שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עשה לך רב (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


פסיקה

ש: אם אני פוסק כמו רב מסויים וכל העולם נוהג אחרת, כיצד עלי לנהוג?

ת: ככל העולם אלא אם כן הוא רבך (שו"ת שאילת שלמה ב רכג. ג רסג).


רב מקל

ש: האם עקרונית מותר לי לחפש תמיד בכל דבר רב שמקל?

ת: כן. הרוצה לעשות כדברי בית שמאי - עושה, כדברי בית הלל – עושה. עירובין ו ב. אך לא קולות סותרות - שזה נדיר.


עשה לך רב

ש: מותר שיהיו לאדם כמה רבנים, רב אחד בהלכה ורב אחר בעניני ציבור וכלל ישראל?

ת: כן (ש"ך יו"ד רמב יב).


אשכנזי עם רב ספרדי

ש: האם אשכנזי יכול לקבל על עצמו פסיקה של רב ספרדי?

ת: ודאי, אך יודיע לו שהוא אשכנזי.

[וכן הגאון רבי שמואל סלנט היה נוהג כאשר בא שואל לפניו להורות לכל אחד כפי מנהגי אבותיו להספרדים כמנהגם ולאשכנזים כמנהגם. אדרת שמואל עמ' ג. וכתב הגר"נ קרליץ שחכם שבא לפניו שאלה בהלכות איסור והיתר וכדומה להכריע בזה, עליו להורות כמנהג רבותיו של השואל וכגון אשכנזי שבא לחכם ספרדי, על החכם הספרדי להורות לו כמנהגי רבותיו האשכנזים, וכן להיפך, מוטל על החכם האשכנזי להורות לספרדי כפסקי רבותיו הספרדים. וביאר בזה שההוראה של החכם הוא כמראה מקום לפני השואל את מה שהורו השו"ע או הרמ"א ושאר הפוסקים. חוט שני – נדה סי' קפח אות טז – מ"צ.]


עשה לך רב ב'

ש: האם 'עשה לך רב' זו חובה?

ת: אינו חובה – מותר לשאול כמה רבנים, אך כדי להתגדל בתורה וביראת שמים, זו הדרך.


ש: כיצד אדע את מי לעשות לעצמי לרב?

ת: מי שמוסיף לך הכי הרבה מידות טובות, יראת שמים ואורה של תורה (עיין פירושו של הרב על פרקי אבות א ו, טז).


תלמיד מובהק

ש: מה ההגדרה של תלמיד מובהק של רבו?

ת: שרוב תורתו מרבו (רמ"א יו"ד רמב ד).


דעת תורה

ש: האם קיים מושג של דעת תורה, והאם חייבים להקשיב לדעת תורה?

ת: זו פסיקה שמבוססת על מקורות אבל עם סברה רחבה. לכן זה שייך לגדולי ישראל. וזה ככל פסיקה שאדם מקיים עשה לך רב או הליכה אחרי הרוב.