שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה במנין 2 (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


עזרה לאשתי

ש: אשתי בהריון, רוצה לישון ושאני אשמור על הילדים, אך אז אפסיד תפילה במנין. מה נכון לעשות?

ת: גם אתה חייב במצווה של טיפול בילדים, והעוסק במצווה פטור מן המצווה – להתפלל במנין (סוכה כו א – מ"צ).


תפילה במנין או תוספת שבת

ש: נקלעתי למצב בו הציבור מתעכבים מלהתפלל מנחה בערב שבת עד אחרי השקיעה. האם לקבל תוספת שבת כדין לפני שקיעה ולהתפלל מנחה עם הציבור, כסוברים שמותר להתפלל מנחה של חול אחרי קבלת תוספת שבת, או להזדרז להתפלל מנחה ביחיד ואז לקבל תוספת שבת, כסוברים שאין להתפלל מנחה של חול אחר קבלת תוספת שבת?

ת: תמיד עדיפה תפילה במנין על פני צדדים אחרים, לכן אף שפסק המ"ב להתפלל ביחיד לפני זמן תוספת שבת (רסג סק"ס), יש לנהוג כאחרונים הרבים הסוברים שאף אחרי שקיבל שבת יוכל להתפלל מנחה (עיין פסקי תשובות רסג אות כב). ולכן יקבל על עצמו שבת ואח"כ יתפלל מנחה במנין. וכן בימות החול עדיפה תפילת מנחה במנין בזמן דיעבד של אחרי שקיעה על פני תפילה ביחיד לפניה.


תפילה בציבור עם מפטפטים

ש: מה עדיף, תפילה בציבור שמפטפטים וקשה לכוון בה, או תפילה ביחיד עם כוונה?

ת: תפילה בציבור. אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. ברכות ח א. תפילה של יחיד, ד' בודק זכויותיו, לא כן תפילתם של רבים. זוהר פקודי רמה ב. זוהר ויחי רלד א. שערי אורה סוף שער ב.


תפילה במנין ובושה

ש: אדם שעבר ניתוח בפניו ומאוד מתבייש בהם, האם חייב להתפלל במניין עד שיסתדר?

ת: לא. אדם פטור אם יש הליכה יותר מעשרים דקות, וזה קושי יותר גדול.


תפילה בציבור או אכילה

ש: אין לי כוח להתפלל כראוי אם איני אוכל לפני כן, מה עדיף - תפילה ביחיד בבית לפני ארוחה, או ארוחה ותפילה במניין?

ת: תפילה ביחיד. פס"ת פט יח.


צירוף קטן למנין

ש: אנו נמצאים בשבת זו בכפר בחו"ל 9 מבוגרים וילד. אפשר לקיים מנין?

ת: מתירים בשעת הדחק. שו"ע או"ח נה ד. כלומר אם יתבטל מנין קבוע. ואין זה נחשב שעת הדחק. פס"ת שם ט.

[עיין פסקי שלמה א 58. וידידי הרב נחמיה לביא סיפר לי שבספר "שלושה בורות בישוב" על תולדות משפחת סלומון, מסופר כי בשנים הראשונות לבואם של הפרושים, תלמידי הגר"א, לירושלים, היו תשעה מבוגרים בלבד. ולעיתים קרובות, כאשר היה נעדר היהודי הספרדי ששכרו להשלמת מנין, היו מצרפים את בנו של ר' אברהם שלמה זלמן צורף, שטרם היה בר מצווה, עם ספר תורה – מ"צ].


תפילה במנין משיחי

ש: האם אפשר להתפלל במנין חב"ד שמאמינים שהרבי הוא המשיח?

ת: כן. אדם שטועה מצטרף למנין (וכדומה, השיב הגריא"ל שטינמן בנידון: "וכי מי שמאמין בשטות אי אפשר להתפלל איתו"? בזאת יבא אהרן עמ' שעא – מ"צ).


ותיקין

ש: להתפלל ותיקין?

ת: לפי המ"ב רק אם נוהג כן כל יום. ביה"ל נח א ד"ה ומצווה. אבל צריך אחר כך ללכת למנין לשמע קדיש, ברכו וקדושה.


צירוף חילוני למניין

ש: האם מותר לצרף חילוני למנין?

ת: מסורתי כן. אבל לא חילוני שלא מאמין בדברים שאומרים בתפילה. עיין שו"ת הרמב"ם בלאו רסה. מ"ב נה מו (עיין שו"ת אגרות משה או"ח א כג. ב יט). ויש מתירים אם בא מעצמו (הגר"א שפירא בצבא כהלכה תלא – מ"צ).


צירוף נשוי עם גויה למניין

ש: האם יש לצרף נשוי עם גויה למניין?

ת: לא. אלא אם כן זו קהילה רחוקה בחו"ל שלצערנו רובם כן. עיין שו"ע נה יא. מ"ב מו מז (עיין שו"ת אגרות משה ב לג נא – מ"צ).


מנין בטלפון

ש: אפשר להשלים מנין בטלפון סלולרי?

ת: לא. א. כי לא נמצאים באותו מקום. ב. כי שמיעה דרך מכשיר אינה שמיעה (שו"ת מנחת שלמה א ט. שו"ת אגרות משה או"ח ד צא. שיעורי הגרי"ש אלישיב על ברכות תקכד-תקכה). אבל אפשר לענות אמן אם זה שידור ישיר, כמו בבית הכנסת באלכסנדריה. סוף סוכה (נב א – מ"צ).


ברוב עם או השלמת מנין

ש: אם נזדמן לו בדרכו לבית הכנסת מנין מצומצם לאבל, זקן, חלש וכדומה, האם עדיפה תפילה בבית הכנסת משום ברוב עם או להשלים את המניין?

ת: אבל או חולה, כי חסד הוא מן התורה.

[והגר"א נבנצל כתב לי: "לאבל צריך להשלים המנין, לאחריו איני יודע".

והג"ר מרדכי אלמקייס, מח"ס שו"ת ויכתוב מרדכי, כתב לי: "אם אין מנין בלעדיו בוודאי שעדיף שיתפלל איתם ובכך גם גומל חסד וגם לא עובר על המצוות וגם גורם לשכינה לבוא".

והשיב הגרי"ש אלישיב: עשיית חסד אינה פחותה ממעלת רוב עם (תפילה כהלכתה עמ' נב הערה כט). ונשאל האדמו"ר מקאליב: יהודי זקן שמתפללים בביתו בקביעות, ולפעמים מבקשים ממישהו שגם יתפלל אצלו, האם עליו לוותר על מעלת התפילה בבית הכנסת, או בכך שמתפללים אצלו עושים עמו חסד? והשיב: יותר חשוב ללכת להתפלל בבית הזקן משום החסד שבדבר, ומלבד זה הרי כתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, וברש"י בכל המקום אשר אגיד לך, ואין לך גדול מלהתפלל אצל זקן שנאמר בו מפני שיבה תקום (שו"ת קול מנחם או"ח ג צא – מ"צ)].


ותיקין

ש: האם תפלה בהנץ צריכה להיות בדיוק על השניה?

ת: זה בלתי אפשרי. אלא להשתדל כמה שאפשר לדייק ודי בכך (וכן החזו"א. דברי שי"ח ד יז – מ"צ).


תפילה במנין או בטלית

ש: מה עדיף, תפילה ביחידות עם טלית או במנין בלי טלית?

ת: תפילה בטלית חשובה. שו"ע או"ח כד א. מ"ב סק"ג. אך תפילה במנין יותר חשובה. שו"ת מור וקציעה סי' כה.