שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ספר "בשמים ראש" (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


ספר בשמים ראש

ש: האם ספר בשמים ראש הוא זיוף או אמיתי? הרי מרן הרב קוק מצטט אותו פעמים מספר, כולל הפירוש עליו של ר' שאול ברלין.

ת: הספר שו"ת בשמים ראש הוא ספר שנוי במחלוקת גדול. יש חילוקי דעות מי כתב את הספר. יש אומרים שהרא"ש כתב אותו (שו"ת רבי עקיבא איגר א, ט. חיד"א בשם הגדולים מערכת הבי"ת, קכז). א"כ הוא ספר מעולה. אבל יש טוענים שהספר הזה הוא זיוף כי יש שם דברים בלתי נסבלים שלא יתכן (רבי פנחס אליהו מוילנא. ספר הברית א, כתב יושר מאמר כ, דרך אמונה מאמר כ פרק כה). אם זה היה ראשון, היינו עומדים בחרדת קודש בכל מה שהוא אומר אפילו דברים תמיהים, אנחנו אומרים שאנחנו לא מבינים, ואי אפשר לבטל. אבל כאן יש דברים שעברו את הגבולות. הם אומרים שהוא נכתב ע"י אחד ממשכילי ברלין, הרב שאול ברלין, שכמובן היה תלמיד חכמים גדול, כי עד היום הזה שעברו מאתיים שנה, יש עדיין מחלוקת בין תלמידי חכמים אם הוא מהרא"ש או הוא זיוף. ויש שיטה ביניים שהרב ברלין מצא תשובות של הרא"ש והשחיל את התשובות שלו (מהר"ם בנעט בשו"ת פרשת מרדכי או"ח סי' ה). למעשה, הפוסקים עד היום הזה מתייחסים לדבריו, לא מצד האומר אלא מצד האמור, כמו שכתוב: "קיבל אמת ממי שאמרה" (הקדמת שמונה פרקים להרמב"ם). לכן הרבה פעמים הפוסקים מביא בשמים ראש אם אמר סברא נכונה. וכן מרן הרב קוק והגר"ע יוסף מביאים דברי בשמים ראש.

[ודעתו של הגרי"י קניבסקי, ה"סטייפלר", שבאמת ניכר מהרבה תשובות שהם מהרא"ש ז"ל רק כנראה שיש שם הרבה תשובות מזויפות שהמעתיק הכניס מעצמו כי ישנם שם דברים מאוד מזורים ואיומים (ארחות רבנו ח"א עמ' רפה. וכתב ה"סטייפלר" בקריינא דאיגרתא [ח"א סי' כא]: "לענ"ד לא נכון כלל לפרסם קלונו של המחבר בשמים ראש... מפני שאולי נשמתו כבר מצאה איזו תיקון ע"י צירוף יסורי גיהנום זה ק"נ שנה ויותר"). ואמר הגר"א נבנצל: כשמביאים את הבשמים ראש ראוי להזכיר שיש מסתייגים חריפות מהספר הזה (השתנות הטבעים עמ' 16). והוסיף הגרז"נ גולדברג: אכן בעיקר הענין אם להביא דברי בשמים ראש בודאי צדק הגר"א נבנצל שליט"א שיש להביאו בהסתייגות, ובפרט בעניינים אלו שהוחזק למזייף ולמביא עקומות וכוזבות (שם עמ' רסד) – רשם מ"צ.]