שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכט' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כבוד רבנים

שאלה: האם יש לכבד רבנים שתומכים בתנ"ך בגובה עיניים?

תשובה: ודאי. אין כאן שאלה. יש לכבד בחרדת קודש כל הרבנים כולם, גם אם אינינו מבינים דבריהם (מאמרי הראיה 56 – רשם מ"צ).


הפרשת תו"מ באצות

שאלה: האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מאצות?

תשובה: לא, כי הם לא גידולי קרקע. והוא הדין פטריות (רמב"ם, תרומות ב א). אבל צריך לבדוק ששהן כשרות, כי יש הרבה חרקים.


שכר ועונש

שאלה: האם מצוות ועבירות מתקזזות?

תשובה: לא. על המצוות יש שכר ועל העבירות יש לעשות תשובה, ואז הן נמחקות.


חתונה נפרדת

שאלה: אני מבינה שחתונה נפרדת זו הלכה, אנו עומדים להתחתן, והורינו עומדים על כך שתהיה ישיבה מעורבת. למה אצל החרדים זה ברור שכך צריך, ואפילו חוזר בתשובה, הוריו החילוניים מבינים שיש לעשות רצון הזוג, ואצלנו צריך לריב ולריב עם ההורים?

תשובה: אכן. יש לעשות תשובה על זה (ב"ח אה"ע סב. קצשו"ע קמט א. עי' לבוש החור מנהגים לו – רשם מ"צ).


אופטימיות

שאלה: האם אופטימיות זה לא נאיביות?

תשובה: לא. זה שכל גדול: א. שבעולם הטוב מרובה על הרע. ב. שכמות הטוב הולכת וגדלה לאטה (מורה נבוכים ג יב – רשם מ"צ).


סריגה בעזרת נשים

שאלה: בזמן שאני שומעת שיעור מעזרת נשים, מותר לי לסרוג?

תשובה: כן. קדושתה מועטת מבית-הכנסת ואין בזה קלות ראש. עיין חכמת אדם פו טו.

שאלה: להניק?

תשובה: כנ"ל בצנעא.


תפילה ברחבת בית-הכנסת

שאלה: אפשר להתפלל ברחבת בית-הכנסת?

תשובה: רק בלית ברירה, כי אין מתפללים במקום פתוח כמו שדה או בקעה. אבל אם זו חצר סגורה, אפשר. שו"ע או"ח צ ה. מ"ב יב.


שמירת הלשון

שאלה: מה זה מועיל שאני מתאמץ לא לדבר לשון הרע, - ממילא אני נכשל?

תשובה: הילחם, כדי לחטוף כמה שאפשר יותר דיבורים טהורים. ספר שמירת הלשון.


אורך ציצית

שאלה: מה צריך להיות אורך הציציות?

תשובה: י"ב גודלין שהם 24 ס"מ, מהקשר הראשון. שו"ע או"ח יא יא.


תפילין של חברו

שאלה: מותר לי לקחת טלית ותפילין של חברי ללא רשותו – כי הוא שמח שנעשים בהם מצוה, כפי שכתוב בבבא מציעא כט ב?

תשובה: לא בימינו. כי אדם רגיש ומקפיד על זה. ערוך השולחן או"ח יד יא. בן איש חי לך לך ו.


מזון בשירותים

שאלה: מותר להיכנס עם אוכל עטוף לשירותים?

תשובה: לא לכתחילה אבל אם הוכנס, הוא נשאר מותר. ואם זה גם חדר-אמבטיה מותר לכתחילה. שו"ת יביע אומר ד ה. שו"ת תשובות והנהגות ב ד.


שיחת טלפון בשירותים

שאלה: האם מותר לענות לשיחת טלפון סלולרי דחופה בשירותים?

תשובה: כן אך לא שעה שנפנה. פסקי תשובות ג ג.


נטילה אחרי תרומת דם

שאלה: האם אחרי תרומת דם חייבים ליטול ידיים כמו בהקזת דם?

תשובה: לא. כי בעניינים סגוליים, רק מה שאמרו אמרו. הליכות שלמה כ יט.


שירה – חלק א

שירת נשים

שאלה: האם איסור שירת נשים הוא דין גמור או מנהג?

תשובה: דין גמור. ברכות כד א. רמב"ם איסורי ביאה כא. שולחן ערוך אה"ע כא. קיצור שו"ע קנב ח. בשדה חמד מביא דעה שזה מן התורה אבל דעת רוב הפוסקים שזה מדרבנן.

שאלה: שמעתי שיש דעה שאם כמה נשים שרות יחד מותר לשמוע?

תשובה: להלכה, גם זה אסור. שו"ת ציץ אליעזר יד ז. ואם זו להקה, גם אסור להסתכל.

שאלה: אם אני בחתונה ומתפללים מנחה או ערבית ושומעים חברות של הכלה שרות, מה לעשות?

תשובה: איסור חמור. יש לבקשן לחדול. ובמיוחד בשעת תפלה. אם אי אפשר, אז לצאת ואם אי אפשר, אז להתאמץ לא להקשיב. מ"ב עה ס"ק יז.


שליטה עצמית

שאלה: אם אני שולט על עצמי ואין יצרי מתעורר בשמיעת שירת נשים ואני רק נהנה מעצם השירה, מותר לי?

תשובה: ודאי לא. יש איסור כפול. א. איסור הנאה מאשה שאינה שלו. ב. גירוי היצר. ועיין מסילת ישרים פרק יא.


שירה בפני גוי

שאלה: האם מותר לאשה לשיר בפני גוי, הרי מותר לו לשמוע, אז אינה מחטיאה אותו?

תשובה: תמיד יש להיות צנוע, וזה עניין אישי עצמי (עי' גן נעול).


קול זמר אחותו

שאלה: האם מותר לשמוע אחותו שרה?

תשובה: אמנם נגיעה של חיבה באחותו אסורה. שו"ע אה"ע כא ז. אך שירה פחות חמורה ודומה לייחוד עראי שמותר לפרקים. קידושין פא ב. לכן מותר.


שירה מעורבת לשם קירוב

שאלה: האם אפשר לארגן אירועים עם שירה מעורבת. שאם לא, כיצד נקרב?

תשובה: מצוה גדולה לקרב, אך לא עושים מצוה בעזרת עבירה. הרבה ארגונים חרדים עוסקים בקירוב רחוקים בלי שירה מעורבת, עשה אצלם שעורי בית.


דיסק של שירת אשה

שאלה: האם מותר לאשה להוציא לאור תקליטור עם שירים שלה?

תשובה: כן. ולכתוב עליו שהוא רק לנשים. ואם גבר יקשיב, אין זו אחריותה. בלפני עוור תולים (משנה גיטין ה ט). כמובן, לא להקליט על ידי גברים באולפן.

שאלה: ומותר להוציא דרך הרדיו?

תשובה: לא. כי בכך היא מכשילה.

==


==