שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תנועת נוער נפרדת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מ"באהבה ובאמונה"]


מרן הרב קוק:


"ע"ד הריקודים [המעורבים], הס מלהזכיר פריצת גדרי תוה"ק ודרכי הצניעות והטהרה שהם מוחזקים בין שלמי אמוני ישראל מעולם. וחלילה לחקות את פורקי עול תורה ויראת שמים, ולהכשל אפילו בשמצא דשמצא דאבאיזרא [דעריות] האסורה ומגונה..." (שו"ת עזרת כהן ל).


"מה שהוא נעלה מכל ספק הוא, מה שהרשו לעצמם כעת מנהלי הגימנסיה, לקבץ את שני המינים יחד, צעירים וצעירות, בבית-לימוד אחד, ובמושב אחד, בלא שום הגדרה של צניעות ודרך היהדות, שהיא ג"כ דרך התרבות האנושית ברב הארצות הנאורות, וראשית חטאת החלה בבתי הספר של המושבות. ד' יודע איזו תוצאות של קלקלות מוסריות תביאנה הנהגות כאלו" (אגרות הראיה א שטז)


"המינים, הבנים והבנות, צריכים להתבדל במחלקות מיוחדות. אין שיעור להקלקלה החינוכית, הבאה ע"י איחוד בלתי-טבעי זה בבתי-ספרינו, לקטנים וגם לגדולים" (שם ב נא-נב).


"העירוב של המינים, הבנים והבנות, בכל בתי הספר, ובייחוד הגימנסיה, שאנו עסוקים כבר בבוגרים... דיו לנו להראות בידם, לא את דגל ישראל סבא, כי-אם את דגלה של יון העתיקה" (שם סג).


רבנו הרב צבי יהודה:


"...וכמובן כל זה להליכה לטיול של בנים לבד ובנות לבד, ובשום אופן לא בערבוביה של בנים ובנות ביחד. ואין שום היתר של מצוה-הבאה-בעבירה ללמדם דברי תורה ביחד. ושומר ישראל ישמרנו ויגוננו בחסד זכותו... וכל השם של 'תנועה' מעורבת הוא נורא ומזעזע. ומדוע לא לבנים לבד ולבנות לבד" (תחומין ג 386).


"אמנם לענין הטיולים בכללם צריך בודאי בירור ופיקוח והדרכה מעולה שלא יהיו בערבוביה של בחורים ובחורות ביחד חלילה. וככתוב 'בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים'. אז יהללו – ולא יחללו – שם השם כי נשגב שמו לבדו והודו על ארץ ושמים. וירם קרן לעמו ותהילה לכל חסידיו ולבני ישראל עם קרובו הללויה" (שם).


"לתנועה דתית מעורבת אינני ידוע שום צד היתר. אם בכדי 'לתרום לטובת המצב שם', צריך להתייעץ עם מבוגרים גדולי תורה ויראת ד' טהורה באמת" (שם 383).


"ב"ה טז ברביעי ה' תש"מ בכל יום אנחנו חוזרים ומשננים ומשבחים בפסוקי דזמרה בהללויות, הסדר הנורמלי היהדותי של 'בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים'.

ועכשיו, הלא לא נעשה שקר בעצמנו שכאילו הותרה הערבוביה של בחורים ובתולות. ואמת מארץ תצמח.

מזקנים מדורות קדומינו נלמד ונמשיך כל תוקפה של גבורת הצניעות היהדותית במרום תפארתה בישראל, בברכת טהרתה קבועה וקיימת.

בציפייה ישועתנו השלמה" (מכתב תגובה על חוברת של תנועת נוער על היתר כביכול של ערבוביית בנים ובנות).


"על ערבוביא של בחורים ובחורות, כתבתי כמה פעמים שאין שום היתר. ובוודאי יש למחות ולהתאמץ לתקן. ולעניין תועלת שבטיולים כאלה לקירוב הלבבות להיהדות, זוהי מצוה הבאה בעבירה ובחילול השם. והוא הדין לצעדות גוש-אמונים. והחיוב הוא להשגיח ולפקח על ידי מדריכים נאמנים בני סמכא" (שם).


"שאלה: כיצד צריך להתייחס לבני עקיבא? האם תנועה זו פועלת על פי ההלכה?

תשובה: על ערבוביה של בחורים ובחורות בגיל שנים מבוגר – אינני יודע היתר. אם קבלו הוראת-היתר ממורה הוראה מוסמך, אינני יודע" (גדול שימושה 72).


"אין לערב בחורים ובתולות יהודיים. כל נשמה של בחורה היא חלק מקדושת ישראל, וכן כל נשמה של בחור. והפסוק מתחיל בנשים: 'כה תאמר לבית יעקב' – 'אלו הנשים'. שניהם חלקים חשובים מאוד, אבל לא ביחד. וכן בפסוקי דזמרה 'בחורים וגם בתולות', לא נאמר 'בחורים עם בתולות', לעומת 'זקנים עם נערים'. זקנים ונערים יכולים להיות ביחד, ולא כן בחורים עם בתולות, הכל קדוש וחביב אבל לא בערבוביא" (שיחה לחברי קשת).


"חינוך מעורב אינו שייך לנורמליות היהדות. ביהדות נורמלית, בריאה וכשרה, מי ידע מזה? נערים למדו בחדר, ובנות למדו לחוד בבית ספר. כשבאנו לארץ, היו קשיים כלכליים במושבות, ומתוך כך התרגלו לערבוביא. אבל באופן יסודי, לא היה כדבר הזה. ערבוב ילדים וילדות אינו דבר פשוט. הוא מנוגד לטבע האדם, ולהלכות צניעות.

שאלה: האם מותר לכתחילה להצטרף ליישוב דתי בו יש בית ספר מעורב?

תשובה: מובן מאליו שצריך להפריד בנים ובנות" (שיחה לבני קיבוצים ומושבים).


"שאלה: האם יש היתר לשלוח ילדים לפעילות מעורבת?

תשובה: 'בחורים ובתולות יחד' – איני יודע היתר לזה.

שאלה: ומה שהתיר בשו"ת שרידי אש...?

תשובה: מדובר על הצלת ילדים מהתבוללות אצל גויים.

שאלה: האם תנוער נוער מעורבת, כמו עזרא או בני עקיבא, גדול החיוב או השלילה?

תשובה: יש שם דברים טובים, ויש גם צדדים שצריכים תיקון. האם מוכרח להיות דווקא באופן זה של ערבוב? צריך לתקן את המצב הזה, על ידי חכמה ושכל, פדגוגיה וחינוך" (שם).


"איני מכיר היתר לערבוביה של בחורים ובחורות" (בעל-פה פעמים רבות).


  • פורסם בשאילת שלמה 305

==

==