שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לך לבקר חולים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לך לבקר חולים

[באהבה ובאמונה]


לך לבקר חולים, הן חולים שאתה מכיר, הן חולים שאינך מכיר. לך הרבה. זה לא ביטול תורה, זו תורה (ספר חסידים תתרד. ועיין תתרפו ומקו"ח). זו הליכה בדרכי ד'. אם אתה רק לומד תורה ואינך עושה חסד עם הבריות, אתה דומה כמי שאין לו אלוה (ע"ז יז א. נתיב גמילות חסדים למהר"ל פרק ב). כי ד' רוצה שהתורה תתגלה במצוות ובמיוחד בחסד.

אחרי ד' אלהיכם תלכו (דברים יג ה). וכי אפשר לאדם להלוך אחרי השכינה, והלוא כבר נאמר: כי ד' אלהיך אש אוכלה הוא, אלא... מה הקדוש הוא מבקר חולים, שנאמר: וירא אליו ד' באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים (סוטה יד א). והלכת בדרכיו. את הדרך אשר ילכו בה – זה ביקור חולים (ב"מ ל ב).

לך לכולם, לך כל הזמן, לך למבוגרים וגם לקטנים (נדרים לט ב), ובמיוחד לעניים ולבודדים. ומעשה בתלמיד אחד ששכב בחוליו ואיש לא בא לבקרו, בא רבי עקיבא וניקה את החדר, אמר לו: רבי החייתני (נדרים מ א).

כשאתה מבקר, אתה נותן לו חיים. אתה לוקח אחד מששים מחוליו (נדרים לט ב) כי אתה מקל עליו (רמב"ם הלכות אבל פרק יג) – אם אתה אוהבו וביקורך ערב לו (מאירי נדרים שם). תעודד אותו (רמב"ן תורת האדם שער המיחוש) תשמח אותו בכל דרך אפשרית. אנא אל תאמר לו הבלים המדכאים אותו: גם פלוני ופלוני חולים, ויש חולים יותר ממך. אין זה מנחם, אלו ניחומים של הבל.

לך לבקר וראה אם חסר לו משהו, שב לידו ושמור עליו (ברכות נד ב). ארגן תורנות כי לא תמיד משפחות מסוגלות להיות לידו בכל עת ובכל רגע. וקל וחומר אם אין לו משפחה. לשם כך היתה חברת ביקור חולים בעיר סרגוסה בשנת צ"ו לפני 400 שנה, שטיפלו בחולה ולנו אצלו (ועיין ערוה"ש שלה ג. אהבת חסד ח"ג פ"ג). לשם כך היו גבאי ביקור חולים בקהילות רבות ובמיוחד בברלין (חכמת אדם קנא יא). ב"ה הייקים הם אנשים מסודרים, גם בעשיית חסדים.

לך, לך, גם אם החולה אינו מבקש. הוא צריך! (עיין נתיב גמילות חסדים למהר"ל פרק ב).

אלו דברים שאין להם שיעור, גם שיעור למטה גם שיעור למעלה (ירושלמי). למטה, כי גם דקה של ביקור חולים היא יקרה, אם די בכך, או אם אינך יכול יותר. גם מכתב או טלפון, אם די בכך או אינך יכול יותר (שו"ת מנחת שלמה ח"ב פ"ג אות ט) – ובכלל הכול תלוי במה שהכי נוח לחולה.

ואין שיעור למעלה – שב אצלו גם שעות רבות אם הוא זקוק לך. גם על חשבון תפילה במניין, גם על חשבון תפילה בכלל, כי העוסק במצוה פטור מן המצוה – ואינך חייב בתשלומין.

כמובן, אל תכביד ואל תישאר יתר על מידה. צריך רגישות, ידידי. כך מסופר בספר מבחר פנינים, לאחד הראשונים שער ביקור חולים: "אדם אחד ביקר החולה והאריך לשבת. אמר לו החולה: אם יש לך בביתי מאומה, או שאני חייב לך כלום, קחנו ולך".

ואם אין לך זמן בימי חול, לך בשבת, בלית ברירה, כי בקושי התירו חז"ל לבקר חולים בשבת (שו"ע או"ח שו ו. רפז א). אבל כמובן, אין הכוונה להשאיר אותו בשבת לבדו חלילה.

לך לבקר, ואם זה מתאים, קח אתך את ילדיך. גם לזה צריך לחנכם. הנך רואה שיוסף הצדיק לקח את שני בניו אתו כדי לבקר את יעקב אבינו בחוליו.

העיקר, היכנס בשמחה (צוואת רבי אליעזר הגדול) ותסיח דעת מן המחלה (הנהגת הבריאות לרמב"ם). ואנא אל תיתן לו עצות לא מועילות (גשר החיים א ג). וכמובן, התפלל בעדו.

זו מצוה מופלאה, שאדם אוכל פירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. בעולם הזה – מהצד המעשי. בעולם הבא – מהצד הרוחני.

לך לבקר. אנא לך. הרי יש מצות השבת אבדה. קל וחומר להשיב לו בריאותו ולהשיב לו ששון חייו. הוא עצוב, הוא מדוכא, הוא מרגיש דחוי מהחיים המשמעותיים, הוא מרגיש מזולזל, חסר ערך, מרגיש שלא מבינים אותו, לכל היותר מרחמים עליו. יותר מדי משתתפים בצערו, פחות מדי מבינים אותו. ד' יסעדנו על ערש דווי (תהילים מא ד. נדרים מ א). סלק עצבותו, שמח אותו, עזור לו לשמוח גם בעומק צערו.

לך, לך לבקר. גם אם יש לו מחלה מדבקת, לך (באישור הרופא כמובן). אל תדאג, שלוחי מצוה אינם ניזוקים (פסחים ח ב). שומר מצוה לא ידע צער רע.

לך לבקר! הקשב לו! חזק אותו! עזור לו!

כן ידידי, צריך להיות בן אדם. גם יהודי גם בן אדם. לכן יש מרבותינו שהסבירו את הסיבה שאין מברכים על מצוה זו, כי אינה מיוחדת לנו. אי אפשר לומר אשר קדשנו במצוותיו, כי גם את הגויים ד' קידש במצוה זו (שו"ת בנימין זאב א קסט). זו מצוה הגיונית, ישרה, שכלית (כד הקמח לרבנו בחיי בן אשר, אות ציצית).

גם אצל הגויים יש ארגוני ביקור חולים, בבית ובבית חולים, שמבקרים מיליונים בשנה, ובמיוחד מי שקרוביו אינם מבקרים אותו, אם הוא מסכים כמובן.

לך לך לבקר! לך!


  • פורסם בשאילת שלמה 350