שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה במנין (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


במניין או ביחידות

ש: האם עדיף להתפלל במנין על אף שאני עייף ולא אכוון כראוי או ביחידות ולכוון?

ת: במנין. כי המעלה של המנין עולה על כל המעלות הפרטיות של כוונותינו.


ש: מהאם עדיף להתפלל במניין ברכבת או ביחיד אחר כך?

ת: במניין.


ש: האם עדיף ותיקין ביחידות, או מנין מאוחר יותר?

ת: לכל אדם, מנין מאוחר יותר. וגם המתפלל ותיקין ביחידות, צריך לבוא למנין בשביל קדיש וקדושה.


ש: מה עדיף, להתפלל מנחה בציבור אחרי שקיעה או לפני כן ביחידות?

ת: במניין עדיף ככל שזה עדיין הזמן לפי אחת השיטות או דיעבד, לא כמשנה ברורה.


ש: מה עדיף, תפילה בבית כנסת בו מפטפטים ומתפללים מהר, או ביחידות בכוונה?

ת: במניין. הכוונה שלנו לא כה שלמה, והציבור כן, גם אם יש בו חסרונות.


ש: מה עדיף תפילה במנין בלי כוונה או ביחידות עם כוונה?

ת: מנין – מעלת המנין מעל הכוונה שלנו (עיין פלא יועץ ערך חברה. קצשו"ע יב ז. חתימת ס' חפץ חיים. שו"ת אגרות משה או"ח ב כז. ג ז. שו"ת שאילת שלמה א לו. א מד).


שמיעת שיעור

ש: מה קודם – תפלה במנין או שמיעת שעור?

ת: מנין. קודם לקיים את הדין (שו"ת שאילת שלמה ג נא).


כבוד אם

ש: מה עדיף – להתפלל במנין או לעזור לאמי בקניות?

ת: לעזור לאמך. היא צריכה אותך (מועד קטן ט א-ב. רמב"ם, תלמוד תורה פרק ג).


תפילה במניין

ש: האם אני חייב ללכת להתפלל במניין 10 דקות בגשם?

ת: כן עד עשרים דקות. אמרו בדרך רמז, בבית אלהים נהלך ברגש, ראשי תיבות: ברד, רוח, גשם, שלג (תהילים נה טו. שו"ת שאילת שלמה א לה – רשם מ"צ).


מנין משותף

ש: אנו חיים בישוב קטן. האם עדיף מנין אחד אשכנזי ואחד ספרדי או מנין מעורב?

ת: מנין אחד, משותף. כללי. יחד!


עזרה לאמא

ש: אמי עבודת קשה וצריכה את עזרתי בימי שישי ובערבי חגים. היא עובדת עד הדקה האחרונה אך אם אעזור לה זה יתנגש לי עם הליכתי לבית כנסת. מה עדיף?

ת: ודאי לעזור לה. אין שאלה (מועד קטו ט).


מחלה מידבקת

ש: אם אני חולה במחלה מידבקת, האם לוותר על תפילה במניין?

ת: ייתכן. שאל רופא.


קימה בבוקר

ש: אני באמת רוצה לקום בבוקר בזמן ולא מצליח.

ת: היעזר ברדיו שעון חזק או בחבר. התאמץ! בהתחלה קשה, אחרי חמש פעמים קל יותר (קצשו"ע א ד).


מניין דחוק

ש: האם ללכת להתפלל במנין דחוק שלא תמיד יש מנין וצריכים אנשים, או לבית כנסת בו בטוח שיש מנין?

ת: איפה שבטוח יש מנין. אין מצוה ליצור מנינים קטנים דחוקים. אדרבה ברוב עם הדרת מלך.


שוטר יס"מ

ש: האם לשוטר יס"מ מותר להשלים מנין?

ת: השאלה היא האם למי ששואל שאלה זו מותר להשלים מנין?


תפילה בזמן שנקבע או לחכות למנין

ש: במנין מצומצם, האם יש להתפלל אפילו שעוד לא הגיעו עשרה או שיש לחכות לעשרה?

ת: באופן פשוט צריך תפילה בציבור. תפילה נחשבת "בציבור" כשמתחילים שמונה עשרה במניין. כלומר, כולם צריכים להתחיל ביחד את השמונה עשרה. אבל מבחינת מעשית זה קשה, כי עד שמחכים עד שאלה יגיעו אז האחרים כבר יצאו. אלה מגיעים מוקדם, אלה מגיעים באמצע ואלה מגיעים מאוחר. אם יתעקשו להקפיד על זה המניין יתפרק לגמרי. אנשים לא יבואו.

