שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שניים מקרא ואחד תרגום (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תרגום או רש"י ב"שניים מקרא ואחד תרגום"

ש: מה עדיף ב"שניים מקרא ואחד תרגום": תרגום או רש"י?

ת: יש מעלה לכאן ומעלה לכאן. המעלה של התרגום הוא שהוא מסיני. אונקלוס קיבל אותו מרבי אליעזר ורבי יהושע (מגילה ג, א). המעלה של רש"י הוא שהוא מובן ומסביר את הכל ע"פ מדרשי חז"ל (מ"ב רפה סק"ו). ומשום שיש מעלה לכאן ולכאן, כל אחד יחליט באיזה מעלה הוא רוצה לזכות.

[עיין שו"ת אבני ישפה (ח סה אות ח): "וראיתי שספר חפץ חיים חייו פעליו, שרש"י עדיף על תרגום. וכן נראה לי מדויק בלשון המ"ב סק"ד שכתב על רש"י וז"ל: "שהוא מפרש את המקרא כמו שמפרש התרגום ויותר ממנה עכ"ל. וכיון שהוא יותר מתרגום, הרי הוא עדיף. ועיין בבה"ל שם, שגם נוטה למה שכתבנו כאן. ובפרט בזמנינו שאין אנו בקיאים בלשון התרגום, שעדיף לקרוא רש"י" – רשם מ"צ.]


שמו"ת בלילה

ש: מותר ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום אחרי שקיעה?

ת: כן. כל הלילה. זה הדין (שו"ת לבושי מרדכי קפו).


שמו"ת

ש: האם אפשר לצאת ידי חובת שניים מקרא ואחד תרגום על ידי שמיעה בקלטת?

ת: לא די. יש לומר באותו הזמן.