שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נהרג בפיגוע - נקרא קדוש (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם יהודים שנהרגו בפיגוע טרור בפיטסבורג נקראים קדושים? האם זה משנה אם היו בבית כנסת לא אורתודקסי?

תשובה: ודאי שהם קדושים ושהם נהרגו על קידוש השם. יש ארבע מדרגות בקריאה לאדם שנהרג "קדוש":

א. אדם שנהרג טרם זמנו, כמו שכתוב בשו"ת חת"ס על יהודי שגוי רוצח רצחוֹ עקב שוד, ש"קדוש ייאמר לו". הוא מביא הוכחה מסנהדרין מז א , מזמור לאסף אלהים באו גויים בנחלתך, טמאו את היכל קדשך... נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים, בשר חסידיך לחיתו ארץ. חסידיך – חסדיך ממש. עבדיך – הנך דמחייבי דינא דמעיקרא, וכיוון דאקטול קרי ליה עבדיך... כיוון דשלא בדין קא מיקטלי, הויא להו כפרה (שו"ת חת"ס יו"ד שלג). וכן רש"י "חסידיך – והלא רשעים היו? אלא משקבלו פורענותם הרי הם חסידים" (תהילים עט ב).

ב. מי שנהרג כי הוא יהודי נקרא 'נהרג על קידוש השם', כדברי שו"ת מהרי"ל צט, שנמחלים כל עוונותיו, על פי מסכת שמחות ב יא, וקורא להם קדושים וקדושי עליון, וכך נהוג לכנות את אלו שנרצחו בשואה קדושים. וכן גדולים הורו לברך אז את הברכה על קידוש השם. ובדומה לכך יש ברמ"א שמומר שנהרג על ידי עכו"ם מתאבלים עליו (שו"ע יו"ד שמ ה הגה) כי נהרג במיתה לא טבעית (ט"ז) וכן אומרים עליו קדיש (שו"ע יו"ד שעו ה).

ג. מדרגה יותר גבוהה היא של מי שנהרג מפני שלא רצה לעבוד עבודה זרה וכדומה, ומסר נפשו של קידוש השם מרצונו, כמבואר ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה.

ד. עוד יותר גבוה הוא חייל שידע שייהרג ומרצונו נכנס לתוך הסכנה, וזה דומה להרוגי לוד שאין אדם יכול לעמוד במחיצתם, שמסרו נפשם להציל את העיר (פסחים נ א).

באשר למי שנהרג בפיגוע טרור, ודאי שהוא שייך למדרגה הראשונה והשנייה וגם קצת למדרגה הרביעית אם הוא גר בארץ ישראל על אף הסכנה.

אגב, יש שהוכיחו מהרמב"ם (יסודי התורה ה ד) שמי שנהרג כי הוא יהודי נחשב "מהרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה" ומתוך השוואה עם הסוגיא בסנהדרין מז.

סיכום: תהא נפשם צרורים בצרור החיים עם כל הנהרגים על קידוש השם.