שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמירת דבר בשם אומרו (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


בשם אומרו

ש: אם יש לתלמיד רב מובהק וכל תורתו באה ממנו, האם הוא חייב לומר כל דבר בשם אומרו?

ת: מסופר בירושלמי (שקלים ב ה – מ"צ) שרבי אלעזר היה מלמד את דברי רבו, רבי יוחנן, אבל לא בשם אומרו. ריש לקיש גער בו על כך וגם רבי יוחנן הקפיד עליו בשל כך. אך רבי יעקב בר אידי פייסו ואמר לו: "כתוב בתורה: 'כאשר צווה ד' את משה כן עשה יהושע בן נון' (יהושע יא טו). וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודורש, אמר כך אמר משה? אלא יושב ודורש, והכל יודעים שהתורה של משה היא! אף אתה - אלעזר יושב ודורש, והכל יודעין שהתורה שלך היא"! כלומר, אם ידוע שהוא תלמיד מובהק, אינו חייב לומר כל דבר בשם רבו. וגם לפעמים, חידושו לא בא ממקור מסויים מרבו אלא יוצא מכל תורתו. עיין אגרות הראיה ג ד. וכן רבנו הרב צבי יהודה לא אמר כל דבר בשם מרן הרב קוק, כי כולם ידעו מקור דבריו.


בשם אומרו לגוי

ש: הרמב"ם כתב (הקדמה לשמונה פרקים ד"ה וראיתי): "אף על פי שלא אזכיר אמר פלוני, שזה אריכות אין תועלת בו". כלומר, הרמב"ם כותב כי אין תועלת בהזכרת שמו של בעל המאמר. וכי הבאת גאולה אין בה תועלת?

ת: מדובר באריסטו.


ש: כלומר, אין דין בשם אומרו אצל גוי.

ת: כן.

[כשהיה הגאון ר' ברוך בער ליבוביץ באמריקה לאסוף תרומות להחזקת התורה דישיבת קמניץ מנדיבי הלב דאמריקה, נכנס בשבת לבית כנסת אחד בשעה שהרב דרש על פרשת השבוע, והזכיר הרב בדרשתו דבר של חול מסופר גוי אחד, וכשסיים אמר: כן אומר פלוני בן פלוני, ונקב בשמו של הגוי הערל. לשמע זאת לא יכל הגרב"ב להתאפק וקפץ מעל כסאו וצעק: וכי לא דייך שאתה מזכיר דברים של אותו גוי טמא במקום קדוש, גם על ה"בשם אמרו" אתה צריך להקפיד? על ה"בשם אמרו" של הגוי אתה צריך לדקדק"? (מגד גבעות עולם עמ' לז) – מ"צ].


דבר בשם אומרו בשלשלת

ש: אם אומרים דבר בשם אומרו שבעצמו שמע בשם אחר, האם חייבים להזכיר כל השלשלת?

ת: לא. רק האחרון. חכמה שלמה או"ח קנו. אבל עדיף. פס"ת קנו כז.


שמעתי מחכם אחד

ש: לפעמים כתוב בספרים: שמעתי מחכם אחד, בלי להזכיר שמו, והרי יש להזכיר בשם אומרו?

ת: לעיתים כך צריך, כאשר אין החכם רוצה שיוזכר שמו או שרוצה לחלוק עליו. פס"ת קנו כז.


אמירה בשם אמרו וגזל

ש: המג"א קנו ב אומר שאם אין אומרים דבר בשם אומרו עוברים בלאו. איך זה מסתדר עם מה שכתוב שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כלומר, הוא דבר רצוי אבל לא איסור?

ת: המקור הוא במדרש: אמר ר' חזקיה אמר רחב"א בשם ר' יוחנן, כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר על לאו דאל תגזול דל (מדרש תנחומא במדבר סי' כז). והמסביר בשו"ת נודע ביהודה (תנינא או"ח סי' כ - רשם מ"צ) שהוא דווקא אם אומרו בשם עצמו, אבל אם אומרו סתם אין זה בגדר גזילה, אלא שאינו מביא גאולה לעולם.


אומר דבר בשם מי שלא אמר

ש: איך חז"ל אומרים שמותר לומר דבר בשם מישהו שלא אומרו כדי שיתקבל על השומעים, הרי זה שקר? עירובין נא. פסחים קיב.

ת: רק בדבר ברור שאין מה לפקפק בו וכולם מסכימים או שידוע לו שאותו תלמיד חכם יסכים. פס"ת קנו כח.


קבל את האמת

ש: בספר חסידים תתקעז כתוב שאם שומע דבר טוב ממין או מומר לא יאמר משמו. אך דרכם של רבותינו לקבל את האמת ממי שאמרה?

ת: מכופר כן, ממומר או מין כלומר נוצרי לא, כי עבודה זרה אסורה בהנאה. אך מפילוסופים כופרים אפשר, אך אין להתחבר אליהם, רמב"ם דעות ו.


בשם אומרו בגוי

ש: יש דין אמירת דבר בשם אומרו לגבי גוי?

ת: לא.

[כשהיה הג"ר ברוך בער ליבוביץ באמריקה לאסוף תרומות להחזקת התורה של ישיבת קמניץ מנדיבי הלב דאמריקה נכנס בשבת לביהכנ"ס אחד בשעה שהרב שם היה דורש על פרשת השבוע, והזכיר הרב בדרשתו דבר של חול מסופר גוי אחד, ואחר שסיים אמר: כן אומר פלוני בן פלוני ונקב בשמו של הגוי הערל. לשמע זאת לא יכול הגרב"ב להתאפק, קפץ מעל כסאו וצעק: וכי לא דייך שאתה מזכיר דברים של אותו גוי טמא במקום קדוש, גם על ה"בשם אמרו" אתה צריך להקפיד?, על ה"בשם אמרו" של הגוי אתה צריך לדקדק"? (מגד גבעות עולם עמ' לז) – רשם מ"צ.]