שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מים אחרונים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


מים אחרונים

ש: האם בימינו חייבים במים אחרונים?

ת: התוספות סוברים שלא כיון שאין עתה מלח סדומית. ברכות נג. אבל מי שידיו מלוכלכות, ומקפיד לרחוץ, חייב. אך מי שברור לו שלא נגע במאכלים, או נגע וידיו נקיות, או שאינו מקפיד לרחוץ אחרי ארוחה, יש לו על מי לסמוך. שו"ע או"ח קפא. מ"ב כב נקיות (שו"ת שאילת שלמה א קיא).

[אמנם דעתו של הגר"א נבנצל שעם התחדשות ייצור מלח במפעלי ים המלח, הרי שיש לנו מלח סדומית, וחובה ליטול מים אחרונים כיום אף לסוברים שבדורות שלפנינו לא הייתה חובה נטילה. ביצחק יקרא על המ"ב קפא סק"א – רשם מ"צ].


מים אחרונים

ש: האם אשה חייבת במים אחרונים? למה?

ת: חייבת. כדי לברך בידיים נקיות (ילקוט יוסף ח"ג קפא ב. שו"ת תשובות והנהגות א קעד. שו"ת שאילת שלמה א קיא. ועיין לימוד זכות על נשים שלא נוטלות בשו"ת שבט הלוי ד או"ח כג).


מים אחרונים

ש: למה יש מעבירים מים אחרונים עם היד הרטובה על הפה?

ת: רש"י יומא פג. פסקי תשובות קפא ז.


מים אחרונים ניתזו על אוכל

ש: מה לעשות עם אוכל שמים אחרונים ניתזו עליו?

ת: אין לאכול אותו. שו"ע או"ח קפא ב כה"ח ד. לכן יש ליטול מים אחרונים בזהירות ויותר טוב במקום אחר.