שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמחת פורים ותחפושות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תחפושת לאשה בפורים, ולהיפך

ש: מותר בפורים לאיש להתחפש לאשה או יש בזה איסור לא ילבש?

ת: יש מתירים ויש אוסרים. שו"ע או"ח תרצו ח. מ"ב סק"ל. לכן ראוי להימנע.


ש: ואשה להתחפש לאיש?

ת: כנ"ל. אבל ודאי לא בנוכחות גברים כי מושך עין.


ש: האם אשה יכולה בהצגה של נשים ללבוש ציצית פסולה?

ת: כן. כי נשים אינן חייבות בציצית.


ש: וילדים?

ת: יש גם מחמירים. פס"ת שם יד (ערה"ש שם יב. שו"ת יחוה דעת ב נ. שו"ת משנה הלכות יא תקסג. אורחות רבנו ג ס. שו"ת שאילת שלמה א רפז. ואחד ממקורביו של החזו"א נכנס עם בתו כבת 5-4 כשהיא לבושה במכנסיים והקפיד בדבר ואמר: וכי זה חינוך?! דינים והנהגות ממרן החזו"א כב י – רשם מ"צ).


תחפושת לרבו

ש: האם מותר לאדם להתחפש לרבו בפורים?

ת: לא. יש בזה בזיון תלמיד חכם. ורבנו הרב צבי יהודה נזף במי שהתחפש לרב הראשי הג"ר שלמה גורן (ס' רבנו עמ' 130).


תחפושת להקב"ה

ש: האם בהצגת פורים אפשר גם להתחפש לקדוש ברוך הוא?

ת: חלילה.


תחפושת לישו

ש: מותר להתחפש לישו עם צלב?

ת: כן. ליצנותא דעבודה זרה (מגילה סוף פרק ג). אך בלי צלב.


תחפושת מדי צה"ל לילד בפורים

ש: הרב כתב בתשובותיו (שו"ת שאילת שלמה א, תסב), שאסור להשתמש במדי צה"ל לשימוש אזרחי. האם מותר לילד להתחפש בפורים במדי צה"ל של אביו?

ת: צריך לשאול את הרבנות הצבאית, אבל נ"ל שיש מחילה מצד הצבא, כי המדים לא יתקלקלו ע"י שימוש כזה.


תפילה בפורים בתחפושת

ש: האם מותר להתפלל בתחפושת בפורים, כי היא בגד היום, או אסור כי צריך בגדים כלפני מלך?

ת: עיקר הדין הוא שיש להתפלל בסוג בגדים שבהם עומדים לפני מלך, לכן אין להתפלל עם תחפושת בפורים. מ"ב צא ס"ק יב. לקראת התפילה צריך להורידה. ובדיעבד מי שלא יסתדר להורידה, יש על מה לסמוך, כי יש מנהג להתחפש לכן אין זה נחשב זלזול. פס"ת צא אות ד.

אלא יש היתר אחד כמובא בשו"ת שבט הלוי (י, יח) וז"ל: אשר שאל, בענין אשר הרבה נוהגים בתחפושת בפורים החלפת בגדים כגון ליטאי עם שטראמל או להיפך אם מותר להתפלל בזה תפלת מנחה או מעריב, עפ"י המבואר או"ח ס' צא שצריך כדרך שעומד לפני אנשים חשובים. הנה לדעתי אין חיצונית המלבוש קובע אלא אופן עמדו לפני השי"ת בתפלה ע"ד המבואר ס' צח שיחשוב כאלו שכינה כנגדו, ועומד לפני מלך העולם ועוד ועוד, וכיון שמתפלל ע"פ הלכה והוא מכוסה כהלכה, ואינו עושה שום חוק אין נפ"מ באיזה בגד עומד, עכ"ל. וכתב בשערי ימי הפורים מהרב שטזנר (עמ' נז), אמנם נראה שמותר להתפלל רק בסוג תחפושת שהזכיר שם כגון שמחליף בגדיו, לשל חוג אחר, אבל אם לובש תחפושת שהוא משונה מאוד אין ראוי להתפלל כך.


נפצים

ש: האם מותר לפוצץ נפצים בפורים?

ת: ודאי שלא. נגרמים כל שנה נזקים שונים וגם חמורים, מלבד הפחדות. פורים הוא יום אהבת ישראל ולא יום הצקה לישראל. וכמדומני זה אסור על פי חוק.

[גדולי ישראל כבר צווחו נגד שימוש בנפצים בפורים, כולל הרבנים הראשיים, הגר"י מצגר והגר"ש עמאר. וכן הגר"ע יוסף. וגדולי בני ברק, הג"ר שמואל הלוי ואזנר והג"ר נסים קרליץ בקול קורא (שערי ימי הפורים עמ' צ-צב). וכן השיב הגר"א נבנצל שיזהירנו קודם שמתקשר למשטרה (ירושלים במועדיה - פורים עמ' תמד) – רשם מ"צ.]


הצגות בפורים

ש: האם בהצגות בפורים אין ביטול תורה?

ת: לא. כי זה לשמחת פורים. אבל החזרות וההכנות לפני פורים הם ביטול תורה. פס"ת תרצג יד.


הצגת תנ"ך בפורים

ש: האם מותר לעשות בפורים הצגה מסיפור שבתנ"ך?

ת: צריך מאוד להיזהר שלא תהיה פגיעה בקדושה. פס"ת תרצג יד.


כבוד תלמידי חכמים בפורים

ש: האם מותר לעשות בפורים הצגות בהן מחקים תלמידי חכמים?

ת: יש מאוד להיזהר גם בפורים מהלבנת פנים של כל אדם וקל וחומר של תלמידי חכמים. אלא יתלוצץ מהמן ושאר רשעים. פס"ת תרצה ח.

[ורבנו הרב צבי יהודה נזף במי שהתחפש לרב הראשי הג"ר שלמה גורן. אלבום רבנו עמ' 130. ומה שמרן הרב קוק אמר דברי תורה בפורים בנוסח הדיבור וההדגשות של רבו הנצי"ב, מרן הרב ידע לעשות כן בכבוד ובקדושה, וגם לא חיקה את קולו. עיין שו"ת שאילת שלמה א רפה. ד קלא – רשם מ"צ.]


השתוללות בפורים

ש: האם מותר להשתולל בפורים?

ת: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. שו"ע או"ח תקס ה. כלומר שמחה יתירה. וזה אפילו בפורים. ט"ז שם סק"ז (עיין שו"ת שאילת שלמה ג קנו).


רובה לילדים

ש: אפשר לקנות רובה לילדים בפורים?

ת: בסדר. לאורך כל השנה, אין זו תרבות ראויה, אבל מידי פעם אין בעיה.