שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ניחום אבלים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


עניית אמן על "המקום ינחם אתכם וכו'"

ש: האם אבל יענה אמן ל"המקום ינחם אתכם וכו'" או שישתוק?

ת: יענה אמן.

[וכן מובא בפני ברוך (יא, ה) בשם הגרש"ז אוירבך. וכ"כ בתשובות והנהגות (א, תרצא. ג, שעז. ד, רעד פ"ט סעי' ט). וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב. אך הגר"ח קנייבסקי אמר שלא נוהגין (הליכות חיים ח"ב עמ' קנ) – רשם מ"צ.]


אבלי ציון וירושלים

ש: מדוע מנחמים בנחמת ירושלים, ומה הקשר בין מיתתו של המת לחורבן ירושלים?

ת: מהות חיי האדם איננה לעצמו, אלא בשביל התכלית הגדולה של כל העולם, שהעולם ייחלץ מן הרשע הכסל והתוהו, ויהיה מלא אורה וצדקה, קדושה ושמחה.

מקור הופעת האורה בעולם היא ירושלים. שיא העולם הוא ירושלים. האדם המעולה מכליל את צערו הפרטי בתוך הצער הכללי של חורבן ירושלים והתעכבות הופעת האורה האלוהית בעולם, ובידיעה הברורה שירושלים אכן תיבנה, ואִתה ייגאל כל העולם ויעלו כל הירודים ויתרוממו כל הדוויים.


לא תוסיפו לדאבה עוד

ש: מה המקור לאמירת ולא תוסיפו לדאבה עוד בניחום אבלים?

ת: אין מקור. זה מתורגם מן היידיש: ולא תדעו יותר מצרות. וראוי לא לומר.


ד' ינחם

ש: הלכתי לנחם חבר ועודדתי אותו אך לא אמרתי בסוף את הנוסח: ד' ינחם. האם קיימתי מצות ניחום אבלים?

ת: ודאי.


ניחום אבלים

ש: על מה לדבר עם חבר שאיבד את אביו?

ת: קודם להקשיב. אז יודעים על מה לדבר (שו"ע יו"ד שעו א).


ילד בניחום אבלים

ש: האם ילדים באים לניחום אבלים?

ת: כן. יש לחנכו, מגיל חינוך, לילך לניחום אבלים. נטעי גבריאל אבלות פה טו. אבל אל יקח האבל תינוק לחיקו, פן יצחיק אותו. שו"ע יו"ד שצא א. אבל לזמן קצר, מותר. נטעי גבריאל שם קיג ט.