שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חול המועד (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


ביקור קברים בחוה"מ

ש: האם מבקרים קברים בחוה"מ?

ת: לא. גשר החיים לב ה.


דיג בחוה"מ

ש: מותר לדוג בחוה"מ לשם תחביב?

ת: לא. פס"ת תקלג ד.


כתיבה בחוה"מ

ש: מותר בחוה"מ לכתוב על לוח בלורד מחיק?

ת: כן. כי אינו עשוי להתקיים. וכן בגיר של הלוח. וכן בקרם על עוגה. פס"ת תקמה יד.


שימוש במחשב בחוה"מ

ש: מותר בחוה"מ להקליד במחשב?

ת: כן, אין זו הכתיבה שדיברה עליה תורה, ואינה על מנת להתקיים. פס"ת תקמה ב. וכן במחשב כיס, יומן, טלפון סלולרי, משחקי מחשב.


ש: מותר להזין דיסק?

ת: כן. מהטעם הראשון. שם.


ש: מותר להדפיס במדפסת?

ת: מחלוקת. מותר וראוי להימנע. שם.


ש: מותר לצלם?

ת: כן, אך לא למסור תמונות לפיתוח. שם.


בגדי חוה"מ

ש: בחוה"מ ללבוש בגדי חול או בגדי חג ושבת?

ת: בגדי חול המועד. עיין תקל מב א. שעה"צ ד.


גילוח בחוה"מ

ש: מי שמתגלח כל יום והתגלח לפני פסח, מותר להתגלח בחוה"מ, הרי זו גזירת חז"ל שאדם לא ייכנס מנוול לחג ופה לא שייך?

ת: רבותינו הראשונים כבר דחו סברה זו (טור ושו"ע או"ח תקלא ב). למעשה אין להתגלח. יש מתירים בשעת הדחק (שו"ת נודע ביהודה א יג. שו"ת אגרות משה או"ח א קסג, ד קיא. הגרי"ד סולוביצ'יק מובא בנפש הרב עמ' קפט-קצ. והג"ר אהרן ליכטנשטיין מובא בתחומין ב קלג הערה 37), אך הדין הפשוט הוא שאסור (שו"ת חת"ס או"ח קנד. ואמר הגרי"ש אלישיב שהגרמ"פ מתיר בדוחק גדול לגלח בחוה"מ למי שרגיל לגלח כל יום, אבל כאן בא"י נתקבל דבר זה לאיסור גמור. מנשים באהל עמ' קלח. וכן בשו"ת עשה לך רב א לט אוסר אפילו בשעת הדחק – מ"צ).


שמחת תגלחת

ש: האם מותר לעשות חלק'ה לתינוק בחול המועד?

ת: כן. ואף לתכנן אותו זמן מראש. שו"ע או"ח תקלא. בה"ט ז. שע"ת ז.


הקלדה בחול המועד

ש: מותר להקליד בחול המועד במחשב?

ת: כן. זו פעולה אלקטרונית לבדה. וכן מותר להדפיס, כי בימינו אין זו מלאכת אומן (נשמת אברהם תקמה הערה א).


סת"ם בחוה"מ

ש: מותר להתאמן בכתיבת סת"ם בחוה"מ?

ת: לא.


חשבון נפש

ש: האם מותר לעשות חשבון נפש בחול המועד בכתיבה?

ת: כן (דבר האבד).


הכנסת ספר תורה בחוה"מ

ש: מותר לעשות סיום ספר תורה בחול המועד?

ת: מחלוקת. אפשר להתיר. עיין נטעי גבריאל הכנסת ספר תורה ט ד.