שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תחפושת פורים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הלכות תחפושת בפורים

[רשם והוסיף מקורות: הרב מרדכי ציון]

טעם שמתחפשים בפורים

ש: מדוע מתחפשים בפורים?

ת: אין זה כל כך ברור וגדולי ישראל נתנו הרבה טעמים. אפשר לפרש מפני שרבונו של עולם התחפש וכל פועלו במגילה הוא בהסתר (עיין באריכות בטל חרמון עה"ת מהדורה ישנה עמ' 494).


מבוגרים מתחפשים

ש: האם מותר גם למבוגרים להתחפש?

ת: יש אומרים שלא כי מקור מנהג זה מהנוצרים ומטרתו לעשות חטאים, ורק נערים וקטנים אין למחות בהם מלהתחפש (שו"ת מים חיים לג"ר יוסף משאש סי' רחצ). ויש אומרים שאין שום איסור להתחפש ותלוי רק למה מתחפשים (חזו"ע פורים עמ' קצט). וכן הלכה (כי בא מועד - פורים עמ' קלד).


תחפושת לאשה בפורים, ולהיפך

ש: מותר בפורים לאיש להתחפש לאשה ,או יש בזה איסור לא ילבש?

ת: יש מתירים ויש אוסרים. שו"ע או"ח תרצו ח. מ"ב סק"ל. לכן ראוי להימנע (שו"ת בית דוד תצד, שרמב"ם, רא"ש וטור אוסרים. וכן ב"ח יו"ד סוס"י קפב. והגר"ח פלאג'י בשו"ת חיים ביד יו"ד א. ערה"ש שם יב. אורחות רבנו ג ס. שו"ת משנה הלכות יא תקסג. שו"ת יחוה דעת ב נ. שו"ת שאילת שלמה א רפז. פס"ת תרצו יד. ואחד ממקורביו של החזו"א נכנס עם בתו כבת 5-4 כשהיא לבושה במכנסיים והקפיד בדבר ואמר: וכי זה חינוך?! דינים והנהגות ממרן החזו"א כב י).


ש: ואשה להתחפש לאיש?

ת: כנ"ל. אבל ודאי לא תופיע כן בנוכחות גברים, כי מושך עין.


ש: האם אשה יכולה בהצגה של נשים ללבוש ציצית פסולה?

ת: כן. כי נשים אינן חייבות בציצית.


ש: וילדים?

ת: יש גם מחמירים. פס"ת שם יד.


תחפושת לא צנועה

ש: מותר לבן או לבת ללבוש תחפושת לא צנועה?

ת: חס וחלילה! אדם צריך להיות צנוע גם יחידי בביתו בחושך. קצשו"ע ג א.


תספורת לפורים

ש: מותר לעשות לפורים תספורת עם שיער למעלה ומגולח בצדדים?

ת: לא. א. אסור להוריד פיאות. ב. אפילו אינו מוריד פיאות, לא התירו חוקות הגויים לפורים.


תחפושת לרבו

ש: האם מותר לאדם להתחפש לרבו בפורים?

ת: לא. יש בזה בזיון תלמיד חכם. ורבנו הרב צבי יהודה נזף במי שהתחפש לרב הראשי הג"ר שלמה גורן (ס' רבנו עמ' 130).


תחפושת להקב"ה

ש: האם בהצגת פורים אפשר גם להתחפש לקדוש ברוך הוא?

ת: חלילה.


תחפושת לישו

ש: מותר להתחפש לישו עם צלב?

ת: כן. ליצנותא דעבודה זרה (מגילה סוף פרק ג). אך בלי צלב (אמנם הגריש"א באשרי האיש עמ' שטו, אוסר להתחפש לכומר משום שהוא קשור לע"ז).


תחפושת רשע או גוי

ש: מותר להתחפש כרשע או גוי?

ת: יש מי שמיחה שלא להתחפש לאדם רשע או לגוי (שו"ע המקוצר עמ' רצא). ולמעשה אין למחות בנוהגים להקל שמנהג ישראל תורה הוא (כי בא מועד - פורים עמ' קלה).


פוליטיקאים

ש: מותר להתחפש כפוליטיקאים?

ת: כן. אך הג"ר רצון ערוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, אמר אם אותו אדם משדר מלחמות יהודים זה אסור. כל דמות פוליטית שהיא לוחמנית מאוד, מקטבת, שאין בה אהבת ישראל,וכן כל מי שלוחם נגד הדת, שהשקפת עולמו היא מלחמה נגד החברה החרדית, שלא מנהל שיח מכובד, עדיף שלא להתחפש לדמותו.


