שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילות על דברים שונים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:20, 8 בינואר 2017 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תפילה שימות רשע גוי

ש: האם מותר להתפלל על מות רשעי הגויים כמו נשיא איראן אחמניג'אד?

ת: כן, ומדוע לא? במסילת ישרים (סוף פרק יט) כתוב שמדית חסידות היא להתפלל על רשעי ישראל ע"מ שיחזרו בתשובה. בכללי אנו מתפללים שגם הגויים ישובו בתשובה כמו שאומרים בתפילת "עלינו": "לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון". וודאי זו שאיפתנו. אבל על רשע פלוני לא שמענו שישנה בעיה להתפלל על מותו.

כמובן בענווה, לא משום שאנו מתפללים הקב"ה מוכרח לעשות כל מה שאנו מבקשים. כשם שהתפללנו והתפללנו שהיטלר ימ"ש ימות, ובכל זאת היה קשה. אבל, עקרונית מותר להתפלל.


תפילה על מיתה יפה

ש: האם אפשר להתפלל מפעם לפעם שאם אמות, אמות מיתה יפה, כלומר, מהירה, או אסור משום מה שמובא בגמרא ברכות (ס א): "תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: יהי רצון מלפניך ד' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יארע בי דבר קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון - תהא מיתתי כפרה לכל עונותי. אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דלא לפתח פומיה לשטן; דאמר ריש לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן"?

ת: אפשר. זה שונה כי שם היה מסוכן.


תהילים על חייל דרוזי שנהרג

ש: יש לי חבר דרוזי קרוב מאוד שנהרג במלחמה האחרונה. האם אני יכול לומר עליו תהילים לעילוי נשמתו?

ת: כן. הוא חסיד אומות העולם.


חולה סופני

ש: האם מותר להתפלל על חולה סופני שימות?

ת: אם הוא סובל, הר"ן בנדרים מתיר. ושו"ת ציץ אליעזר מוסיף שזה רק אם זה לטובתו ולא להקל על המשפחה. אך לתלמיד חכם גדול יש ערך לדור בעצם מציאותו הסגולית. מדבר שור למרן הרב קוק, הספד לרב יצחק אלחנן (עמ' שלב-שלו).

תפילה לטסט

ש: יש תפילה מיוחדת לפני טסט?

ת: תהילים. כמובן אין זה קסם, אלא תחנונים.


שיר השלווה

ש: אני רגיל לומר לעצמי תפילת השלווה: "אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ואת החוכמה להבחין בין השנים" – והוא עוזר לי הרבה. עתה שמעתי שהמחבר הוא כומר נוצרי. האם מותר לי להמשיך?

ת: אכן תפילה זו מיוחסת לפרנציסקוס מאסיזי, שהיה חי לפני 800 שנה, אבל לא הוא כתבה, כי היא הופיעה רק לפני פחות ממאה שנה, בתחתית ציור דתי עם דיוקנו, ולכן שייכו אותה לו. אבל באמת נכתב ע"י קארל פאול ריינהולד ניבור, תאולוג אמריקאי ליברלי נאו-אורטודוקסי. תרנב-תשלא. על כגון זה, אומרים: קבל את האמת ממי שאמרה (התחלת שמונה פרקים להרמב"ם). חכמה בגויים, תאמין (איכה רבה ב יג). ויש הרבה כאלה, כגון שיר בגרמנית: אשרי מי ששוכח את מה שאי אפשר לשנות. ולמעלה בקודש, רבי שלמה אבן גבירול: ראש השכל, ההכרה בין ההווה והנמנע, והנחמה במה שאינו ביכולת. מבחר פנינים, שער יז, ההכרה. כמובן לא מדובר שזה ממש ייכנס בתפילות שלנו ממקור גוי. שו"ת אגרות משה או"ח ב כה. אבל יש בזה שימוש רב אצל אלה שנלחמים להשתחרר מהתמכרויות.


תפלה יותר מפעמיים

ש: האם אפשר להתפלל לזיווג ולפרנסה באופן קבוע, למרות מה שאומרים שאין לבקש דבר יותר מפעמיים?

ת: אין דין כזה. מותר.


תפלה על חולה אנוש

ש: האם מותר להתפלל על חולה אנוש חסר תקוה שמאוד מתייסר?

ת: כן. ר"ן נדרים (מ א). ובתנאי שזה לטובתו ולא מפני שזה מטרד על המשפחה. שו"ת ציץ אליעזר (ט מז).


תפלה לשבויים ונעדרים

ש: שמעתי שאין עניין להתפלל לשבויים ונעדרים מסולטן יעקב, כי ברור שהם הלכו לעולמם?

ת: כן. כך קבעה מזמן הרבנות הצבאית ביחד עם תלמידי חכמים גדולים. ד' ינקום דמם.


רעידת אדמה

ש: האם נכון להתפלל שתהיה רעידת אדמה בטורקיה ובאיראן?

ת: לא. ייפגעו גם אנשים טובים. אלא להתפלל שיחזרו בתשובה, כמו שכתוב בעלינו לשבח. ואין צורך להוסיף על עלינו לשבח.


תפלה על הגרלה

ש: האם יש בעיה להתפלל על זכיה בהגרלה?

ת: כן. יש בעיה להתפלל על דבר ששייך למשחק בקוביה. (עיין רמב"ם גזילה ואבידה ו י-יא. ע' ערה"ש תרע ט. בה"ל שם. שו"ת שאילת שלמה ג רא).


תפילה על בן לא דתי

ש: אם אני מתפללת לרפואת והצלחת בני שבעצמו אינו מתפלל ואינו שומר מצוות – יש לזה ערך?

ת: בודאי, יש להתפלל על כולם ולאהוב את כולם, קל וחומר בנך. עיין מסילת ישרים סוף פרק יט.


תפילה על חולים

ש: ברפאנו אני מתפלל על רשימה של אנשים, אך איני מכירם, ואיני יודע אם נרפאו או נפטרו. להמשיך?

ת: חודש מרגע הבקשה.


תפילה על תשובת הזולת

ש: האם אפשר להתפלל על אדם אחר שיעשה תשובה? הרי יש בחירה חופשית?

ת: כן. כך התפללה ברוריה (ברכות י א – מ"צ). כמו שאדם מתפלל על עצמו בשמונה עשרה השיבנו, כלומר לסייעתא דשמיא, כך הוא מתפלל שלזולת תהיה סייעתא דשמיא, כי הנשמות מחוברות, כל ישראל ערבים זה לזה.


תפילה על חולה אנוש

ש: האם חולה סופני שסובל, מותר להתפלל עליו שימות כדי להקל עליו מסבלו?

ת: כן. ר"ן נדרים מ א. אך בתנאי שזה בגלל שהוא סובל ולא כדי להקל על המשפחה. שו"ת ציץ אליעזר ט מו.


תפילה לסובלים בסוריה

ש: האם יש להתפלל עבור הסובלים בסוריה?

ת: אנו מתפללים כל יום שלוש פעמים עלינו לשבח שחיבר יהושע בן נון על תשובתו של המין האנושי ואין ענין להוסיף את הדברים הדלים שלנו.