שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דיני סעודה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


אין משיחים בסעודה

ש: כתוב שאין משיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט, שו"ע או"ח קע א. והרי אנו רואים שאנשים מדברים?

ת: נהגו להקל. פס"ת שם א. אבל בין תבשיל לתבשיל מן הדין מותר. שם.


כלים שבורים

ש: כתוב באיזה מקום שהאוכל מכלים שבורים זה גורם לשכחה. היכן? יש לחשוש?

ת: כף החיים סימן ב. דעת יחיד, לכן אין לחשוש.


לימוד בשעת אכילה

ש: האם חייבים ממש ללמוד תורה בזמן ארוחה כי ראיתי שר"ע מברטנורא כותב שדי בברכת המזון?

ת: יש ללמוד תורה ממש. מ"ב קע סק"א. ואין לסמוך עליו אלא בלית ברירה וכן על אמירת שיר המעלות או על נהרות בבל. פס"ת שם ב.


כיבוד אורח

ש: אם בא אורח, האם חייבים לכבדו באכילה או שתיה?

ת: לא חייבים אך זה מנהג טוב, כי זה מקרב. פס"ת קסט ב.


ש: אם אני באמצע ארוחה ומגיע מישהו בענין מסויים, האם יש להזמינו להצטרף?

ת: כן. זה בגמרא ומנהג קדום. ביה"ל קסט ד"ה לשמש. וגם אם ידוע שלא יאכל, כדי שתהיה לו פת בסלו. פס"ת שם.


ניקוי הגוף לפני הארוחה

ש: האם שייך בימינו הדין שיש ללכת לשירותים לפני הארוחה?

ת: כן. גם טהרה פנימית. גם מידה טובה. גם בריאות. פס"ת קנז ד.


פת שחרית

ש: האם פת שחרית היא דווקא לחם?

ת: לא. כל מזון. פמ"ג מז סק"א. פס"ת קנה ח.


שאריות לחם

ש: מה לעשות עם שאריות לחם שנותרו אחרי הארוחה ואין להם שימוש?

ת: לעטוף בשתי שקיות ניילון ולזרוק לפח. אך אין שום תועלת בתלייתם על פח אשפה ציבורי (וזאת הברכה עמ' 18 בשם הג"ר אלישיב).