שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמות - שאלות כלליות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


שם לאנדרוגינוס

ש: איזה שם יקראו לאנדרוגינוס, זכר או נקבה?

ת: שם כללי. כלומר, שם שמתאים לבנים ולבנות, כגון יונה, שמחה וכדומה.

[הגר"א נבנצל כתב לי: "אפשר לקרוא לו יונה או שמחה שהם שמות של זכר ונקבה". והג"ר שמחה ב"צ רבינוביץ, מח"ס פסקי תשובות, כתב לי: "היום אפשר לוודא בבדיקה גנטית הורמונלית איזה מין הוא מבחינה מוחית, ולולי זה הלא יש שמות משותפים כגון שמחה, יונה, מיכל, ועוד". והג"ר שמאי קהת הכוהן גרוס, בעל שו"ת שבט הקהתי, כתב לי: "כגון שמחה או יונה שמתאים לשניהם". בס' אגרות וכתבים דרך אמונה (עמ' קלח), כתב הגר"ח קניבסקי: "והנה בפרק אנדרוגינוס (בכורים פ"ד מ"ב) שנינו אנדרוגינוס מתעטף ומסתפר כאנשים ופירש הר"ש משום דתנן נושא אבל לא נישא משום הוא זכר חייבין עליו סקילה כבא על הזכר אבל אם בא על הנקיבה אין כאן איסור, ולפי"ז נראה שצריך לקרותו בשם של זכר. ונראה דגם לפמש"כ בטעמא דקרא פרשת כי תצא דמותר לקרות לאיש בשם של אשה ולאשה בשם של איש ואין בזה משום לא ילבש עיי"ש שהארכנו, מ"מ באנדרוגינוס צריך לקרותו בדוקא בשם מובהק של איש שאין רגילות לקרות לאשה בשם זה מה"ט שלא יטעו לומר שהוא נקיבה וכנ"ל – מ"צ]".


שינוי שם לחולה גדול בישראל

ש: [בתשרי תשע"ד בזמן התדרדרות חמורה בבריאותו של הגר"ע יוסף, הוסיפו לו שם: הג"ר חיים עובדיה] סיפרתי לרב: כשחלה הגרי"ש אלישיב, עלתה השאלה אם להוסיף לו שם. באו לפני הגר"ח קנייבסקי והעידו בפניו כי כאשר חלה הגר"מ פיינשטיין, הורה הגרי"ש אלישיב שלא להוסיף שם, היות ושמו של ר' משה פיינשטיין הוא: ר' משה, וכל הוספת שם תגרע במהות השם הזה, ולא יהיה זה ר' משה! והסכים הגר"ח קנייבסקי שגם בנידון שלנו, אצל הגרי"ש אלישיב, ששמו נודע בעולם כר' יוסף שלום, כל תוספת שם אחר תגרע במהות השם הזה! (שמות בארץ עמ' קכב).

ת: זה חידוש. באופן פשוט כתוב בשולחן ערוך (יו"ד שלה, י) שאם אדם חולה במצב קשה נהגו לתת שם חדש ואין דין מיוחד לגדול בישראל. [אכן בעת מחלתו של הגאון רבי צבי מיכל שפירא בעל שו"ת ציץ הקודש ציווה הגאון רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, שיוסיפו לו את השם 'חיים' כסגולה לתוספת חיים (הקדמת שו"ת ציץ הקודש בתולדות עמ' 53. ומובא באדרת שמואל עמ' רפב) - מ"צ].


השפעת שם על האישיות

ש: האם השם משפיע על האישיות?

ת: לא. ישמעאל הוא שם יפה אך הוא היה רשע, וכן יש להפך. אלא מה שקובע הוא הבחירה החופשית בהמשך.


החלפת השם בגלל בעיות

ש: האם להחליף את השם כאשר יש בעיות בחיים?

ת: כתוב ב'שולחן ערוך' (יו"ד שלה, י) שאם אדם חולה במצב קשה נהגו לתת שם חדש.


השפעת שם על גורלו של האדם

ש: האם השם משפיע על גורלו של האדם?

ת: לא. מה שחז"ל אמרו ששינוי שם הוא דבר שקורע גזר דינו של אדם, הסביר הרמב"ם בהלכות תשובה (ב, ד), שהכוונה לאדם שעשה תשובה גדולה והפך כל אישיותו וחותם תהליך זה בשינוי שמו, כמו אברם לאברהם. הר"ן (ר"ה ג, ב בדפי הרי"ף) מסביר, שהכוונה לאדם שהחליט לעשות תשובה גדולה ולשנות את כל אישיותו לטובה, לכן משנה שמו כדי שזה יזכיר לו כל הזמן לעשות תשובה (עיין נר באישון לילה עמ' 350).

[וכשחלה הגרי"ש אלישיב, עלתה השאלה אם להוסיף לו שם, כדרך שמוסיפים שם לכל החולים. ובאו לפני הגר"ח קניבסקי בפניו, כי כשר נחלה הגר"מ פיינשטיין, הורה הגריש"א שלא להוסיף לו שם, היות ושמו של הגרמ"פ הוא: ר' משה, וכל הוספת שם תגרע במהות השם הזה, ולא יהיה זה ר' משה!

והסכים הגרח"ק שגם בנדון דידן, אצל הג"ר אלישיב, ששמו נודע בעולם כר' יוסף שלו', וכל תוספת שם אחר תגרע במהות השם הזה (שמות הארץ קכב) - רשם מ"צ].


עברות שם משפחה

ש: האם יש לעברת את שם המשפחה? מה אם זה בניגוד לרצון ההורים?

ת: ודאי יש ערך לשם יהודי, אך אין בכך מצווה וחובה אלא מידת חסידות. אם הוריו מתנגדים לשינוי שם המשפחה, אינו חייב לשמוע להם, על פי שיטות רוב הפוסקים שאין חיוב כיבוד אב ואם בדבר שאינו נוגע להנאתם הממשית (מהרי"ק, וע' ביאור הגר"א יו"ד לו). אמנם ראוי להחמיר ולצרף את השם החדש לשם הישן, כדי שבאופן זה הוריו לא יקפידו, ובמשך הזמן יתרגלו לשם החדש ויוכל אז לבטל את השם הישן.


שם מן השמים

ש: אם שמו של אדם הוא מן השמים, כיצד ידעו ההורים?

ת: הם יתנו על פי החלטתם וד' יכוון אותם ממרום שלא בידיעתם (האר"י שער הגלגולים כג).