שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיטוי בתלמידי חכמים - אפשרי? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אין לקבל דברים הנוגדים את המוסר והבינה הטבעית גם אם מגיעים מאדם גדול

לאור מקרים שונים של אישי ציבור שהתגלו כמושחתים והוליכו שולל את סביבתם כולל תלמידי חכמים, נשאלת השאלה הנוקבת האם אין לתלמידי חכמים טביעת עין כדי להבחין בזה.

והתשובה היא שלא. גם תלמיד חכם אפשר לרמות, וגם בעל רוח הקודש ואפילו נביא, שהרי נביא אינו יודע אלא מה שד' אומר לו. לכן יעקב אבינו על אף היותו נביא האמין לדברי בניו ביחס ליוסף ולא ידע שהוא חי. ירבעם בן נבט החתים במרמה את אחיה השילוני הנביא על מסמך מטעה (סנהדרין קב א). אלישע הנביא שמר לידו את גחזי על אף היותו אדם מושחת עד שהעיז לעשות נבלה מול עיניו. אמנם לפי פירוש אחד, אלישע הנביא ידע במי שיש לו עסק אך טיפח תקוה לקרבו, אך לפי דעה שניה הוא אכן לא עמד על רשעותו (עין איה ברכות א קמט).

הא כיצד? זה כשרונו של אדם צבוע,נראה כולו מחמדים מבחוץ אך רקוב מבפנים. ואפילו ינאי המלך יעץ לאשתו שלומציון המלכה: "אל תתיראי מן הפרושין, ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס" (סוטה כב ב). "כלומר שאין מראיתם כתולדותם, אלא צבועין מבחוץ ואין תוכם כברם" (רש"י שם).

ואף בספרות הגויים הטיב הסופר מוליאר לתאר אותו מתחסד צבוע, ביצירתו טרטיף Tartuffe.

ואם תרצו, נוכל להוסיף את מאבקו של יעקב אבינו נגד המלאך, שרבותינו הביאו שתי דעות לגבי מראהו: כעובד כוכבים ומזלות נדמה לו, כתלמיד חכם נדמה לו (חולין צא). הא כיצד, הרי לא ראי זה כראי זה? הסבירו תלמידי הגאון מווילנא: עיקר מלחמתנו היא נגד סכנת הצביעות, צורה חיצונית של תלמיד חכם כאשר בתוכיותו הוא עובד כוכבים ומזלות (דורש ציון עמ' רה).

ואפילו משה רבנו, אדון הנביאים ונסיך החכמים לא ידע תמיד מה קורה באדם פנימה, שהרי כאשר ציוה למנות שופטים, ביקש: "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם" (דברים א יג). אך מה החשיבות להיות ידועים לשבטם? מסביר רש"י: "שהם ניכרים לכם. ואם בא לפני מעוטף בטליתו, איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון הוא, אבל אתם מכירים בו, שאתם גידלתם אותו".

ומסופר שאדם התענין בדבר אחד מחסידיו של האדמו"ר מגור בעל "בעל ישראל" אם בעל יראת שמים הוא. השיב לו: "מנין לי לדעת? אודות יראת שמים, רק שנים יודעים: הקדוש ברוך הוא ואשתו". לצערנו לפעמים אדם מצליח לשטות גם באשתו...

ואם תאמרו: אם כן, אם בארזים נפלה השלהבת, כיצד אנו איזובי הקיר, נינצל מהטעיה? פשוט מאוד! גם אדם שמוחזק גדול שבגדולים האומר דברים נגד המוסר הטבעי ונגד הבינה הטבעית, אין לקבל ממנו, וזאת ידע אף אדם פשוט. "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים יז יא). ומסבירים חז"ל: "יכול (=הייתי לחשוב): אם יאמרו לך על ימין שהוא שנאל ועל שמאל שהוא ימין תשמע להם? תלמוד לומר: ימין ושמאל, כשיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל" (ירושלמי הוריות א א. ועיין רש"י שם בשם ספרי והפוסקים חילקו).

כן, דרך ארץ קדמה לתורה, - כלומר המוסר הטבעי והשכל הטבעית (אורות התורה יב ב).


  • פורסם בשאילת שלמה 400