שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שליח ציבור (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורת ע"י הרב מרדכי ציון]


קול יפה או צדיק

ש: מה עדיף, שליח ציבור ששר יפה או שהוא צדיק?

ת: ודאי צדיק. אין כאן שאלה (עיין רמ"א או"ח תקפא א).


ש"ץ מגמגם

ש: האם מגמגם יכול להיות שליח ציבור?

ת: אם הציבור מסכים.


ש: ומה עם כבוד ד'?

ת: יראת שמים יותר חשובה מחסרון זה. הגמרא מספרת על ש"צ שלא ביטא טוב אותיות (עיין ספר חסידים יח. מגילה כד ב. עיין שי כהן של הג"ר שאר ישוב כהן א א).


ש"ץ שמתפלל עם טעויות

ש: האם צריך לעצור אדם שמתפלל עם טעויות?

ת: קודם כל, בוודאי שצריך לעזור לו לתקן בדרכי נועם. בכל זאת, גם תפילה עם טעויות נחשבת תפילה. חז"ל אמרו את זה לגבי לימוד התורה שכתוב (שה"ש ב ד), "ודגלו עלי אהבה" – "ודילוגו עלי אהבה" (שה"ש רבה שם). כלומר הוא קורא בצורה מדולגת ובמקום לומר אהרן הוא אומר הרן, או במקום מושה משה, או במקום "ואהבת את ד'" הוא אומר "ואיבת" מלשון איבה. ובכל זאת יוצא ידי חובתו (תוספות עבודה זרה כב ב). גם כתוב בגמרא מגילה (כד ב): "אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין, מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין". ובכל זאת בדיעבד יוצאים ידי חובתם (ש"ע או"ח נג יב ומפרשים). גם היה רב בגמרא שלא יכול לבטא ח' אז מקום "וחכיתי לד'" (ישעיהו ח יז) אמר "והכיתי לד'" וזה הופך לחירוף וגידוף - ובכל זאת העלו אותו לתיבה כי היה תלמיד חכם גדול (מגילה שם עם רש"י). גם בחו"ל לא ידעו לדבר עברית בצורה תקנית והרבה התפללו בצורה משובשת ובכל זאת יצאו ידי חובתם. הכוונה הכוללת היא לעשות את רצון ד' והתפילה מתקיימת.


נכה שליח ציבור

ש: האם נכה על כסא גלגלים יכול להיות שליח ציבור?

ת: יש מחמירים. אך מותר ואדרבה יש מעלה ללב נשבר. מ"ב נג יג.


שיער ארוך

ש: האם אדם עם שיער ארוך יכול להיות חזן לציבור עם שיער רגיל?

ת: אי אפשר. הרי זה איסור תורה חמור (שו"ת שאילת שלמה א כג. עיין עי' עין איה שבת לא א).


ש"ץ שחוזר

ש: מותר לשליח ציבור ששר את התפילה לחזור כמה פעמים על אותם מילים או חלקי משפטים?

ת: אסור, מלבד איפה שבסידור עצמו יש חזרה. כי מתאימים את המנגינה למילים ולא את המילים למנגינה (שו"ת שאילת שלמה א ל).


ש: מה לעשות אם זה קורה? להפסיק אותו?

ת: לא. לשאול אחר כך את הרב שם.


חזנות

ש: האם אפשר לחזן לנגן באמצע מילה?

ת: לא. כי לחצי מילה אין משמעות. מ"ב קכח ס"ק קסט.


שרוול קצר לש"ץ

ש: האם אדם לאומי-דתי יכול להיות שליח ציבור עם שרוול קצר?

ת: תלוי במנהג המקום. אך לעולם ראוי להחמיר בזה. וראוי להתעטף בטלית כדי לכסות. וכן נהג רבנו הרב צבי יהודה. אבל אין הלכה לחוד ללאומי-דתי (שו"ת שאילת שלמה ב כד).


ברכת ש"צ על טלית

ש: האם שליח ציבור צריך לברך על טלית של בית הכנסת?

ת: המנהג הוא שלא. פסקי תשובות יד ז.


ש"ץ מחלל שבת

ש: מה לעשות אם יש שליח ציבור מחלל שבת?

