שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיטת זמרי בן סלוא- להגמיש את התורה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יש תמיהות רבות בפרשת זימרי בן סלוא והמדיינית.

א. אם הוא רצה לחטוא, למה עשה זאת בפרהסיא לעיני כולם, שזה יותר חמור וגם יותר מסוכן?

ב. מה רצו ממנו שבט שמעון, הרי יש מגפה, מה הוא יכול לעשות, וכן בתי דין של משה רבנו כבר הוציאו להורג 88,000 כפול שנים על חטא עבודה זרה, וכך הוא הדין?! (רש"י כה ו בשם חז"ל).

ג. ומה עשה זימרי?! לא התפלל, לא לקח קטורת, אלא חטא בעצמו?!

ד. הוא היה ראש בית אב, ובגמרא כתוב שהיה ראש שבט שלומיאל בן צורישדי, אז בודאי ידע את ההלכה, וכיצד התנהג בחוצפה כזאת?! וכי לא התיירא מן המגפה שימות גם הוא או שיוציאו אותו להורג?!

ה. מה פירוש הביטוי עושה מעשה זימרי ומבקש שכר כפנחס (סוטה כב ב)? מה ההוא אמינא?!

אלא הסביר הג"ר יוסף חיים זוננפלד שזימרי בן סלוא בא בטענה קשה אל משה רבנו: הרי כל הנהרגים בבית דין ובמגפה, אין זה בגלל הזנות עם בנות מואב אלא בגלל העבודה זרה של הפעור (במדבר לא טז. רש"י שם כה ב). כי בנות מדין היו מזמינות את בני ישראל לאוהל שלהן, אבל מתנות את הזנות בכך שיעבדו לפעור (סנהדרין קו א). לכן הציע זימרי להביא את בנות מדין לתוך מחנה ישראל, וכך תהיה רק זנות שהיא רק כרת מדברי קבלה (סנהדרין פב א. רמב"ם הלכות איסורי ביאה יב ב), ויהיו ניצלים מעבודה זרה וממות.

זאת היתה האידאולוגיה של זימרי: יש להגמיש, יש להכיל, יש להבין, יש ללכת בדרכי נועם, יש להתאים את ההלכה לרוח הזמן, יש לעשות פשרות, יש לעשות רפורמות. אתה, משה, בגלל שאתה מחמיר, אתה מכשיל, אתה גורם לעבודה זרה, אתה גורם למות. אינך תופס ששבט שמעון אינו מעוניין בעבודה זרה, אלא זה רק תנאי עבור הזנות. אני הוא הדואג לאחיי. "ויקרב אל אחיו את המדיינית" (במדבר כה ו). ובכלל, אם נכניס אותן למחנה ישראל, אולי תתגיירנה.

אבל זימרי טעה. הוא נתן לגיטימציה לחטא. הוא הפך חטא של יחיד לחטא של רבים, חטא של ציבור, כדברי בעל עקידת יצחק על פרשת סדום. הוא הכשיר את החטא.

זה המובן של עושה מעשה זימרי ומבקש שכר פנחס. הוא חשב שהוא מציל את עם ישראל. אבל באמת, מי שהציל את כל עם ישראל, זה פנחס, כמו שכתוב: "ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" (במדבר כה יא).

זה גם מסביר את ביטוי חז"ל לגבי זימרי: הזהרו מן הצבועים שמעשיהן כמעשה זימרי ומבקשין שכר כפנחס (סוטה כב ב). ורש"י מסביר: צדיקים מבחוץ ורשעים מבפנים. ולמה היה צבוע? הרי עשה הכל בגלוי! אלא הוא כאילו פעל לטובת עם ישראל אלא באמת הכל תאוה.

זה גם המובן של השבטים שביזו את פינחס בגלל שפיטם אבי אביו עגלים לעבודה זרה (רש"י). מה זה קשור לנושא? אלא היו להם טענות קשות נגד פינחס שהרס את כל התוכנית של זימרי והאשימו אותו שזה בגלל שאבותיו עבדו עבודה זרה, לכן הוא לא הבין את חומרת הדבר.

אמנם באמת פינחס הוא שהציל את עם ישראל, כפי שאומר הפסוק.

דברי הגרי"ח זוננפלד מובאים בכמה ספרים (כרם חמד לרי"ץ רבינוביץ, ליקוטים והערות לרי"א וולף, מנחה שלוחה לרא"א וילהלם, נתיב התורה לר"א סאלים, עלי ורדים לר"ש לוונשטיין, ויאמר יהודה לר"י קבסה, דרך חיים לר"א אלנקוה, הגות בפרשת השבוע לר"י נחשוני, זכרון משה לרמ"י לייזר, טללי אורות לרי"ד רובין).

אבל רעיון זה כבר עלה אצל קדמונים. רבי אליעזר הרופא: "זימרי סבר שלא נאסרה ארמית רק כדי שלא תמשוך לעבודה זרה, ומשה רק הרג את הנצמדים לבעל פעור". החת"ם סופר: זימרי אמר, אני נשיא, אחזיק מעמד ולא אדרדר לעבודה זרה. בן פוטי, אינך מבין שאפשר להידבק בנכריה בלי עבודה זרה. אבל פינחס הבין שעם ישראל כן יתדרדר, ולא עוד אלא שזה איסור עצמי.

חזק ונתחזק לא להיסחף לפשרות ולא לזוז בקוצו של יוד מתורתנו הקדושה.

  • פורסם בשאילת שלמה 554