שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סמארטפון - גודל עוונו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פסול עדות של בעל סמרטפון

[ראיין והוספת מקורות: הרב מרדכי ציון]


ש: ראיתי שאחד מגאוני דורנו כתב שמי שיש לו סמרטפון פסול להיות עד קידושין. מה המקור?

ת: נראה שאמר כן לא מעיקר הדין אלא כהוראת שעה.


ש: למה אין זה כפשוטו? הרי כל מי שעובר עבירה, הן להכעיס הן לתאבון פסול לעדות (שו"ע חו"מ לד ב)?

ת: לצערנו אנשים אינם חושבים שזו עבירה, כיון שרבים נכשלים בזה. כמובן, הם טוענים בכך טעות חמורנ, אך בכל זאת אינם נפסלים לעדות. כך הוא בשולחן ערוך וגם בשו"ת מהר"ם לובלין ובשו"ת רבי עקיבא איגר ("שעובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג, שרוב העם אינם יודעים איסורו". שו"ע שם כד. "שרבים נכשלים בעבירה זו, שאין להחשיבה כמומר לתאבון". שו"ת מהר"ם לובלין טו. "דנתפשט בעוונותינו הרבים, אצל הרבה, לא חשב שזהו אסור כל כך, ולא משמע לאינשי דאסור". שו"ת רע"א צו).


ש: איך אפשר לטעון שאינם יודעים שאסור, הרי גדולי הדור צווחים על זה יומם ולילה כבר זמן רב?

ת: לצערנו, יש ציבור רחב שלא איכפת לו מה גדולי הדור אומרים, הוא ציבור חכם בעיניו שחושב שיודע הכל, יותר גדולי הדור. אך אין להתייאש, הכל יסתדר וכולם יחזרו בתשובה שלמה בזכות קדושת ארץ ישראל ועם ישראל.


ש: לגופו של ענין מה האיסור בזה?

ת: המכשיר הטמא הזה מלא דברים של פריצות. המסתכל עובר על לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וכן על ונשמרתם מכל דבר רע – שלא יהרהר אדם ביום. כלומר איסור הסתכלות ואיסור הרהור. איסור הסתכלות הוא מן התורה לפי רבינו יונה ומדרבנן לפי הרמב"ם, איסור הרהור הוא מן התורה לכל הדעות, כדברי הב"ש על שו"ע אה"ע כא (ב"ש סק"ב).


ש: אבל יש אנשים שחייבים להחזיק סמרטפון בגלל העבודה?

ת: אז יסדרו חסימה כפולה, גם חסימת הספק, וגם חסימת המכשיר. זה ניתן. צריכה להיות חסימה גמורה ומוחלטת שגם אדם מחוכם לא יוכל לעקוף. יש גם תכנה Webchaver, בה כל כניסה חריגה מיד מדווחת לחבר. זה דומה לשומר מאיסור יחוד, כפי שהזכיר אחד מן הגדולים איסור יחוד עם מכשיר (הגר"ש הלוי וואזנר).


ש: זה אותו דין לגבי האינטרנט הביתי?

ת: כמובן. לכתחילה אין להתחבר לאינטרנט כלל, ואם יש אילוץ של עבודה או לימודים, להסדיר חסימה מוחלטת.


ש: אבל יש שם הרבה שיעורי תורה שיפסידו אם לא יהיה אינטרנט?

ת: הם רק עבור מי שממילא חייב שיהיה לו אינטרנט. אך לכתחילה שלא יהיה כלל, ובאשר לשיעורי תורה, ילמד בשיעורים, בספרים, כך למדו כל הדורות ונעשו תלמידי חכמים. יש גם שיעורים שאפשר לשמוע דרך הטלפון (קול הלשון). וכן לכתחילה אסור שיהיה סמרטפון אלא מכשיר סלולרי מן הסוג הישן המכונה מכשיר לא חכם...


ש: כמו שיש לרב...

ת: כן. להיות עם מכשיר לא חכם זה מאוד חכם...


ש: ואם אדם טוען שאמנם יש לו סמרטפון אך אינו מביט דברי פריצות?

ת: זה כמו אדם שמכניס שור נגח לחדר שינה שלו.


ש: ובסיכום?

ת: לא סמרטפון ולא אינטרנט. אם יש הכרח, אז עם חסימה מוחלטת.


  • פורסם בשאילת שלמה 405