שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמירת מצוות על הירח

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שמירת מצוות על הירח

שאלה: האם ישנו חיוב שמירת מצוות על הירח?


תשובה: שאלה זו נידונה בספרו של הג"ר מנחם כשר, הנקרא "האיש על הירח" (עמ' 51-55). ודאי, אדם חייב במצוות בכל מקום. התורה קדמה לעולם, ואנו חייבים בה ובמצוותיה לא בארץ ישראל בלבד, אלא על פני כל העולם כולו. כמובן, גידולי ירח אינם חייבים בתרומות ומעשרות, שהרי גידולי חוץ לארץ פטורים אף הם מתרומות וממעשרות, אך שאר המצוות, חיובן לא השתנה.


כיצד מחשבים את זמני המצוות בירח? שאלה זו הינה שאלה כבדה, וכבר דנו הפוסקים בנושא זה בעניין הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי. שאלות אלו נפתרות ע"י אקסטרפולציה. כלומר, מקומות שהזמן ידוע בהם, ביכולתנו לחשב מה יהיה ערך הזמן. ברם, הירח הינו מחוץ לזמן. לכן, כתבו הפוסקים שאדם הנמצא בירח ממשיך את החשבון מהמקום שיצא ממנו. נמצא, שיתכן שאנשים שהגיעו ממקומות שונים למושבה בחלל, יהיו להם זמנים שונים.


שאלה דומה נשאלה בקשר לקו התאריך על פני כדור הארץ. כידוע, במלחמת העולם השנייה הגיעו תלמידי ישיבת מיר לשנחאי, והייתה בניהם מחלוקת מתי שבת. היו ששמרו שבת וגם יום כיפור יומיים, והיו ששמרו אחד משני הימים. (הגרי"ז מבריסק והחזון איש פסקו שיש לשמור שם שבת ביום ראשון, והגרי"מ טוקטינסקי פסק שיש לשמור ביום שבת). המחלוקת היא היכן קו התאריך, 180 מעלות מארץ ישראל מזרחה, או תשעים מעלות. בדומה לזה, יתכן שעל הירח יחיו אנשים שיש להם זמנים שונים: הן לגבי שבת, הן לגבי האם הזמן הנוכחי נחשב כיום או כלילה. הוסיף הרב כשר, שמפסידים על הירח את מצוות קידוש לבנה. איך אפשר לומר קידוש לבנה כשאתה עומד עליו? וכן נשאל הג"ר מנשה קליין בשו"ת משנה הלכות (ח"ו ס' רנט), האם מותר לומר קידוש לבנה כאשר יש אנשים שעומדים על הירח, ונראה שעובדים אותם בקידוש הלבנה, והשיב: כן, אין נפקא מינא (לדעתו אסור לעלות לירח משום שאין אויר ראוי וזה מסוכן). ובס' נפש הרב (עמ' עט הערה 7) כתב שרב אחד אמר שיש לשנות את נוסח קידוש הלבנה שכתוב בו "אני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגע בך", והרי ניתן לנגוע בו. אך אמר הגרי"ד סולוביצ'יק שודאי כונתנו לומר שכעת בשעה שאנו אומרים את ברכת קידוש הלבנה, ורגלינו עומדות ע"ג הקרקע, כעת

אין אנחנו יכולים לנגוע בלבנה.


נשאל הרב כשר: האם מותר לדרוך על הלבנה, הרי עושים קידוש לבנה והיא תשמישי מצווה ואסור לבזות תשמישי מצווה? ענה הרב כשר, שהירח לא נברא רק כדי שיאמרו קידוש לבנה, יש לו ערך עצמי. בדרך זו יש לשאול, האם מותר לדרוך על אדמת ארץ ישראל, הרי יש מצווה לגור בארץ, והיא תשמיש מצווה? בכל זאת אנו רואים שאנשים דורכים על אדמת ארץ ישראל, כי זו מצווה ללכת בארץ ישראל, וכמו שכתוב: "כל המהלך ד' אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא" (כתובות קיא, א).


פורסם בשאילת שלמה 97