שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילות על דברים שונים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־20:03, 14 בנובמבר 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון] '''תפילה שימות רשע גוי''' ש: האם מותר להתפלל על מות רשעי הגויים...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תפילה שימות רשע גוי

ש: האם מותר להתפלל על מות רשעי הגויים כמו נשיא איראן אחמניג'אד?

ת: כן, ומדוע לא? במסילת ישרים (סוף פרק יט) כתוב שמדית חסידות היא להתפלל על רשעי ישראל ע"מ שיחזרו בתשובה. בכללי אנו מתפללים שגם הגויים ישובו בתשובה כמו שאומרים בתפילת "עלינו": "לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון". וודאי זו שאיפתנו. אבל על רשע פלוני לא שמענו שישנה בעיה להתפלל על מותו.

כמובן בענווה, לא משום שאנו מתפללים הקב"ה מוכרח לעשות כל מה שאנו מבקשים. כשם שהתפללנו והתפללנו שהיטלר ימ"ש ימות, ובכל זאת היה קשה. אבל, עקרונית מותר להתפלל.


תפילה על מיתה יפה

ש: האם אפשר להתפלל מפעם לפעם שאם אמות, אמות מיתה יפה, כלומר, מהירה, או אסור משום מה שמובא בגמרא ברכות (ס א): "תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: יהי רצון מלפניך ד' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יארע בי דבר קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון - תהא מיתתי כפרה לכל עונותי. אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דלא לפתח פומיה לשטן; דאמר ריש לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן"?

ת: אפשר. זה שונה כי שם היה מסוכן.


תהילים על חייל דרוזי שנהרג

ש: יש לי חבר דרוזי קרוב מאוד שנהרג במלחמה האחרונה. האם אני יכול לומר עליו תהילים לעילוי נשמתו?

ת: כן. הוא חסיד אומות העולם.


חולה סופני

ש: האם מותר להתפלל על חולה סופני שימות?

ת: אם הוא סובל, הר"ן בנדרים מתיר. ושו"ת ציץ אליעזר מוסיף שזה רק אם זה לטובתו ולא להקל על המשפחה. אך לתלמיד חכם גדול יש ערך לדור בעצם מציאותו הסגולית. מדבר שור למרן הרב קוק, הספד לרב יצחק אלחנן (עמ' שלב-שלו).