שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת חיסון (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להלן ריכוז טענות האנשים נגד חיסון:

ש: האם חייבים להתחסן?

ת: כן. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. "הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהן ואומר: הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות" (רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת נפש יא ה).

ש: האם חיסון אינו חוסר בטחון בד'?

ת: לא. בטחון בד' הוא לבטוח שד' יקיים מה שהוא הבטיח. אבל לבטוח שד' יעשה מה שהוא יתברך לא הבטיח, זו חוצפה (רבנו אברהם בן הרמב"ם, המספיק לעובדי ד', שער הבטחון), והרי ד' לא הבטיח שלא יחלה.

ש: ד' מחליט מתי אדם ימות, לכן אם ד' גזר שימות, ימות גם עם חיסון, ואם החליט שלא ימות, לא ימות, גם בלי חיסון, לכן לא יעשה חיסון?

ת: באותו כיוון, לא יאכל אדם כלל, כי אם ד' החליט שימות, ימות גם אם יאכל, ואם החליט שלא ימות, לא ימות גם אם לא יאכל כלל (רמב"ם, פירוש על משנה פסחים, דברים שעשה חזקיהו).

ש: יש רופאים שטוענים שאין צורך בחיסון.

ת: הם מיעוט זניח. כאשר יש מחלוקת בין רופאים, יש לילך אחרי הרוב (שו"ע, הלכות חולה ביום הכיפורים). כלומר יש ללכת על פי הזרם המרכזי ברפואה, והוא אומר להתחסן.

ש: יש רופאים שאומרים שאדרבה חיסון מזיק, למשל יש סוג חיסון שגורם לאוטיזם.

ש: זיוף מדעי שכבר הוכח.

ש: האם חיסונים מצילים?

ת: הצילו ממות עשרות מיליונים, וממחלה מאות מיליונים.

ש: יש אומרים שמחלות נעלמו לא בגלל החיסונים אלא בגלל ההגיינה.

ת: גם וגם.

ש: רבי נחמן מברסלב אמר לא ללכת כלל לרופאים.

ת: א. הוא דעת יחיד, הפוסקים אמרו כן ללכת לרופא. ב. כשהוא היה חולה בעצמו, כן הלך לרופא וחיפש רופא מעולה. ג. בזמננו .הרפואה פי מאה יותר טובה מאשר בזמנו.

ש: ההומיאופטיה טוענת שאדרבה חיסון מלאכותי מחליש את מערכת החיסון הטבעית של האדם.

ת: במחקרי-על, כלומר מחקרים המסכמים מאות מחקרים, מתברר שלהומיאופטיה אין שום ערך מדעי (עיין ספר נר באישון לילה, ערך הומיאופטיה).

ש: האם לא יותר טוב להאמין בד', ולבטוח בד', רופא כל בשר ומפליא לעשות, מאשר ללכת לרופא בשר ודם?

ת: זו השקפה "המדע הנוצרי" Christian Science, ככה הם נוהגים ומתים אצלם הרבה ובמיוחד ילדים.

ש: גם אנו אומרים "שומר פתאים ד'"?

ת: זה נאמר על סכנה רחוקה, וחיסון הוא נגד מחלה יותר קרובה.

ש: הסיכון להיות חולה בלי חיסון הוא רחוק,האם גם על זה נאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם?

ש: חכמים גזרו גם על סיכון כזה: "לא יניח אדם פיו על הסלון המקלח וישתה, ולא ישתה בלילה מן הנהרות ומן האגמים שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה, ולא ישתה מים מגולים שמא שתה מהן נחש וכיוצא בו מזוחלי עפר וימות" (רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת נפש יא ו). "אסור לאדם ליתן מעות או דינרים לתוך פיו שמא יש עליהן רוק יבש של מוכי שחין או מצורעין או זיעה, שכל זיעת אדם סם המות חוץ מזיעת הפנים" (שם יב ד). "וכן לא ינעוץ הסכין בתוך האתרוג או בתוך הצנון, שמא יפול על חודה וימות" (שם ו).

ש: במדינות מודרניות יש חירות הפרט לעשות כרצונו אם לחסן.

ת: א. החירות האמיתית היא לשמור תורה ומצוות. ב. אין לו חרות לסכן ילדיו שיחלו בגלל שלא חיסן אותם. ג. הוא גם מסכן אחרים שעלולים להידבק ממנו, ויש בזה משום דין רודף.

ש: המצוה להתרפא, היא רק לרפא מי שכבר חולה, ולא למנוע מחלה?

ת: רפואה מונעת, נלמדת ממצות התורה והלכת בדרכיו, שאדם חייב ללכת בדרכי ד' (רמב"ם, הלכות דעות א ה), ולכן "הואיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי ד' הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף" (שם ד א).

ש: יש רבנים שאומרים שלא חייבים לחסן?

ת: הם דעת יחיד. יש ללכת אחרי רוב מנין ורוב חכמה. הג"ר יוסף שלום אלישיב פסק שחובה על ההורים לחסן ילדים בחיסונים המקובלים.

ש: צריך אומץ וגבורה ולא להיות פחדן!

ת: אין לפחד מסכנה רחוקה, אך יש לפחד מסכנה קרובה (מסילת ישרים סוף פרק ט).

ש: החיסונים הם ממקור גוי ולא ממקור ישראל?

ת: תורה בגויים, אל תאמין, חכמה בגויים, תאמין. בעל תפארת ישראל כותב שהגוי שהמציא האפאקקענאימפפונג (חיסון נגד אבעבועות) הוא מחסידי אומות העולם (פירוש על אבות, פרק ג, בועז, על חביב אדם שנברא בצלם).

ש: אלו מחלות החיסונים השביתו מן העולם?

ת: אבעבועות, טיפוס, כולרה, שחפת, צהבת, אדמת ועוד.

ש: אם יש צורך בחיסון כדי למנוע מחלה, איפה פועלת ההשגחה האלהית?

ת: הרופא המחסן הוא שליח של ההשגחה האלהית. התורה מצווה לעשות מעקה לגגו, כדי שלא "יפול הנופל". הכפילות "יפול הנופל" מוסברת על ידי חז"ל, שאם נופל, סימן שנגזר עליו מן השמים שיפול. אם כן, הם שואלים: אז למה לעשות מעקה? הרי אם נגזר שיפול, הוא יפול גם עם מעקה, ואם נגזר שלא יפול, הוא לא נופל, גם בלי מעקה. הם משיבים, אכן, אם נגזר שלא יפול, הוא לא יפול, והשליח יהיה המעקה, ואם נגזר שיפול, הוא יפול, והשליח יהיה העדר המעקה. ועל זה נאמר: מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב (מסכת שבת).

ש: האם מותר להרחיק מבית ספר ילד חולה במחלה מדבקת?

ת: מותר ומצוה וחובה. וכן מהגן.

ש: האם אפשר ללמוד מהלכות צרעת שבתורה, כללי הרחקה ממחלה מדבקת?

ת: זה לא מה שנקרא היום צרעת.

וד' ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.

  • פורסם בשאילת שלמה 576

====