שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קלא' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

התפקדות לבית היהודי

שאלה: רבנים רבים קוראים להתפקד לבית היהודי כדי להשפיע. האם זה נכון?

תשובה: מי שחושב להצביע, חשוב שיתפקד כדי להשפיע. אם לא, אין זה מוסרי להתערב במפלגה לא לו, זו גניבת דעת.


הצבעה בעד בית היהודי

שאלה: האם להצביע לבית היהודי?

תשובה: לכתחילה יש להצביע בעד מפלגה יראת שמים, קל וחומר למפלגה שחרתה על דגלה את בנין האומה בארצה על פי תורתה. רק יש לשקול האם עקב קטנותה תהיה לה השפעה ממשית.


תנ"ך רב תחומי

שאלה: האם ללמוד תנ"ך בשילוב היסטוריה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה וחקר שפות שמות? הרי אלו מקצועות טובים?

תשובה: מקצועות טובים מאוד, אבל הם חול, ואין לערבב קודש וחול. אנו בעד חול, אבל המבדיל בין קודש לחול.


פירושים חדשים לתנ"ך

שאלה: האם מותר לכתוב פירושים חדשים לתנ"ך לא כמו חז"ל?

תשובה: כן, יש שבעים פנים לתורה, וחז"ל לא רשמו את כל שבעים הפנים. לכן, לא כמו חז"ל כן, אבל נגד חז"ל, לא. כי התורה שבכתב נתנה על פי תורה שבעל פה, וחז"ל מסרו: "אם ראשונים בני מלאכים, אנו אנשים. אם ראשונים אנשים אנו כחמורים". שבת קיב ב.


תנ"ך בגובה עיניים

שאלה: מנין לנו שיש לפרש את מעשיהם התמוהים של אבותינו בגובה עליון ולא בגובה אנושי רגיל?

תשובה: לא דנים את האדם על פי המעשה אלא את המעשה על פי האדם. עיין רמב"ם פהמ"ש על אבות הוי דן כל אדם לכף זכות (אבות א ו – רשם מ"צ). למשל מה שנאמר למשה רבנו ואהרן הכהן: לא האמנתם בי, ברור שאין הכוונה לאתאיזם.


ראשונים כמלאכים

שאלה: האם הנביאים היו באמת כמלאכים או זו מליצה בעלמא?

תשובה: בודאי באמת. הרי המלאך שהתגלה למנוח ולאשתו, הם העלו על דעתם בהתחלה שהוא נביא.


מלחמה על התנ"ך

שאלה: למה להילחם על התנ"ך, הרי זה קרב אבוד? זה עניין של כח, והכח בידי משרד החינוך?

תשובה: הכח בידי האומה. זאת ועוד בשביל דבר כזה של פיקוח נשמה, שווה גם להילחם שנים.


איחוד מפלגות

שאלה: האם טוב לאחד הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועם-שלם?

תשובה: ודאי, על אף שאינן זהות, הנה המשותף הרבה יותר גדול מהמפריד. והרי למפלגה גדולה גם אם אינה זהה בדיוק להשקפותיי, יש יותר השפעה מאשר המפלגה קיקיונית, שהיא בדיוק כדעתי. בכלל, גודל מפלגה הוא יתרון מכריע.


לימוד תנ"ך ושלום

שאלה: האם לא חבל להרוס את השלום בגלל חילוקי דעות על לימוד תנ"ך?

תשובה: להביע דעות ישרות, אין בזה שום הירוס על השלום, בדברי הרמב"ם: "ואפשר לאדם להשיב ולבקר ולחלוק בדרך ארץ וידידות". אגרות הוצאת הרב שילת א שט.


לימוד תנ"ך בחוסר אמונה

שאלה: האם להוציא ילד במקום בו מכחישים רוח הקודש של גדולנו?

תשובה: עיין שו"ת דברי חיים מצאנז ב קה: "לכן המלמד המכחיש רוח הקודש של אור החיים הוא אפיקורוס שאינו מאמין בגדולי הדור שהעידו עליו שהיה ראוי לרוח הקודש, והמלמד הזה כפר בעיקר רוח הקודש ולעג על דברי הש"ס בבא בתרא יב ויפה עשיתם שלא עזבתם את בניכם בידו ויישר כחכם בזה".


חסד ד'

שאלה: למה חסר לי כל כך הרבה בחיים, וד' לא עושה לי חסד?

תשובה: אדרבה, על אף החטאים שלנו, ד' מקיימנו, והיה ראוי שבחטא הראשון נסולק מן העולם, ובכל זאת ד' מקיימנו בחסדו הגדול. ספר תומר דבורה לרמ"ק מי אל כמוך.


קידוש ב"עזרת נשים"

שאלה: מותר לעשות קידוש בעזרת נשים?

תשובה: כן. אין לה קדושת בית כנסת.


חברי כנסת צעירים

שאלה: האם חשוב לשלב מתמודדים צעירים במפלגת הבית היהודי?

תשובה: כן. לצעירים יש מרץ של עשיה וחידוש. כמובן יש לצרף גם חכמה. יוסף נקרא אברך: אב בחכמה, רך בשנים, רש"י (בראשית מא מג – רשם מ"צ), קיבץ את שתי המעלות.


חבר כנסת קצין

שאלה: האם לקצין קרבי יש יתרונות בהובלת מפלגה ומשיכת צעירים?

תשובה: משיכת צעירים היא חשובה, אך העיקר שידע להוביל. אכן לקצין קרבי יש ודאי מעלה, אך לשקול את המעלות של החלופה, האלטרנטיבה.


