שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

איך מגיעים לאהבת תורה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: איך מגיעים לאהבת התורה? זו שאלה של מיליון דולר.

תשובה: מאהבת ה'. מי שאוהב את ה' אוהב מה שבא מה'. אוהב את האור האלוקי שבתורה, אוהב את האור האלוקי שבעמ"י ואוהב את האור האלוקי שבא"י. "אוהב את המקום-אוהב את הבריות" כי הבריות הם הבריות של המקום. וכך אוהב את המצוות כי זה אהבת ה'.

אז איך אוהבים את ה'? תשובה: מתוך אמונה בה' אוהבים את ה'. "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.. ואהבת את ה' אלוקיך". מי שמאמין בה', שמאמין בגדלות ה', בחסד ה', בקדושת ה' ובהשגחת ה' הוא אוהב את ה'. ואיך מגיעים לאמונה בה'? ואיך מגיעים להיות נגר? לומדים זאת. ואיך מגיעים לאמונה בה'? לומדים אמונה. לומדים תורה, משנה וגמרא.

וכך רש"י אומר: "ואהבת את ה' אלוקיך.." כיצד אוהבים את ה'? "ושננתם לבניך.." שילמדו אותו תורה. והרמב"ם בה. תלמוד תורה אומר שמי שלא לימדו אותו- ילמד מרבנים.[..] אהבת ה' מגיעה מדעת ה'. ואיך אפשר לדעת את ה'? ילמד אמונה. יש לך ספר אמונה להציע? כן. מורה נבוכים. וכמובן אפשר ספרים אחרים. אבל מו"נ זה ארוך? תלמד את 4 הפרקים הראשונים של ה. יסודי התורה. ואיך זה נקרא אצל חז"ל? מעשה בראשית ומעשה מרכבה. 4 הפרקים הראשונים של ה. יסודי התורה הם מעשי בראשית ומעשי מרכבה. וכן ספרים אחרונים כמו הכוזרי, מסל"ש וכן הלאה. ואיפה זה כתוב שמי שלומד תורה מגיע לאהבת ה'? אצל רש"י. ואיך רש"י יודע? זה כתוב בסיפרי.

הרמב"ם אומר "להכיר את מעשי ה'". ומניין לו זאת? מהסיפרי. ומניין לך שזה משם? מספר המצוות לרמב"ם מצווה ג. מצווה לאהוב את ה'. ואיך יאהב את ה'? ילמד תורה ויראה מעשי ה'.

שמא תאמרו: אם אדם לומד זה מוסיף לו דעת, אבל אהבת ה' זה רגש ולא דעת?! זה שאלה של מליארד דולר.

2 תשובות:

1. יש הרבה מצוות בתורה שהם ברגש כמו "ואהבת לרעך כמוך" "לא תחמוד" "ושמחת בחגך" ואיך אפשר לצוות על הרגש? תשובה: אתה צריך לחשוב מחשבות כאלו אשר גורמות לרגש לעבוד. אתה צריך לחשוב מחשבות שמביאות אותך לאהוב את ה', לאהוב את התורה והמצוות וכן הלאה.

2. מי אמר לך שאהבת ה' זה רגש? אהבה זה רגש? מי אמר לך? אז מה זה אהבה? יש אהבה ברגש ויש אהבה במעשים. אם יש אהבה ברגש ולא במעשים- הרגש הזה הוא לא בסדר ואם זו אהב אשר מופיע רק במעשים ולא ברגש- אז היא גם לא בסדר. ואיפה זה כתוב?

שו"ת משיב דבר~ א,ד: זו תשובה ארוכה וחשובה מאוד. הוא דן שם ביסודות חשובות מאוד והוא אומר שיש שני סוגי אהבה: 1. ישנה אהבה של "ואהבת.." שמשמעה שאתה צריך לעשות מצוות ולהתרחק מן הרע. "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך". [..] ומסביר הנצי"ב שבאהבה זו כולם חייבים. 2. וינה אהבה שהינה רק ליחידי יחידים שזו אהבה הרגשית. ולמה יחידי יחידים? זה מובא באדר היקר- מאז שאנשי כנס"ה הרגו את היצרא דע"ז הם הרגו גם את היצר של עבודת ה'. ואיך ביטלו? העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה וכן הלאה. ומאז אין אהבה רגשית לה', מלבד יחדי יחידים. כמו הנציב, האדרת, הרב קוק. זה יחזור. אבל כשזה יחזור גם תחזור היצרא דע"ז? אל תשאל שאלות קשות. אבל כרגע זה רק ליחידי יחדים. וגם אלו זה רק אחרי "ואהבת את ה' אלוקיך בכל.."

וזה לא קשור לשמחה של מצווה. שכבר מובא ברמב"ם שגלינו מארצנו בגלל שלא היתה לנו שמחה של מצווה. אדם שמח שהוא מקיים מצוות וזה שייך לכל אדם. אדם שמח מדברים שונים, והוא יכול להיות שמח גם כשהוא עושה מצוות. ואיפה זה כתוב? רמב"ם סוף ה.סוכה ולולב. גם במצווה קשה- יקל עליו הטורח כי הוא שמח בזה. וזה מופיע במשנה למלך.

שאלה: מהו ההבדל בין אהבה לשמחה?

תשובה: זה לא קשור אחד לשני. יש בניהם קשר אבל הם שני דברים שונים. אדם שמח שהוא מנחם אבלים- כי זו מצווה. אך הוא לא אוהב את זה. זה שני רגשות שונים. ועיין מסל"ש פרק יט בו מסביר מהי שמחה ומהי אהבה.

שמחה זה לא הנושא שלנו. שזו חובה של כולנו.

אם כן, מה היתה קושיא: הרי אהבה זה רגש?! 2 תשובות: 1. אז מה אם זה רגש? יש מחשבות שמביאות לרגש. 2. זה לא רגש. ליחידי יחידים זה רגש אבל לנו זה לא רגש, אנחנו נשארים עם השמחה.

שאלה: איך אדם ידע באיזו מדרגה הוא?

תשובה: יבדוק אם הוא אוהב את ה' "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך.."