שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה בעמוקה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפילה בעמוקה

שאלה: האם זה נכון שתפילה בקברו של יונתן בן עוזיאל בעמוקה בכך השנה, ובמיוחד בט"ו באב, היא סגולה לשידוך?

תשובה: אין לזה מקור, לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, לא ברמב"ם, לא בשולחן ערוך, לא באחרונים. זו המצאה חדשה. ומובא בספר סגולות רבותינו (עמ' 228-227), שכאשר נשאל הג"ר חיים קניבסקי: האם ידוע למרן שליט"א המקור למה שהעולם אומר כי תפילה בציון התנא יונתן בן עוזיאל בעמוקה מסוגלת במיוחד למציאת זיווג? השיב: לא שמעתי.

ועוד נשאל שם שיתכן שיש עניין להתפלל בעמוקה על פי פירושו של תרגום יונתן על הפסוק: "כי יקח איש אשה חדשה... ושמח את אשתו אשר לקח. לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל" (דברים כד, ה-ו). ואלה דברי יונתן: "ודברה תורה בלשון נקבה: הריחיים רמז לאשה, ורכב – רמז לאיש. לא לעכב את הקשר בין חתנים וכלות, וכל הכופר בזה... כופר בחיי העולם הבא". ועוד ראיה על פי גמרא יבמות (יז, א): "כל מי שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם. אמר רבא: והיא עמוקה משאול", ופירש רש"י: "שאין מוצאין אשה פונים והולכים שם – והיא עמוקה". ויש שהבינו כאילו רמז לשם המקום עמוקה, שבתחומו נמצא קבר יונתן בן עוזיאל. והשיב הגר"ח קניבסקי: תרגום יונתן בן עוזיאל שנדפס על התורה אינו ליונתן אלא הוא תרגום ירושלמי כמו שכתבו האחרונים (עיין הערה שם. שם הגדולים לחיד"א, מערכת ספרים אות ת ס"ק צו).

וגם אמר הגר"ח קניבסקי שהסגולה להתפלל על זיווג בציונו של התנא יונתן בן עוזיאל בעמוקה היא בשם ר' הרשיל שמש זצ"ל, שהיה שמש חברא קדישא בצפת ומירון (דרך שיחה ח"א עמ' לא. מובא בסגולות רבותינו עמ' 186 הערה ריח). כלומר, זו המצאה חדשה של שמש של החברא קדישא משם.

וגם אביו הסטייפלר אמר שלא שמע על סגולה זו (הליכות והנהגות ממרן בעל הקהילות יעקב כב. אורחות רבנו ח"א עמ' שז. סגולות רבותינו שם).

ורבי בן ציון מוצפי אמר שאין לדבר מקור כלל, ועניין הסגולה לזיווג בעמוקה היא "שיחה נאה בפי הבריות" שהומצאה בעת האחרון (סגולות רבותינו שם).

בקיצור, זו המצאה חדשה. ולכן, עדיף לתת את כסף הנסיעה לעניים, כי צדקה זו לא המצאה חדשה. והזמן של הנסיעה, ללמוד תורה ולעשות חסד, זו גם לא המצאה חדשה. וכל מאמץ הנסיעה, לעשות תשובה. תשובה, זו לא המצאה חדשה. כלומר, הדרך הטובה: תפלה ותשובה וצדקה (בראשית רבה מד יב. תפילת מוסף ימים נוראים).


  • פורסם בשאילת שלמה 288