זמרים חילונים

ש: מותר להתחפש כזמר חילוני?

ת: כן בתנאי שזה צנוע. הג"ר רצון ערוסי מוסיף תנאי שאין לו שירי זימה ותכנים לא חינוכיים.


תחפושת לבעל חיים

ש: האם יש בעיה אם ילד מתחפש לבעל חיים טמא? זה משפיע לרעה על הנפש?

ת: אין שום בעיה. בברכות ובדגלים של השבטים היו גם בעלי חיים טמאים. וכן חכמים אמרו לנו ללמוד מנמלה, חתול וכו' (וכן בשו"ת עשה לך רב ח ס. אמנם חסידי חב"ד מקפידים על פי דברי הרבי מליובאוויטש. התוועדות ח"ד עמ' 487-490. ליקוטי שיחות כה שט-שיא).


תחפושת מפחידה

ש: מותר להתחפש בתחפושת מפחידה?

ת: יש להימנע מחשש של הפחדה וסכנה (הגר"נ קרליץ הובא בפסקי שמועות עמ' קעה). אגב, הג"ר רצון ערוסי אמר שאין להתחפש לדמויות שמשדרות אלימות כגון נינג'ה.


תחפושת מדי צה"ל לילד בפורים

ש: הרב כתב בתשובותיו (שו"ת שאילת שלמה א, תסב), שאסור להשתמש במדי צה"ל לשימוש אזרחי. האם מותר לילד להתחפש בפורים במדי צה"ל של אביו?

ת: צריך לשאול את הרבנות הצבאית, אבל נראה שיש מחילה מצד הצבא, כי המדים לא יתקלקלו ע"י שימוש כזה (עיין ספרנו הלכות מדי צה"ל סי' כז בעניין זה).


תפילה בפורים בתחפושת

ש: האם מותר להתפלל בתחפושת בפורים, כי היא בגד היום, או אסור כי צריך בגדים כלפני מלך?

ת: עיקר הדין הוא שיש להתפלל בסוג בגדים שבהם עומדים לפני מלך, לכן אין להתפלל עם תחפושת בפורים. מ"ב צא ס"ק יב. לקראת התפילה צריך להורידה. ובדיעבד מי שלא יסתדר להורידה, יש לו על מה לסמוך, כי יש מנהג להתחפש ,לכן אין זה נחשב זלזול. פס"ת צא אות ד.

אלא יש היתר אחד כמובא בשו"ת שבט הלוי (י, יח) וז"ל: אשר שאל, בענין אשר הרבה נוהגים בתחפושת בפורים החלפת בגדים כגון ליטאי עם שטריימל או להיפך אם מותר להתפלל בזה תפלת מנחה או מעריב, עפ"י המבואר או"ח ס' צא שצריך כדרך שעומד לפני אנשים חשובים. הנה לדעתי אין חיצוניות המלבוש קובעת אלא אופן עמדו לפני השי"ת בתפלה ע"ד המבואר ס' צח שיחשוב כאלו שכינה כנגדו, ועומד לפני מלך העולם ועוד, וכיון שמתפלל ע"פ הלכה והוא מכוסה כהלכה, ואינו עושה שום צחוק אין נפ"מ באיזה בגד עומד, עכ"ל. וכתב בשערי ימי הפורים מהרב שטזנר (עמ' נז), אמנם נראה שמותר להתפלל רק בסוג תחפושת שהזכיר שם כגון שמחליף בגדיו, לשל חוג אחר, אבל אם לובש תחפושת שהיא משונה מאוד אין ראוי להתפלל כך.


לבישת תחפושת בשבת

ש: כאשר קריאת המגילה במוצאי שבת, מותר ללבוש תחפושת כבר בשבת?

ת: לא, זו הכנה משבת לחול (שלמי תודה לרב פלמן פורים סי' מב). גם לבישת בגדים נחשבת הכנה. כף החיים (תקכט אות ג. תקנא אות צא). וגם אינו כבוד שבת. אמנם לילד מותר, כי הוא כבר נהנה מהתחפושת בשבת עצמה.


תהלוכת תחפושות

ש: מותר להשתתף בתהלוכות התחפושות בתל אביב?

ת: לא. אין זה צנוע.


ש: לעבוד שם כמאבטח?

ת: כן. שמירה על יהודים.


*

דף תקלה - יא אדר תשע"ח

==

==