שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קדיש - אמירתו ע"י אישה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


קדיש יתום ע"י אשה בפני רבנים

ש: האם מותר לאישה לומר קדיש על אביה בעזרת נשים?

ת: בתנאי שאומרת בשקט וקולה נבלע בין קול הגברים האומרים. עיין שו"ע או"ח קלב בה"ט ה. שע"ת ה. שו"ע יו"ד שעו פת"ש ג-ז. וכללית אין לשנות סדרי תפלה (שו"ת הרשב"א א שכג. עיין אורח משפט לה). עיין שו"ת חוות יאיר רכב

(ועיין עוד פני ברוך לד כ. שו"ת פסקי עזיאל סי' ג. תשובות איברא סי' ד. שו"ת אגרות משה או"ח ה יב. הגרי"ד סולוביצ'יק, ירחון הדרום גליון 57 אלול תשמח – מ"צ).


ש: פעם ראיתי אישה נכנסת לבית-מדרש לומר קדיש ורבנים שם לא אמרו לה כלום?

ת: נכון שלפעמים נהגו כן. שו"ת אגרות משה או"ח ה יב. אבל מדובר בדבר חד פעמי והגר"מ פיינשטיין בעצמו מסיים שצריך עיון. ולמעשה, זה לא המנהג הקבוע באומה, ואין לשנות (שו"ת הרשב"א א שכג. עיין אורח משפט לה – מ"צ).


קדיש יתום ע"י אישה בפני עשר נשים

ש: האם אישה יכולה לומר קדיש בפני עשר נשים?

ת: ודאי לא. אך גם בפני גברים לא נהגו, אלא אם כן אומרת בעזרת נשים ובשקט כשקולה נבלע בקול גברים ולא יישמע

(שו"ת אגרות משה או"ח ה יב. הגרי"ד סולוביצ'יק ירחון הדרום גליון 57 אלול תשמ"ח. שו"ת פסקי עוזיאל סי' ג. תשובות איברא סי' ד – מ"צ).


היתר אמירת קדיש יתום ע"י אישה

ש: האם מותר לאישה לומר קדיש יתום?

ת: יש מתירים אם אין לה אחים שיאמרו ואם היא לא בת מצווה ואם זה מעזרת נשים. ויש אוסרים. וכן המנהג. שו"ע או"ח בה"ט קלב. ילקוט יוסף ל כא.


קדיש על ידי אשה

ש: האם אשה יכולה לומר קדיש?

ת: בתנאי שאינה לבדה. כלומר, שגברים גם אומרים והיא אומרת איתם מילה במילה בלחש, כך שקולה לא יישמע (עי' פני ברוך לד, כ. שו"ת פסקי עזיאל סי' ג. תשובות איברא סי' ד. שו"ת אגרות משה או"ח ה, יב. הגרי"ד סולוביצ'יק ירחון הדרום גליון 57 אלול תשמח).


קדיש יתום ע"י אישה בבית

ש: האם אישה יתומה יכולה לומר קדיש במנין בביתה?

ת: "כל הפוסקים חולקים על זה". פני ברוך, האבלות בהלכה לד כ.


קדיש ע"י ילדה

ש: קראתי שאישה אסורה לומר קדיש, אבל ילדה קטנה מותרת. עד איזה גיל?

ת: בעבר היו מקומות נדירים שנהגו ילדות לפני גיל חינוך, כלומר בנות 6-5. ויש שהתירו רק בבית. אך זה היה מנהג נדיר, וגם לא נפסק להלכה. עיין גשר החיים ל ח ה.


קול זמר באמירת קדיש

ש: אם אישה אומרת קדיש אין זה בעיה של קול זמר אישה?

ת: זה לא בדיוק זמר. ובשו"ע כתוב שקול רגיל מותר. או"ח עה. ועיין שו"ת יחוה דעת ד טו. ויש לברר אם זה נקרא קול רגיל. אבל ממילא לא נהגו ואין לשנות.


עילוי נשמה ע"י בת

ש: שמעתי שאני יכולה לומר קדיש על אימי, ואחר כך שמעתי שאסור. אז מה אני יכולה לעשות לעילו נשמתה?

ת: כל מצווה שאת עושה היא לעילוי נשמתה. ויש מצוות גדולות מקדיש, - שאמירתו לא מוזכרת לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא אצל רוב הראשונים, לא ברמב"ם, לא בשו"ע, רק ברמ"א (רמ"א או"ח כה יג. קלב ב – מ"צ). ובתורה עצמה יש כל כך הרבה מצוות. וכן בקיצור שו"ע שכל דבר טוב שאת עושה זה מזכה את אמך. וזה יותר חשוב מקדיש. סוף סי' כו.


מחלוקת ואמירת קדיש ע"י אישה

ש: יש אצלנו אישה שרוצה לומר קדיש יתום לעילוי נשמה וזה מעורר מחלוקת גדולה בקהילה. מה לעשות?

ת: אמור לה שמחלוקת אינה עילוי נשמה.


צוואת אביה

ש: אדם מת בלי בנים וכתב בצוואתו שביתו תאמר קדיש. האם יכולה לאמר בבית-הכנסת? בבית?

ת: בשום פנים. אין לפרוץ גדר מנהגי ישראל. פס"ת קלב לג.