ת: לצאת בשקט (גיטין סא א).


ש"ץ עם טלוויזיה

ש: האם מי שמחזיק טלוויזיה יכול להיות שליח ציבור?

ת: תלוי אם באותו ציבור העבירה הזאת נפוצה (עי' עין איה שבת לא א).


שליח ציבור שונא

ש: האם אדם שמכנה את השוטרים בשם S.S. יכול להיות שליח ציבור?

ת: ודאי לא. אבל לא להיכנס לריב (עיין שיחות הרב צבי יהודה - שמות 45).


בית-ספר חילוני

ש: האם זה נכון שמי ששולח ילדיו לבית-ספר חילוני או מעורב לא יכול להיות שליח ציבור?

ת: הכל כפי תקנות בית-הכנסת.


קעקועים

ש: האם בעלי תשובה שכל גופו מקועקע יכול להיות שליח ציבור?

ת: כן. אך יכסה בבגד או טלית (שו"ע או"ח נג ה. עיין שו"ת מנחת יצחק ג יא).


נכה שליח ציבור

ש: האם נכה על כסא גלגלים יכול להיות שליח ציבור?

ת: יש מחמירים. אך מותר ואדרבה יש מעלה ללב נשבר. מ"ב נג יג.

[וכתוב בספר חסידים (סי' תשנו): "אחד זקן היה רגיל להתפלל ביום הכיפורים, שנה אחת לא היה חזק לעמוד ולהתפלל בעמידה. אמרו מקצתם: כיון שאין לנו כיוצא בו, מוטב להתפלל בישיבה. אמרו הזקנים: כיון שאינו יכול לעמוד יתפלל אחר אע"פ שאינו כ"כ הגון פן ילמדו ממנו אחרים ויתפללו מיושב".

והגר"א נבנצל כתב לי: "כן [כלומר, מותר לו להיות ש"ץ"].

ושמעתי בשם הג"ר צבי שכטר שכל שנה הג"ר שמעון שוואב היה משמש כש"ץ לנעילה בקהילתו בניו יורק, ובזקנותו לא היה יכול לעמוד יותר. הבעלי בתים רצו שימשיך להתפלל. שאלו את הגרש"ז אוירבך. השיב הגרשז"א: עדיף אדם שיכול לעמוד מאשר הצדיק הכי גדול בקהילה.

והגר"ע יוסף הורה שנכה המרותק לכסא גלגלים באופן שאינו יכול לעמוד כלל אף אם יתמכו בו, אינו יכול לשמש כשליח ציבור ולקרוא בתורה מיושב, אולם אם יכול להתאמץ בעזרת אנשים אחרים שיקימוהו ויוכל לעמוד ולהסמך על התיבה, רשאי לשמש כשליח ציבור, ולקרוא בתורה (שלחן יוסף עמ' י) – מ"צ].


ש"ץ שאינו מרוצה לכולם

ש: האם שליח ציבור שלא כולם רוצים אותו בבית-הכנסת יכול להיות בעל תפילה?

ת: די ברוב, שאם לא כן, בקושי נמצא שליחי ציבור. פס"ת תקפא ח.


שליח ציבור ואשתו

ש: האם מותר שאדם שאשתו לא צנועה יהיה שליח ציבור?

ת: כן. אין הוא אשם.


שליח ציבור מחלל שבת

ש: האם מותר למחלל שבת להיות שליח ציבור בבית הכנסת?

ת: בוודאי ששליח ציבור צריך להתאים להיות שלוחו של כל הציבור. הוא צריך להיות אדם השייך למכנה המשותף הגבוה ביותר של כל הציבור.

כך כתבו רבותינו:

רבנו הגדול הרמב"ם: "אין ממנין שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחכמתו ובמעשיו" (הלכות תפלה ח יא).

ר"י בן הרא"ש: "ראוי לש"ץ להיות ירא השם וחרד על דברו, וכשהוא היפך מזה הוא סימן רע לשולחיו וכו' כיוון דסאנון שומעניה איננו ראוי להיות ש"ץ" (שו"ת זכרון יהודה סי' פז).

שולחן ערוך: "שליח ציבור צריך שיהיה הגון. ואיזהו הגון? שיהא ריקן מעבירות" (שו"ע או"ח נג ד, כה).

