שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לקראת צבא

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לקראת צבא

[באהבה ובאמונה]


ש: כיצד ללכת לצבא ולהישאר טהור?

ת: עצם הצבא מטהר, הרי צה"ל כולל שלש מצוות ענקיות.

א. הצלת העם, אל תעמוד על דם רעך שכמובן יש צורך בהרבה מצילים.

ב. הצלת הארץ, מצות ישוב הארץ.

ג. קידוש השם. כאשר אנו מוכים ונרדמים, זה חילול השם וכאשר אנו מכים באויבינו שוק על ירך זה קידוש השם (מאמר למצוות הארץ לרבינו הרב צבי יהודה, לנתיבות ישראל א').

וכל מצווה מקדשת, כנוסח חז"ל: אשר קדשנו במצוותיו. קל וחומר מצוות גדולות אלו. ובוודאי גדולות הן שהרי נצטווינו עליהן במסירות נפש.


ש: האם גם מי שלומד תורה ותורתו אומנותו חייב ללכת לצבא?

ת: בוודאי, בזמן הנכון. הרי יהושע בן נון הוא שמשה מסר לו את התורה, והוא שעסק בשבע שנות כיבוש ושבע שנות התנחלות.


ש: ומה עם שירות קבע בצבא?

ת: צבא הוא מצווה גדולה, ושירות קבע מצווה גדולה עוד יותר, אך לא כל אחד חייב. כולם אהובים איש איש כל אחד במקצועו, איש על מחנהו ואיש על דגלו ותלמוד תורה כנגד כולם. אדם בוחר את מקצועו על פי שלוש אמות מידה: נטייה, כשרון וצורך לאומי.


ש: אבל האם אפשר להישאר טהור לגמרי בצבא?

ת: אם כך נצטווינו, סימן שזה אפשרי! "והיה מחנך קדוש". אמנם פסוק זה נכון לכל החיים, אך הוא נאמר דווקא לגבי הצבא. רבי אברהם אבן עזרא מסביר שמחנות צבא של גויים הם מלוכלכים וטמאים, ואצלנו הם נקיים וטהורים. "שיניך כעדר הרחלים היוצאים מן הרחצה", השיניים הם הצבא הנושך באויב ובכל זאת הן נקיות.


ש: ומה לעשות למעשה כדי להישאר טהור?

ת: דבר ראשון, יש לנצל כל רגע פנוי ללמוד תורה. יהושע בן נון נצטווה שלוש פעמים "חזק ואמץ", אחד על המלחמה, אחד על העבודה, ואחד על לימוד תורה. צריך ספר קטן בכיס, מה שליבו חפץ, וילמד כל רגע פנוי, אפשר חומש רש"י, אפשר מסילת ישרים, אפשר קיצוש"ע, אפשר משנה. מה שליבו חפץ.


ש: דבר שני?

ת: חשבון נפש, פעמיים ביום. אחרי שקמים ולפני שהולכים לישון. וכמו שיש בצבא תדריך לפני הקרב והפקת לקחים אחרי הקרב. אנו לא מלאכי השרת ולכן יש צורך בחשבון נפש יומי כמבואר במסילת ישרים.


ש: האם להשתתף באירועים חברתיים בעייתים מבחינה הלכתית, מה שנצרך בשביל הגיבוש החברתי?

ת: אם יש דברים אסורים, לא ללכת, זו לא חברתיות. חברתיות אמיתית היא לעזור לחבר.


ש: והאם ללכת ליחידה עם בעיות צניעות, אך שם אוכל לתרום יותר?

ת: לא. יראת שמים קודמת לכל, קודמת למיומנות הצבאית. כל מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת ומתברכת.


ש: מה לעשות נגד שחיקה כאשר יום יום עושים אותו דבר?

ת: האיברים עושים אותו דבר, הראש פנוי למחשבות של קדושה וטהרה, אהבת הד' ויראת ד'.


  • פורסם בשאילת שלמה 391