שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לפני התפילה - מה מותר ומה אסור (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


טיול לשם תפילה

ש: האם מותר לטפס למצדה כדי להתפלל בראשה בהנץ החמה כעין טיול לשם מצוה?

ת: לא. נראה כי מטרת הטיפוס אינו להגיע לוותיקין אלא חווית הטיול. אבל אם יוצא חצי שעה לפני עלות השחר מותר.

[ומובא בס' מרכבו ארגמן על הלכות והליכות לנוהג ברכב (עמ' מב): והנוסעים להתפלל בכותל המערבי רשאים לנסוע אף כשמשך הנסיעה הוא יותר משעה וחומש. מוסבר שם (הערה 2), שכתב בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' סה סק"ו), "כיוון שכל נסיעתו היא לצורך התפילה, לא חשוב כעוסק בצרכיו קודם התפילה... וכך שאלתי לרב הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א, והשיבני שמותר, ומה שאסור זה לצורכו, אבל צרכי מצווה מותר". וכ"כ בס' הכותל המערבי – הלכות ומנהגים עמ' רו).

א"כ, יש להבחין בין טיול במצדה שהוא לא צורך תפילה גרידא, ובין נסיעה לכותל המערבי שהוא אך ורק לצורך התפילה – רשם מ"צ.]


התעמלות לפני תפילה

ש: האם אפשר להתאמן בחדר כושר לפני תפילת שחרית?

ת: אין אדם עוסק בעניניו לפני התפילה (שו"ע או"ח פט ג).


מלאכת עראי לפני התפילה

ש: האם מותר לי לפני התפילה לנגב את רצפה אחרי מקלחת, או שזו מלאכה שאסורה?

ת: מותר, כי זה מלאכה פשוטה שאדם עושה דרך אגב בלי לחשוב. פס"ת פט טו.


גילוח לפני התפילה

ש: מותר להסתפר ולהתגלח לפני התפילה?

ת: לא, כי אין אז לאדם להתעסק בעסקיו. אבל מקלחת פשוטה מותרת, ואדרבה היא הכנה לתפילה. וכן טבילה במקוה. אבל לא שחיה בבריכה או בים. פס"ת פט אות כד.


ארוחת ילדים לפני התפילה

ש: האם מותר לילדים לאכול ארוחת בוקר לפני התפילה, כי אחר כך יכולים לאכול רק בחטף ולא ארוחה ממש?

ת: כן, מותר לפני גיל בר מצוה, כיון שאין איסור בעצם המאכל, אלא רק בזמן, וארוחת בוקר טובה חיונית לריכוז בלימודים. פס"ת פט יח.