שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קריאת שמע (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


הורדת משקפיים בקריאת שמע

ש: מי שיש לו משקפיים על פניו, האם צריך להורידו כשקורא קריאת שמע?

ת: לא.

למקורות נוספים בענין לחץ כאן


צריך לשירותים

ש: אני בשמירה וצריך לשירותים, עד שאגמור השמירה, יעבור זמן קריאת שמע?

ת: העוסק במצוה פטור מן המצוה (סוכה כו א).


"גאל ישראל" בקול רם

ש: יש פוסקים הפוסקים לומר את המילים "גאל ישראל" בקול רם (הג"ר יוסף אליהו הענקין בס' עדות לישראל עמ' קסא ובתשובות איברא' עמ ו, הגרי"ד סולוביצ'יק בנפש הרב עמ' קכח, הגרש"ז אוירבך בס' הליכות שלמה – תפלה עמ' צג ובס' אשי ישראל עמ' קעב אות פג והג"ר משה שטרנבך בשו"ת תשובות והנהגות ח"א ס' קה), אך ישנם פוסקים שפסקו שיש לומר אותו בלחש (הג"ר אפרים גריינבלט בשו"ת רבבות אפרים א, עא. ה, מב. והג"ר חיים קניבסקי בס' אשי ישראל שם). מהי דעת הרב בנידון?

ת: עדיף בקול.

[וכן פסק הרב שליט"א בתשובותיו ב לה. ג סה.]


"קל מלך נאמן" לאישה

ש: האם יש לאישה לומר "קל מלך נאמן" לפני קריאת שמע כשמתפללת ביחידות, או דווקא איש כיוון שהוא כדי להשלים מנין רמ"ח שהוא כנגד רמ"ח איברים של אדם (מ"ב סא סק"ו), אבל האישה שיש לה רנ"ב איברים, לא צריכה לומר כן?

ת: ראוי. עיין מנחת אלעזר ב כח. כף החיים סא.

[והשיב הגר"ח קניבסקי: אין חיוב (לקט שאלות המצויות מהג"ר יהודה אריה דינר ח"ג עמ' כה) – מ"צ].


כוונה בשמע

ש: מה עליי לכוון כאשר אני אומר פסוק שמע ישראל?

ת: קבלת עול מלכות שמים. פס"ת סא א.


"קל מלך נאמן" למי שחסר איבר

ש: מי שחסר לו אבר, צריך לומר "קל מלך נאמן" לפני קריאת שמע כשמתפלל ביחידות, היות שהענין הוא להשלים לרמ"ח מילים שהוא רפואה לכל רמ"ח איברים (מ"ב סא סק"ו בשם מדרש הנעלם), והרי חסר לו?

ת: כן, זה כללי.

[והשיב הגר"ח קניבסקי: לעתיד לבוא יהיה לו. וכן הורה הגר"נ קרליץ, וביאר שכוונת המדרש לא דווקא תיקון לגופו אלא גם תיקון רוחני שאברי הגוף הוא מלבוש לנשמה, ומה"ט יש גם רמ"ח מצוות עשה שזהו תיקון לנשמה ומש"ה גם אדם שאין לו רמ"ח איברים בגופו צריך להשלים רמ"ח תיבות (לקט שאלות המצויות מהג"ר יהודה אריה דינר ח"ג עמ' כו. ובהערה ד) – מ"צ].


קול אישה

ש: למה כתוב בשו"ע שאסור לשמוע קול זמר אישה בשעת קריאת שמע, הרי אסור תמיד?

ת: אז אפילו קול זמר אשתו אסור (וכן מסביר הרמ"א שם או"ח עה ג – מ"צ).


נשיקת ציצית

ש: מה המקור לכך שכאשר אומרים בקריאת שמע את המילה ציצית, נושקים אותה?

ת: קצשו"ע יז ז.


ש: במשנה ברורה?

ת: לא נמצא. אבל נמצא בכה"ח (כד אות יח). אך מוזכר ברמ"א לנשק אותן כשמסתכל בהן (שם ד הגה). ויש מנהג להסתכל בהן כשאומרין וראיתם אותו וליתן אותם על עיניים (שו"ע שם – מ"צ).


אחיזת שתי ציציות

ש: ראיתי רב שאוחז רק שתי ציציות בזמן קריאת שמע. יש שיטה כזאת?

ת: שיטת הגר"א, כי צריך שתיים קדימה ושתיים אחורה (מעשה רב אות לט. שאילתות הגר"ח וולוז'ין אות ט. מהרש"ם דעת תורה כד ב בשמו – מ"צ).


ש: ואין שיטה כזו אצל הראשונים?

ת: לקט יוסף תלמיד תרומת הדשן (ח"א עמ' יח עניין א – מ"צ).