שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תנ"ך על הפרק !

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תנ"ך על הפרק !

[באהבה ובאמונה]


אשרינו שזכינו בתכנית הנפלאה של לימוד תנ"ך יומי "תנ"ך על הפרק".

מצווה גדולה ללמוד תנ"ך. רבי אברהם אחי השל"ה כתב: "מה נדבר ומה נצדק לפניו ית' שאנו משליכין אחר גוונו תורתו הדברים שיצאו מפיו יתברך בעצם וראשונה. וזה נכלל ב-'ובקולו תשמעו'. אומרים חז"ל: הם הנביאים. ואין הפרש אם הם חיים או דבריהם חיים וקיימים" (סוף השל"ה יש נוחלין). מדגיש אחי השל"ה שהמקרא יצא ישירות מפי ד'. לשיטתו, מי שאינו לומד תנ"ך עובר על הכתוב "ובקֹלו תשמעו" (דברים יג ה). יש מצווה מדאורייתא לשמוע דברי הנביאים, ואם אין לומדים דבריהם, עוברים על מצווה זו. דבר זה הוא חידוש, כיוון שכדי לשמוע דברי הנביאים אין חיוב ללמוד דבריהם, אלא לקיים דבריהם. אך לדברי רבי אברהם אם אינך לומד דבריהם, הרי שאינך רוצה לשמוע דבריהם. שיטתו היא חידוש, ויש סברה בדבריו. על-כל-פנים גם אם אין עוברים על "ובקֹלו תשמעו", הרי שלימוד התנ"ך הוא הלימוד הראשוני.

המהר"ל כותב: "המקרא שהוא השורש והוא ההתחלה" (תפארת ישראל פרק נו). הוא חוזר על יסוד זה מספר פעמים (דרך חיים. גור אריה, דברים ו ז).

השל"ה עצמו כותב שוודאי יש לדעת את כל המקרא: "יש ללמד את הנער תנ"ך כולו לפי הסדר ולא לדלג מפרשה לפרשה, ויבין כל פסוק לדעת מובנו" (של"ה ריש שבועות).

רבי שעפטעל, בנו של השל"ה, היה אב-בית-דין בפרנקפורט דה-מיין כל ימיו. הוא כתב שילדים צריכים ללמוד מ"בראשית" ועד "לעיני כל ישראל", ואחר-כך ללמוד כל שאר ספרי התנ"ך. וזו לשונו: "ואנכי בכיתי על זה למה ועל מה לא ייעשה כן בארצנו" (מודפס בסוף השל"ה עמוד התורה).

ה'פרי מגדים' כותב: "והבחורים אשר אומרים כי חרפה להם ללמוד בישיבה פרק חומש עם רש"י ופרק בנביאים וכתובים, לו חכמו ישכילו, היו לומדים זה ראשונה מכל... ואני משבח הספרדים בזה אשר לימודם עולה יפה" (הקדמת פירושו לאו"ח). יש בחורים שחושבים שאין זה מכבודם ללמוד תורה ונביאים, אין הם מבינים שהלימוד עולה יפה יותר גם בנושאים אחרים אם לומדים תנ"ך. ראיה לכך הם הספרדים.

הגמרא אומרת: "מנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים... ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא" (ברכות כח ב). ה'נודע ביהודה' מסביר את רש"י, שיש המלמדים מקרא והם בעלי דעות נפסדות, הלומדים בשביל הלשון כמו שאר לשונות, ומהם יש להיזהר כי הם אפיקורסים הלומדים את התנ"ך. גם בימינו יש הלומדים תנ"ך באוניברסיטה כמקצוע מקולקל. קלקול זה קיים בתנ"ך יותר מאשר בלימוד גמרא. רוב מלמדי הגמרא הם יראי שמים. נושא ביקורת המקרא נפוץ מאוד. חז"ל מזהירים אותנו שלא לחשוף את הילדים לדברי הבל אלה, וכן להימנע ממגע עם מלמדים שדעותיהם האפיקורסיות יכולות לקלקל ילדים צעירים ולהשפיע עליהם לרעה. יש ללמדם מקרא על-פי דרך של תורה, בין ברכי תלמידי-חכמים, לימוד זה כבר מכשיר את הדרך ללימוד המשנה והגמרא (צל"ח, מובא בעץ יוסף על עין יעקב).

אשרינו שזכינו ל"תנ"ך על הפרק" שכולו יראת שמים טהורה.


[ תנ"ך על הפרק: t.alhaperek@gmail.com ]


  • פורסם בשאילת שלמה 384