לימוד תנ"ך ולשון הרע

שאלה: אם בלימוד תנ"ך מדברים לשון הרע של אבותינו, שמא עדיף לא ללמוד תנ"ך כלל?

תשובה: לא שמא אלא ודאי. ללמוד תנ"ך זו מצוה גדולה, ולשן הרע עבירה גדולה, ואין עושים מצוה על ידי עבירה. ורמז לדבר יש מה שאמר הגר"א לאשתו הרבנית שאם מדברים לשון הרע בבית הכנסת, שלא תלך לשם כלל וטוב יותר שלא תתפלל כלל (אגרת הגר"א – רשם מ"צ).


תת מודע

שאלה: כיון שתת-המודע הוא כל כך מכריע, האם יש דרך להשפיע עליו?

תשובה: ודאי. מעשיו הגלויים של האדם משפיעים עליו – לימוד תורה, מידות טובות, מעשים טובים, יראת שמים.


ספרי מוסר

שאלה: מה עדיף ללמוד – מסילת ישרים או חובות הלבבות?

תשובה: קודם מסילת ישרים פעמים רבות, אחר כך חובות הלבבות שהוא ספר עמוק.


ביקור חולים לחולה ישן

שאלה: האם מי שמבקר חולה ישן מקיים מצוות ביקור חולים?

תשובה: כן, כי יאמרו לחולה אח"כ שהיה אצלו המבקר ותהיה לו נחת רוח מזה (הרא"ש עה"ת התחלת פרשת וירא. דרך שיחה א סה). וגם כדי להתפלל עבורו (רמ"א יו"ד שלה ד. הגר"א ז) ולראות אם הוא צריך דבר (טור שם).


ביקור חולים בתינוק חולה

שאלה: האם יש מצוה לבקר תיוק חולה?

תשובה: כן. כמה טעמים: א. לבקש עליו רחמים, והביקור יעורר אצלו יותר רחמים (רמ"א יו"ד שלה ד. הגר"א ז). ב. לעזור בדברים נצרכים (טור שם). ג. לחזק את ההורים (רמב"ן מובא בב"י שם. ביה"ל שם. שו"ת אבני ישפה א רל – רשם מ"צ).


תיקון מידות

שאלה: אני מאוד רוצה לתקן מידותיי אך איני מצליח. מה לעשות?

תשובה: לא די ברצון טוב. צריך עמל ושיטה. קנה לך פנקס ורשום עליו כל בוקר תדריך לפני הקרב ובלילה לקח אחר הקרב.


שיר על המעפילים

שאלה: האם יש בעיה בשיר "העפילו, אל ראש ההר העפילו", שהרי התורה שוללת את המעפילים?

תשובה: עכשיו זה טוב. ספר צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן (פסקה מו).


שירי קודש לפני ברכות התורה

שאלה: האם מותר לשמוע שירי קודש לפני שבירכתי ברכת התורה?

תשובה: כן. כמו דברי תורה בהרהור שמותרים בלי ברכת התורה (שו"ע או"ח מז ד).


שירי קודש

שאלה: יש בעיה על פי סנהדרין קא לשיר פסוק?

תשובה: מותר אם שרים בחרדת קודש (שו"ת שאילת שלמה ב קנח. ד קכא).


כוכב נולד

שאלה: האם לצפות בתכנית הטלויזיה כוכב נולד המציגה תחרות שירה בין כשרונות חדשים?

תשובה: זה נגד כל החינוך שלנו שערכו של אדם הוא מעשים טובים, מידות טובות, תורה ומצוות, צדק ויושר, ולא התנהגות אדם על פי מה שימצא חן בעיני אחרים באופן חיצוני ללא ענווה וצניעות.


שירים בשרותים

שאלה: האם מותר לשמוע שירי קודש בשרותים או במקלחת?

תשובה:בשרותים אסור. במקלחת מותר, כי דינה כחדר אמצעי בהיותה נקיה. והרהור מותר, שערים מצויינים בהלכה (ה ח).


שירים בלועזית

שאלה: מה הם השירים בלועזית שמותר לשמוע?

תשובה: שלשה תנאים. א. מילים כשרות. רמב"ם פירוש המשניות אבות א יז. ב. מנגינה כשרה, שאינה מעוררת יצרים נמוכים. אגרת הרמב"ם לחכמי ארם צובה. ג. זמר כשר, יהודי מקיים תרי"ג מצוות וגוי מקיים ז' מצוות בני נח. עיין שו"ת אגרות משה (אה"ע א צו) ושו"ת משנה הלכות (ו קח).


שיר אהבה א'

שאלה: האם לשם חיזור מותר לי לכתוב שירי אהבה לבחורה?

תשובה: בתנאי שהנכם נפגשים לשידוך, ושהתוכן צנוע ומתון כמו שמותר לדבר, ושלא יפורסם ברבים.


שירי אהבה ב'

שאלה: האם מותר לשמוע שירי אהבה שחיבר זמר דתי מתוך ליקוט פסוקים של שיר השירים?

תשובה: שיר השירים הוא קודש ולא חול. והעושה פסוק של שיר השירים כמין זמר, התורה חוגרת שק ואומרת לקדוש ברוך הוא: עשאוני בניך ככנור שמנגנים בו ליצים. סנהדרין קא א.


שיר אהבה ג'

שאלה: מה הגדר של שיר אהבה כשר?

תשובה: כמו הגדר של דיבור (שו"ת שאילת שלמה ד רצ).

==
==