שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אין להמציא דרכים חדשות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אין להמציא דרכים חדשות

[עריכה: רותי סופר]


מחטא העגל אנחנו למֵדים, שאדם אינו צריך להמציא דרכים חדשות בעבודת ד'. איננו מדברים על דרכים חדשות, איך לא לעבוד את ד', אלא דרכים חדשות בעבודת ד'. כמו שמסביר הנצי"ב על הפסוק "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" (העמק דבר במדבר טו לט). הוא מביא מדרש.

מדוע בעצם לא להמציא דרכים חדשות? למה לא לחדש? מסביר הרב קוק (מאורות הראיה, דרוש על פרשת פרה) שמכיוון שאיננו יכולים לדעת מה יהיו תוצאות המעשה, אם יצא ממנו טוב או שמא יצא לא טוב חלילה. אנחנו רק בשר ודם- קשה לנו לחשב מה יהיו תוצאות המעשים בטווח הרחוק, אך ריבונו של עולם יודע. עבודת ד' שעכשיו מביאה ברכה יכולה בעתיד להסב נזק ומשום כך צריך להיזהר.

קיימת בעיה דומה בתחום הרפואה. יש תרופות שמחוללות פלאים, ולאחר זמן מתגלה שתרופה זו גורמת לתופעות לוואי קשות. אמנם משום כך אי אפשר להפסיק להמציא תרופות, אלא ממציאים וחוקרים כמה שאפשר. לפעמים למרות זאת יש מקרים שהתרופות גורמות נזק, אך אין מה לעשות, בודקים כמה שאפשר.

על כך נאֱמר בתורה: "'ורפֹא ירפא' – מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא" (שמות כא יט. ברכות ס א). לכאורה זהו דין פשוט שמותר לרפא, מדוע צריך רשות הרי זו מצוה גדולה להציל בני אדם, 'לא תעמד על דם רעך'! מסביר הרמב"ן (ספר תורת האדם שער הסכנה): שמכיוון שיש חשש שמא תרופה זו תזיק התורה כתבה במפורש שיש רשות לרופא לרפא, כדי שלא יפחד, 'החכמה תעוז לחכם'. לכן אם הרופא פעל על פי דרכי הרפואה, ולאחר כל המחקרים אירע נזק – הוא לא אחראי. איננו יכולים לעצור את הרפואה משום חששות אלו.

אם כן, מדוע לרפואה ניתנה רשות להמציא שיטות חדשות, ולתורה לא?

תשובה: את התורה קיבלנו מן השמים, ריבונו של עולם הודיע לנו מהו רצונו. לעומת זאת רפואה לא קיבלנו מן השמים, לכן צריך לשבור את הראש. אמנם, ישנו פתגם, מליצה, של החתם סופר: 'חדש אסור מן התורה', והרב קוק על יסוד מליצה זו הסביר שבאמת אסור לחדש דברים בתורה. אך יש דרך להתיר אותה, ע"י כך שמוכיחים שהיא ישן. דוגמא לדבר חדש: ללכת לצבא! זה חדש. אך באמת זהו דבר ישן, גם אבותינו הלכו לצבא, אלא זהו ישן שנישכח. אם כן התרנו את החדש הזה, בכך שהוכחנו שבאמת הוא ישן.


  • פורסם בשאילת שלמה 269