שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת מד"א (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: יש מצוה להיות חובש מד"א?

ת: הגאון הרב משה פיינשטיין כתב שיש מצוה ללמוד רפואה ולא חובה. אך ודאי מצוה גדולה, מצוה להציל חיים (שו"ת אגרות משה יו"ד ג קנה).

ש: האם מותר להשתתף בקורס מד"א מעורב ,אם הקורס הנפרד מתקיים במועד שלא נוח?

ת: לא. עיין קיצור שו"ע קנב ח. עובדה שמודעים לבעיה ההלכתית וארגנו קורס נפרד.

ש: מותר לעבוד במד"א בשבת כשאפשר להחליף עם אדם לא דתי?

ת: עדיף לך לעבוד בשבת. א. אדם דתי יימנע מחילול שבת שלא לצורך. ב. אדם דתי עושה את העבודה מפני שההלכה מחייבת זאת (הג"ר יגאל שפרן. עי' שו"ת אגרות משה או"ח ד עט).

ש: אם יש הסעה לתחנת מד"א בשבת עם נהגים ערבים, אבל אני מפחד\ת מהם, מותר לי לנסוע ברכבי?

ת: כן (עיין פירושו של הרב על קצשו"ע צב א. עי' בנשמת אברהם או"ח סי' שכח).

ש: אמבולנס המביא מישהו לבית חולים, מותר לחזור לתחנה?

ת: כן. כתוב שההולכים להציל חוזרים שמא בפעם הבאה לא ירצו לצאת (שו"ת ריעב"ץ קלב. חת"ס או"ח רג. ח"ו צט. ועיין שו"ת אגר"מ או"ח ד פ. ה כה. אורחות רבנו ח"א סי' ריג בשם הגרי"י קניבסקי בשם חזו"א. גרי"ז מבריסק מובא באסיא נו 64. תשובות והנהגות ג קה. ד פ. עמוד הימיני יז. ועי' פסקי שלמה ח"א ערך שבת - מלאכות).

ש: מותר למתנדב במד"א לשאת טלפון בשבת?

ת: ודאי.

ש: האם מותר להחזיק סמארטפון לצורך מד"א שזה נוגע להצלת חיים?

ת: שנים רבות התמסרו למד"א בלי סמארטפון. ב. בלית ברירה, להחזיק אותו מכשיר רק לזה, ובשביל עצמו להשתמש בסלולרי כשר.

ש: מותר לאשה חולה לנסוע באמבולנס בלילה בדרך שוממה או יש בזה איסור יחוד?

ת: איסור יחוד נדחה מפני פיקוח נפש, כמו שמותר לה לנסוע בשבת.

ש: חובש המתפלל וקראו לו למד"א. האם עליו להשלים בשחרית?

ת: לא. העוסק במצווה פטור מן המצווה (סוכה כה, א).

ש: האם חובש מד"א חייב לצום בצומות?

ת: כן. ואם רואה שהצום פוגע בתפקידו, יאכל.

ש: האם יש לומר וידוי עם גוסס?

ת: כן. אבל יש להגיד לו שהרבה שאומרים חיים ארוכים. ויש שלא אומרים שנפטרים. לפעמים החולה לא יכול לומר את הווידוי הארוך שיש לו כמה נוסחאות, ולכן יש לומר נוסח קצר (עיין קצשו"ע קצג, יג-יד עם פירושו של הרב).

ש: האם חובש מד"א צריך לקרוע כאשר מטופל מת?

ת: לא. גם לא רופא ולא אחות (גשר החיים ד, ט. נשמת אברהם שמ סק"ב בשם בעל ציץ אליעזר ובשו"ת יביע אומר ד יו"ד לה סק"ט).

ש: מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. חובש מד"א שמת לו מת, סימן שהוא חייב?

ת: לא. כי לא חטא, אלא עשה מצווה גדולה לרפא. אך אין זה תלוי בו להצליח. זו החלטה אלוהית. עיין רמב"ן, תורת האדם, שער הסכנה.

  • פורסם בשאילת שלמה 573