כמובן, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אך בוודאי ששמירת שבת היא מן הדברים החשובים והחמורים שבאומה הישראלית (עיין שם ה).

מרן הרב קוק נשאל על אדם שחנותו פתוחה בשבת קודש. אותו אדם אינו עובד בחנותו, אלא אשתו עובדת והוא אינו יכול למנוע בעדה. מרן הרב פסק שזהו חילול שבת גדול וחילול השם גדול ואי אפשר למסור לאדם זה ביצוע דברים דתיים שונים עבור הקהילה (שו"ת אורח משפט או"ח יב-יג).

בשו"ת דברי מלכיאל (ו יא) כותב שאסור למנות אדם שמחלל שבת בפרהסיה לשליח ציבור ואף לדברים דרבנן.

כך פסק הג"ר אליעזר דוד גרינוולד, ראש ישיבה בסאטמר בשו"ת קרן לדוד (או"ח סי' כב). וכך גם דעת הג"ר עובדיה יוסף המובאת בילקוט יוסף (שארית יוסף חלק ב עמ' מג. ומובאים בספר קול יעקב לדיני שליח ציבור לרב יעקב זרוק א, סב).

ועיין עוד במשיב מלחמה להגר"ש גורן (סי' קז).

הדרכה הלכתית זו היא דבר שהשכל מחייבו, מכיון שאדם העומד בראש הקהל ומכריז דברים מול ריבונו של עולם צריך להזדהות איתם עד תום ולא לעשות שקר בנפשו. הרי כיצד יאמר בתפלה: "אתה קידשת את יום השביעי לשמך" או "ישמחו במלכותך שומרי שבת", "עם מקדשי שביעי", "ושמרו בני ישראל את השבת", "ברוך אתה ד' מקדש השבת" ועוד אם אין פיו ולבו שווים?!

זכורני שהייתי בחתונה. אחד מקרובי המשפחה היה שופט בבית המשפט הגבוה לצדק ורצה שיכבדו אותו בברכה אחת תחת החופה, אך הוא היה חילוני. אמר לו אבי הכלה: האם אדם יכול להצהיר הצהרה בה אינה מאמין על פי האמת המשפטית? השופט בכנותו וענוותנותו הודה שלא כן ייעשה.

דווקא בעידן המודרני שחרט על דגלו אידיאלים של אמת ויושר, הלכה זו של הזדהות שליח הציבור עם מה שמכריז קבל עם ועדה וקיומו בעצמו את הדברים בחייו – הינה מופיעה ביתר תוקף.


אישה חזנית

ש: מותר שאישה תהיה חזנית בקבלת שבת?

ת: חלילה! וזה חטא כפול כיון שנעשה בשם קהילה. עיין מאמר למקדש מעט של מרן הרב קוק במאמרי הראיה (עמ' 511 – מ"צ).


שליח ציבור הצריך לשירותים

ש: אם אני שליח ציבור ופתאום אני צריך לשירותים, אני ממשיך או מפסיק?

ת: יש דיונים אם יהיה מותר להמשיך מדין כבוד הבריות, ולא להתבייש, אבל הכי טוב, להשתעל כאילו יש בעיה בגרון, ולסמן שמישהו יחליף אותך, ואז ללכת לשירותים כאילו לשתות מים (עיין אישי ישראל י יא, יב, יז ובהערות). ואם אי אפשר, אפשר להמשיך מפני כבוד הבריות (פסקי תשובות ג אות ט – מ"צ).


חזן עם בעיית דיבור

ש: מותר להעלות חזן עם בעיית דיבור – כגון מחליף צ' בס'?

ת: כן (מגילה כד ב. שו"ע או"ח נג יב ומפרשים). אגב, כנראה הש"ץ אשכנזי, כי אצל הספרדים צ' הוא ס' חזק. גם נראה שבעבר הרחוק האשכנזים כך התבטאו. למשל רש"י כותב שבטן זה פנצ"א - pance, מילה לועזית שהיא עם ס'. שבת לו א. ועוד הרבה דוגמאות. עיין אוצר לעזי רש"י לד"ר משה קטן.

למקורות נוספים בענין לחץ כאן