שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פועלי בנין שנהרגו - מי אחראי? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: בזמן האחרון פועלי בנין נספו עקב ליקויי בטיחות. האם הקבלן אשם?

ת: ודאי. זו אחריותו. כך החוק.

ש: החוק קובע או ההלכה?

ת: ההלכה קובעת שבדברים כאלו הולכים על פי מנהג המדינה, והוא בעצמו נמשך אחר החוק. כלומר, הפועל בא לעבוד על דעת כך שיש סידורי בטיחות תקינים.

ש: ואם לא היו חוקי מדינה, מה היינו אומרים?

ת: אם הקבלן מבטיח לו שאין בעיה בטיחותית, אז הקבלן אשם בנזק בממון או בגוף. אך אם הפועל יודע שעש בעיות, אז הקבלן פטור. עיין ספר פתחי חושן (חלק ד, שכירות, הערה עא), ובימינו מובן מאיליו לפועל שיש סדרי בטיחות.

ש: מעיקר הדין, מותר לפועל לעבוד אם אין סדרי בטיחות? הרי אסור להסתכן?!

ת: כן. מותר להסתכן סיכון זעיר עבור פרנסה, כמו שאומרים חז"ל בבבא מציעא: "מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיתה?... איליו הוא נושא את נפשו" (ב"מ קיב, א).

ש: ולמה הקבלן לא חייב לדאוג לכך מדין לא תשים דמים בביתך?

ת: כי זה לא בית. למשל, יש מצוה לשים מעקה לגג בו משתמשים הדיירים. אבל לא עבור פועל שעולה לתקן קולטים, כי עליו להיזהר על הגג. וכן יש לפועל להיזהר.

ש: אבל אם נפל עליו מכשיר כבד שאין לו אפשרות להיזהר, מה הפועל אשם?

ת: אכן אינו אשם. זה אונס. כמו מי שמטפס על כבש או על אילן.

ש: אז אין חובה לקבלן לדאוג לסדרי בטיחות?

ת: ודאי שיש לו חובה, מצד חוקי המדינה, מצד מנהג המדינה ומצד ואהבת לרעך כמוך. וכבר כתבו בתוספות בבא קמא, שיותר ממה שיש לאדם להיזהר שלא להינזק, עליו להיזהר שלא להזיק (תוס' ב"ק כג א). וכן אסור לאדם לזרוק קוצים לרשות הרבים, שמא ייפגעו עוברים ושבים, כי זו לא רשות פרטית שלו, אלא של הרבים (ב"ק לא, א).

ש: על פי ההלכה, אם הקבלן לא דאג לסדרי בטיחות שהיה מחוייב בהם, מאיזה דין הוא חייב?

ת: מדין התחייבות. אדם חייב לעבוד בהתחייבותו. כך מוכיח הקצות. זה גם נראה פשוט.

ש: למה לא מדינא דגרמי (בבא קמא ק, א)?

ת: אולי גם מדינא דגרמי. אבל דינא דגרמי, זה אם עשה מעשה שגרם לנזק, ולא אם לא עשה. ויש גם מחלוקת אם הוא מדאורייתא, כרמב"ן קונטרס דינא דגרמי, או קנס מדרבנן כתוס' (ב"מ נד, א) או מדרבנן והוא דין, זה חידוש של התומים (קיט, א). יש גם שיטת רש"י שאין לחלק בין גרמא לגרמי, כפי שכותב שם הרמב"ן בדעתו.

ש: הקיצור, זה מסובך...

ת: כן. יש לשאול את גדולי הפוסקים. אבל ממילא אמרנו שחייב מדין המדינה, מדין המנהג, ומדין ההתחייבות. אבל עקרונית, יש מקצועות שאי אפשר לבטל מהם לגמרי את הסיכון, כגון שוטר, או רופא, או אחות, או מרגל.

ש: אבל מרגל מקבל תוספת סיכון.

ת: נכון. אבל פועל בנין, אין שום סיבה שיהיה לו סיכון. מלבד כל הנימוקים שהבאנו, יש לדאוג לו ולהדק את הפיקוח, מדין ואהבת לרעך כמוך.

  • פורסם בשאילת שלמה 600