שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת גידול זקן (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: למה צריך לגדל זקן?

ת: ארבע סיבות. הזקן הוא שלמות פני היהודי. "הדרת פנים זקן" (תהילים קכז ג. שבת קנב א). כל הדורות, יהודים גידלו זקן וזה היה סימן היכר.

ש: אז למה הפסיקו?

ת: השפעת הגויים, לצערנו, כמו דברים אחרים.

ש: אם כך, גם עוברים על "ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח ג)?

ת: נכון. זה הטעם השני, כך כותב ספר החינוך (מצוה רנב). והטעם השלישי: לא ילבש גבר שמלת אשה (דברים כב, ה), כיון שזה מראה של אשה. תרגום ירושלמי (שם). ספר החינוך (שם).

ש: אני מבין שלשלושה הטעמים האלה, זה לא משנה באיזה אמצעי הוא מוריד שיער, כולל משחה, כיון שלבסוף אין לו זקן.

ת: נכון. טעם רביעי, איסור מכונות גילוח משום "פאת זקנם לא יגלחו" (ויקרא כא ה). מספריים מותרים בזקן, תער אסור, וכמעט כל הפוסקים אומרים שלמכונת גילוח יש דין תער, כי הסכין מאוד קרוב לבשר.

ש: הכוונה למכונות החדישות?

ת: לאו דווקא. החפץ חיים אסר גם אם המכונות הראשונות שלא היו משוכללות (ליקוטי הלכות מכות כא ב, עין משפט אות ז). הוא גם כתב ספר שלם על נושא זה בשם "תפארת האדם".

ש: אך לפי טעם זה, מותר להוריד אותו במשחה?

ת: כן. אך גדולי ישראל הסתייגו, בגלל הטעם הראשון, שאלו פני יהודי. החפץ חיים מציין בספר תפארת האדם נימוק נוסף לכך על פי תורת הנסתר.

ש: על כל פנים, לכל הדעות, אין צורך בזקן ארוך, די בזקן קצר?

ת: כן, אם כי יש מעלה בזקן ארוך. כך כתוב במסכת ברכות: משל למה הדבר דומה? - לאדם שאומרים לו: זקנך מגודל. אמר להם: יהיה נגד המשחיתים (יא א). והסביר הרשב"א: למה זקנך מגודל כל כך? מפני שיש משחיתים אותו לגמרי (חידושים שם). כלומר כאשר יש קלקול בעם ישראל, יש עניין לעבור לקיצוניות השניה, כמו אצל היחיד, שרפואת מידה רעה היא לעבור לקצה המנוגד. אבל מן הדין, די בזקן קצר.

ש: איך אפשר להבין שיש יהודים יראי שמים שהולכים לגמרי בלי זקן?

ת: אי אפשר להבין.

ש: אולי בגלל שיש כמה פוסקים שהתירו מכונת גילוח או סוג מסויים של מכונת גילוח?

ת: הם בודדים, דעת יחיד, וגם סברותיהם מחודשות, לא מובנות. הרי סוף סוף, להיות בלי זקן אינו כמו עגונות שיש חובה לחפש פתרונות דחוקים ביותר.

ש: בחוץ לארץ יהודים הורידו זקנם שהיה סימן היכר כי פחדו מהגויים.

ת: פה בארצנו, אין לנו מה לפחד. אלא ללכת בקומה זקופה ובפנים מהודרות.

  • פורסם בשאילת שלמה 567