לכן במקרה כזה, צריך להקפיד שתמיד מתחילים את התפילה בזמן. אם למשל קבעו את התפילה בשש, אז תמיד בשש מתחילים. אם אדם יודע שמתחילים בשש הוא יבוא בזמן. אם אדם יודע שמחכים ומחכים אז הוא מאחר ואחרים מאחרים. זה קטוסטרופיה. לכן כשמגיע הזמן מתחילים וממשיכים. אם מגיעים לברכו ויש עשרה אומרים ברכו אפילו אם לא כולם בברכו אלא שאחד בהתחלה, אחד בסוף וכו'. צריך להמשיך ולהתקדם כמו קצין קרבי שרץ בתוך הקרב כשיורים עליו ונופלים לו חיילים, חלילה ,אבל הוא לא עוצר. אעפ"י שבדרך זה מפסידים דברים ונכנסים לדיעבד ושעת הדחק, אבל אם לא ננהג ככה המניין יתפרק לגמרי. לכן, כולם צריכים לדעת שבשעה שנקבעת תמיד מתחילים.


חברותא או תפילה במניין

ש: אם לאדם יש אפשרות ללמוד בחברותא או להתפלל במניין – מה עדיף?

ת: להתפלל במניין, כי קודם יש למלא חובתו, ואחר כך להוסיף מדרגות (וכן פסק רבנו הרב צבי יהודה).


צרוף קטן למנין

ש: האם בשעת הדחק אפשר לצרף קטן למנין?

ת: לאשכנזים, רק בשעת הדחק גדולה על פי הוראת חכם מפורשת, ויאחוז חומש בידו. וספרדים לא נוהגים כן. שו"ע או"ח נה ד הגה. פס"ת שם.

[שו"ת משפטי עוזיאל ח ז. שו"ת יין הטוב א כח. שו"ת ישכיל עבדי ה ח. שו"ת יביע אומר ד או"ח ט. שו"ת אגרות משה או"ח ב יח. שו"ת חלקת יעקב או"ח כח. ומוספר במפניני הרב עמ' כז: בשנים הראשונות לישיבת רמב"ם בבוסטון באמריקה שהקים הגרי"ד סולוביצ'יק, אירע כמה פעמים שהיה חסר אחד למנין לתפילה, והיה רגיל הגרי"ד לסמוך על שיטת ר"ת לצרף קטן אחד לעשותו סניף לעשרה. וכשלפעמים היו שואלים אותו, אולי כדאי להחמיר להצריך שיאחז הקטן חומש בידו, היה רגיל לציין שר"ת היה אומר שמנהג שטות הוא, והיה מסיים ואומר, מוטב שיאחז הקטן את הסידור בידו, מאשר שיאחז את החומש בידו, כדי שיוכל להתפלל מתוכו בטוב – רשם מ"צ.]


ש: ואם יש שעת הדחק ואפשר לצרף קטן למנין, מאיזה גיל?

ת: מגיל חינוך שמבין.


צירוף מחלל שבת

ש: האם אפשר לצרף מחלל שבת למנין?

ת: לא לכתחילה. ילקוט יוסף נה יא. שו"ת מנחת שלמה ב ד אות י. ואם זה אדם כופר, ודאי אי אפשר. אינו מצטרף למניין, כי אדם אינו מצטרף לדבר שאינו מאמין בו. שו"ע או"ח נה יא מ"ב מו. שו"ת אגרות משה יו"ד ד נה.


ספירת יהודים

ש: אסור לספור יהודים. מג"א קנו סק"ב. אז מה הפתרון אם צריך?

ת: מותר בשני תנאים: א. לצורך מצוה. ב. על ידי ספירת דבר אחר, כגון אצבעות, יומא כב ב, או חפץ כגון פתק. פס"ת קנו כד. וכן נהגו לספור מנין לתפילה על ידי אמירת פסוק הושיעה את עמך. קיצור שו"ע שו"ע טו ג.

[וכתב בכה"ח או"ח נה ס"ק יא בשם חסד לאברהם שרבים טועים ומונים א' ב' ג' שחושבים שהאיסור הוא לומר אחד, שתיים, שלוש אבל א'-ב' מותר, וטעות היא בידם. אלא יראו במראית העין וימנו במחשבה – רשם מ"צ.]


כפיה במנין בכלא

ש: בית סוהר שאין בו אלא עשרה יהודים ולאחד מהם יש אפשרות לצאת לחופשה בראש השנה או בשבת זכור. האם שאר האסירים יכולים לכופו להישאר כדי שיהיה בידם להתפלל ולשמוע?

ת: לא. זה לא דומה לכפר קטן עם מנין מצומצם שיכולים לכוף אדם למצוא מחליף, שהרי הם אנוסים.

[עיין מ"ב צ ס"ק כח, על אסיר שמקבל חופש מתי יש לו לצאת: מיד או למצוה גדולה – רשם מ"צ.]