שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האדם הגדול הרב חיים דרוקמן שליט"א (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אני שמח שרבנו הרב חיים דרוקמן קיבל את פרס ישראל כי הוא מורי ורבי. כמובן, לא רק שלי אלא של עוד אלפים ורבבות. בהיותי נער התחלתי ללמוד תורה מפיו וראיתי תלמיד חכם אמיתי, מלא מידות טובות, יראת שמים, תורה וחום, ואמרתי לעצמי: זה תלמיד חכם אמתי של ארץ ישראל. כולו אש, כזה ראה וקדש.

זה תלמיד חכם נורמלי, לא קיצוני. ואל יהי תואר זה קל בעיניך, כי הרמב"ם כותב שהדרך הבינונית המתרחקת מן הקצוות היא דרך ד'. היא הדרך העליונה שבה ד' רוצה, שנאמר "והלכת בדרכיו".

וכל זאת מפני שלפני היותו תלמיד של משה רבנו – בתורה, רבנו ר' חיים הוא תלמידו של אברהם אבינו – במידות.

לכן רבנו מחנך אמתי, וכבר קבע בזמנו רבנו הרב צבי יהודה שהוא שר החינוך האמתי של מדינתנו. הוא המחנך הגדול בהיותו רואה את הטוב שבכולם, לכן הוא אוהב את כולם וכולם אוהבים אותו. אין במדינה שלנו אדם אחד שישנאהו. אבל, זאת האהבה אינה מחווה חיצונית, תכסיס, חנופה, אלא פשוט מאוד, מפני שר' חיים אין בו טיפה של רוע, כולו חסד, כולו טוב, כולו אהבת כל אדם מישראל וגם כל אדם המצטרף לישראל, לכן עמד בראש מערך הגיור וחתם על 50,000 נשמות שנכנסו תחת כנפי השכינה.

הוא המחנך הגדול ההולך לפני המחנה. בני עקיבא יכולים להרים אליו עיניים ולומר: זה רבנו. ישיבות תיכוניות יכולות להרים ראש ולומר: זה מורנו. ואף בישיבות ההסדר יש לו חלק גדול.

גם בביתו פנימה אימץ ילד עם תסמונת דאון, כאילו אין לו די כאב ראש משלו. אבל מי שהוא חסד הוא חסד עד הסוף, חסד של תורה. ובל נשכח את הרבנית שרה, הרופאה המסורה, שודאי היא כמורי ורבי ר' חיים באותו שיעור קומה.

ואף בפוליטיקה הדריך אותו רבנו הרב צבי יהודה, במלאכת קודש זו של חינוך האומה. שאכן פוליטיקאי אמור להיות מחנך האומה. זהו ר' חיים, מחנך הפרט ומחנך הכלל.

זהו תלמיד חכם שמרבה קידוש ד' בעולם, כדברי חז"ל בסוף מסכת יומא והרמב"ם בהלכות יסודי התורה סוף פרק ה: "מהו חילול ד'? הוא שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננות אחריו בשבילן, ואף על פי שאינן עברות הרי זה חילל את ד', כגון שלוקח ואינו נותן דמי הלקח לאלתר... או שירבה לסחור... או שאין דיבורו בנחת עם הבריות ואינו מקבילן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס".

לעומת זאת "אם הקפיד החכם על עצמו והיה דיבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבילן בסבר פנים יפות ונעלב מהן ואינו עולבן, מכבד להן ואפילו למקילים לו, ונושא ונותן באמונה... עד שיימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבין אותו ומתאווין למעשיו, הרי זה קידש את ד' ועליו הכתוב אומר: ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

אכן רבנו הוא מן הנעלבין ואינם עולבין. באמת מעליבים אותו ופוגעים בו רבות. אי אפשר לתאר כמה, וזה באמת כואב לו אבל הוא אינו מחזיר אף פעם.

כזה הוא האדם העניו שלפנינו. צדיק נגלה אף גם צדיק נסתר. כלומר, אישיותו גלויה כל כך, קורנת כל כך, פועלת כל כך, שאפשר לחשוב שזה כל מה שיש בו. לא כן, יש בצניעותו הרבה יותר ממה שאנו רואים. אל תשאלוני מה, איני יודע, כי רבנו אדם צנוע ועניו שאינו מרבה לחשוף את מה שיש בו. אבל ברור שיש בפנימיותו עולמות של קדושה תמירים שאנו רואים רק את אפס קצהן.

אכן, יישר כוחך ר' חיים, חזק ואמץ בכוחך זה. המשך בעבודת הקודש הגדולה למען העם והארץ כי צריכים אנחנו אותך. המשך לעסוק בצרכי ציבור באמונה וד' יברך את דרכך ובכל אשר תעשה תצליח. חי חי הוא רבנו ר' חיים.