שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נטילת ידיים - שאלות מיוחדות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

גוזז למישהו אחר

ש: הגוזז ציפורניים של מישהו אחר כגון ילד, האם צריך נטילת ידיים?

ת: לא. אבל מי שגוזזים לו, חייב (עיין שו"ע או"ח ד יח-יט ונו"כ שם).


חסכון במים

ש: האם עדיף לנטילת ידיים שפע מים בנטלה מלאה או לחסוך במי ארץ ישראל?

ת: שפע. לעומת הצריכה הכוללת זה זניח ואפסי.


הקדמת ימין

ש: בספר שאילת שלמה ג ח כתוב שלגבי שטיפת הגוף אין הוראה מפורשת שיש להקדים ימין, ובכל זאת מידת חסידות לנהוג כן. אם אין הוראה מפורשת, אז למה יש מידת חסידות?

ת: אין הוראה שנפסקה ברמב"ם ושו"ע, אך כיון שזה מוזכר בגמרא, יש מקום לחסידות, וכן מוזכר במשנה ברורה ב סק"ז.


נטילה אחרי תרומת דם

ש: האם אחרי תרומת דם חייבים ליטול ידיים כמו בהקזת דם? בדיקת דם?

ת: לא. כי בעניינים סגוליים, רק מה שאמרו אמרו. הליכות שלמה כ יט. אמנם יש אומרים שתרומת דם היא הקזת דם, ושטוב להחמיר. פסקי תשובות ח"א עמ' נח. ואין לבדוק אחרי בדיקת דם (וכן באנציקלופדיה הלכתית רפואית לרב שטינברג ב 527-525. ג 430-429).

[והגרי"ש אלישיב סובר שיש ליטול ידים אחרי תרומת דם, שהוא דווקא כמות דם כהקזת דם, אבל אחרי בדיקת דם של נטילת דם מזערית אין צורך בנטילת ידים. ס' בדמיך חיי – ליקוט הלכות בענייני תורת דם נא-נד – רשם מ"צ].