שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילת הדרך (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


יש"ע

ש: האם ביש"ע יש לומר תפילת הדרך בין יישוב ליישוב?

ת: כן. הסימן – יש סיורי צה"ל (שו"ת שאילת שלמה א פ אות 4).


תפילת הדרך בטיול

ש: מי שמטייל, חונה, ושוב מטייל צריך שוב לברך תפילות הדרך?

ת: רק אם זה שינוי לא מתוכנן. "נמלך". אך אך תכנן מראש, תפילת הדרך הראשונה חלה על הכל (הגרי"ש אלישיב. קונטרס ובלכתך בדרך פ"ב).


תפילת הדרך במטוס

ש: האם על טיסה יש לברך תפילת הדרך?

ת: כן, אלא אם כן כבר בירך בנסיעתו לשדה התעופה (הגרי"ש אלישיב והגרח"פ שיינברג. קונטרס ובלכתך בדרך פ"ב).


ש: האם אומרים תפילת הדרך במטוס?

ת: כן, כי יש סכנה גדולה אם מופיעה בעיה במטוס. שו"ת אגרות משה (או"ח ב נ).

[ושמענו שבגלל הסכנה, הגר"מ פיינשטיין אמר תהילים כל הטיסה במטוס. ואמר הגרי"ד סולוביצ'יק שבשנים הראשונות כשטס הלוך ושוב מבאסטון לניו יורק, תמיד נהג לומר תפילת הדרך. אך כעבור הרבה שנים, התרגל כל כך להנסיעה באווירון עד שלא היה לו חששות ופחדים כלל וכלל, וכה"ג שאין להנוסע פחד כלל מהנסיעה, היה תופס הגרי"ד שלא שייך כל עניין שתפילת הדרך, שנתקנה בתורת תפילת בעת צרה, אשר לפי דרבי הרמב"ן בספר המצוות בהשגותיו למצוה ה', יש לה דין מיוחד כשלעצמה, שהרי כל הדרכים בחזקת סכנה הן. אך בנוסע בדרך, ואיננו מרגיש שום סכנה ופחד כלל וכלל מפני שהורגל לכך, אזי א"א לומר לומר בכה"ג שכל הדרכים בחזקת סכנה, ושוב אין דינה כתפילה בעת צרה, אשר על יסוד זה בנויה כל עיקרה של תפילה זו, אזי ממילא אין בכה"ג מקום לאומרה כלל. נפש הרב קמט. אמנם שיטת הגרי"ד היא דעת יחד – רשם מ"צ.]


הוספות בתפלת הדרך

ש: האם אפשר להוסיף בקשה על תאונות דרכים בתוך תפלת הדרך?

ת: אין משנים נוסח שקבעו אנשי כנסת הגדולה, אבל אפשר לכל אדם להוסיף אחר כך תפילה משלו (שו"ת שאילת שלמה א פב).

[דעתו של הגרש"ז אוירבך מובא בס' הליכות שלמה (תפילה כא א): המתפלל תפלת הדרך, רשאי להוסיף בה דברים לפי ענין הדרך, ולכן כשנוסע בכלי תחבורה רשאי לומר "ותצילנו מתאונות דרכים", וכשנוסע על יד הגבול או במקומות שקיימת סכנת מחבלים ומוקשים, רח"ל, רשאי להוסיף "ותצילנו ממחבלים ומוקשים", וכן כל כיו"ב. וכ"ה בקונטרס תפילת הדרך להגר"ש דבלצקי (סע' כ) והוסיף שכן מבואר בראבי"ה (ברכות עמ' 63). אמנם הג"ר חיים קניבסקי השיב לשאלה: הכל כלול במ"ש "מכל מיני פורענויות", ואין להוסיף על נוסח חז"ל. עיין ס' אשי ישראל (פ"נ סק"ד) וס' הזמן ובין הזמנים (עמ' שד) – רשם מ"צ.]


תפילת הדרך

ש: האם חייבים לומר תפילת הדרך בעמידה?

ת: כמה פוסקים כתבו כן, לכן זו מעלה, אך הדין הוכרע שלא צריך, כפשט הגמרא (קצשו"ע סח ד. ושו"ת תשובות והנהגות ג עו).

[ונהג הגרי"י קניבסקי ה"סטייפלר" באמירת תפילת הדרך כשנסע מבני ברק לירושלים לצאת מהרכב ועמד לפני השלט "לוד-ת"א" ובירך. אורחות רבנו ח"א עמ' שכב אות יג – רשם מ"צ.]