שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שתיית יין לנשים בפורים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שתיית יין בפורים לנשים

[אתר סרוגים]


שאלה: האם נשים חייבות במצות היום של שתיית יין בפורים?


תשובה: כתב בס' ארחות רבנו (ח"ג עניני פורים אות צז) בשם בעל הקהלות יעקב שגם נשים ישתו קצת יין .

אמנם וכן דעתו של הגרי"ש אלישיב אין לנשים לשתות יין לשָׁכרה בפורים, ולדעת הגרח"פ שיינברג לא תשתינה אף כשיעור רביעית (מתוך ביאורים ומוספים למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', תרצה, 14).

ובשו"ת שבט הלוי (י יח סק"ב) נשאל האם נשים חייבות בכלל מצות היום של חייב אינש לבשסמי בפוריא עד דלא ידע, ומסיק :לדידי אין שום שאלה, דלא שייך זה באשה דחז"ל הקפידו (כתובות סה, א) מליתן רבוי יין לאשה ובשו"ע (אה"ע סי' ע), וגם אם בעלה עמה, אין דרך עד דלא תדע כמובן, ועיין לשון מאירי שם אין רבוי יין יפה לאשה, והדברים פשוטים.

וכן כתב בס' מועדים וזמנים (ח"ב סי' קצ) שלנשים אין המצוה של שתיית יין בפורים, שהרי אין דרכה של אשה בשתיית יין וראיה מדברי שער הציון (קצט אות ו), שהטעם שלא חייבו נשים בזימון כי מצוה מן המובחר לזמן על הכוס – ובאשה גנאי הדבר (וכן מובא בהליכות בת ישראל עמ' דש).

ובשו"ת משנת יוסף (סי' תרצה) הביא רמז לזה בדרך צחות: דהרי בפסוק נאמר ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, דכתיב "פרים" חסר להורות דאסתר הודיעה לנשים חיוב פורים, אבל הפורים חסר וא"ו להורות שמשלוח מנות ושמחת פורים נוהגים בהן אבל לא לבסומי שאסור להם להשתכר.

וגם נשאל הג"ר אפרים גרינבלט בשו"ת רבבות אפרים (א תנח) אם נשים חייבות במצות עד דלא ידע בפורים? והשיב, שאין לנשים לשתות יין או שכר בפורים בגלל שלוש סיבות: א. החיוב לשתות עד דלא ידע הוא בצפית עולם הבא כשתהיה מחית עמלק ובאים לידי הרגשה שאי אפשר לשנוא עמלק. אלא נשים לא חייבות במחית עמלק וע"כ הן לא חייבות לשתות עד דלא ידע. ב. כל כבודה בת מלך פנימה, ודומה לדברי החת"ס על גמרא שבת (כא) שאין לאשה להדליק נרות חנוכה בחוץ משום צניעות, וכן הדין לאישה להשתכר בפורים. ג. כתוב בגמרא סנהדרין (סח ב) בדין בן סורר ומורה ,בן ולא בת, וכתב הרמב"ם בהלכות ממרים (ז יא) שהבת אינה נידונית בדין זה שאין דרכה להמשך וכ"כ המאירי שמי שדרכו להמשך אחר תאותיו ואין זה בבת אלא בבן. עכ״פ למדנו דאין מדרך האשה לשתות ולכן לא קבעו חכמים שתשתכר, עכ"ל. ואפשר להוסיף שיש לנשים לשתות ד' כוסות בסדר של פסח כי אין כוונת המצוה בפסח לשתות עד דלא ידע משא"כ בפורים.


  • פורסם בשאילת שלמה 378