שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך בגובה העיניים 2 (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


סיפורי תנ"ך קומיקס

ש: ילדי חזר מהגן עם ספרון הוצאת פיז'מה בו גדולי התנ"ך מצויירים כקומיקס. יש בזה בעיה?

ת: ודאי יש בעיה. צריך כלפיהם חרדת קודש.


תנ"ך בגובה עיניים

ש: האם מותר לפרש שהמתח בין שרה להגר היה רק אנושי בין שתי נשים מתחרות? הרי סוף סוף הן גם היו בני אדם?

ת: לא! שרה היא נביאה. ואין לך מושג מהי נביאה. אין לך מושג אפילו מהו אדם שזכה לפגוש נביאה. וכבר כתוב בזוהר ומובא בספר תפארת ישראל למהר"ל כי אם התורה היא סתם סיפורים, הרי יש סיפורים הרבה יותר יפים שנכתבו על ידי בני אדם, אז נעשה מהם תורה ("אמר ר' שמעון ווי ליה לההוא בר נש דאמר דהא אורייתא אתא לאחזאה ספורין בעלמא ומלין דהדיוטין, דאי הכי אפילו בזמנא דא אנן יכלין למעבד באורייתא מלין דהדיוטי ובשבחא יתיר מכלהו, אי לאחזאה מלה דעלמא אפילו אינון קפסירי דעלמא אית בינייהו מלין עלאין יתיר, אי הכי נזיל אבתרייהו ונעביד מנייהו אורייתא כהאי גוונא. אלא כל מלין דאורייתא מלין עלאין אינון ורזין עילאין". זהר בהעלותך קנב. תפארת ישראל פרק יג. והג"ר אהרן קוטלר כתב: "כשנגשים לענין ישמעאל ויצחק בהשגות והשקפות של בני אדם רגילים, ובפרט בדור הזה, אפשר לטעות שהיתה כאן תגרה בין שתי נשים על זכויות ביניהן. אסור להעלות זאת על הדעת ומחשבה זו היא כפירה ממש. זה גם לא מתקבל על השכל, כי הרי הקב"ה ציוה לאברהם לשמוע בקול שרה, ובסתם תגרה בין שתי נשים לא היה הקב"ה מצווה זאת". משנת רבי אהרן ח"ג עמ' קעט-קפ – מ"צ).


ביקורת המקרא

ש: מתי אפשר להתחיל ללמוד ביקורת המקרא?

ת: אף פעם. זה שקר והבל, חירוף וגידוף, אפיקורסות וכפירה. אין שם כלום. כך ביארו מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה. עיין רמב"ם ע"ז ב ב-ג (וכן בספרו של הרב תורת אמת – מ"צ).