שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שידוך לבני זוג שמות אבותיהם שווים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לשדך בני זוג ששמות אבותיהם שווים?

תשובה: וודאי. זה מוזכר בצוואת רבי יהודה החסיד (ס' כג ומוזכר בפתחי תשובה אה"ע ב, קז ויו"ד קטז, ו). צוואת רבי יהודה החסיד שנויה במחלוקת אם היא מחייבת רק את זרעו או מחייבת את כולם. הנודע ביהודה אמר (מהד"ת אה"ע ס' עט): מה שכתוב בצוואה לא מוזכר בגמרא ואי אפשר להוסיף דברים שאינם מוזכרים בגמרא. האדמו"ר מצנאז לא הסכים ואמר שעל כולם להתייחס לדברים אלו (שו"ת דברי חיים אה"ע ס' ח).

אבל יש הנותנים עצה להוסיף שם וכך אין בעיה. מרן הרב קוק כתב שלוש תשובות בתחילת שו"ת עזרת כהן (ס' ה-ז) ואמר שכתבו שכל ההקפדה הזו הינה כאשר מישהו מציע שידוך שהרי תמיד ניתן להציע מישהו אחר, אבל אם אנשים ממילא הכירו הדין שונה שכן כבר לא כל כך קל למצוא מישהו ולהתחתן. עוד כותב מרן הרב קוק, שזה לא שייך בארץ ישראל, כי זכות ארץ ישראל מגינה מהעניינים הסגוליים האלה. הוא מזכיר את הגמרא בברכות (מד, א), שעיר אחת היתה בארץ ישראל וגופנית שמה, שהיו בה שמנים זוגות אחים כהנים נשואים לשמנים זוגות אחיות כהנות. אם כן, אתה רואה שלא חששו מזוגות משום סגולת ארץ ישראל. ובכלל, מאן דלא קפיד לא קפדינן ביה. עוד כתב הרב שאם יש חפץ נפשי, נטיה ורצון להתחתן אין צורך לחשוש.

ויש להזכיר שהשם המלא של הגר"ח קניבסקי הוא ר' שמריהו יוסף חיים. כידוע הוא החתן של הג"ר יוסף שלום אלישיב. אחד שאל: איך התירו לשדך כששם החתן וחמיו אותו דבר – יוסף? החזון איש, הדוד של הג"ר קניבסקי, השתיק השואל ואמר: מי אמר לך לגלות את זה? על כל פנים, משום שהיו להחתן וחמיו שמות נוספים - הסביר החזון איש - אין בעיה (ועיין ארחות רבנו ד רמו-רמז).

בקיצור: אין מה לפחד. אם מוסיפים שם אין בעיה לכל השיטות.