שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכח' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מידותיו יתברך

שאלה: איך מבקשים בתפילה שיכבושו רחמיך את כעסך? האם אין בזה חירוף וגירוף והקטנה כלפי מעלה?

תשובה: אכן, בלימוד, אסור לומר כן, כי זו עבודת ד' שבשכל. אבל בתפילה, הותר לנו הדבר, כי זו עבודת ד' שברגש, וכך אנו מרגישים בלב טהור (עי' הקדמת תפלת עמך – רשם מ"צ).


דברי בלע נגד אברהם אבינו

שאלה: מרצה אחד אמר שאברהם אבינו היה אדם אדם רע ואטום: גירש בן אחד ורצה להרוג בן שני, ושיש לקרוא פרשיות אלו כדי לא להיות כמותו. זה פירוש נגד חז"ל אך האם הוא אפשרי?

תשובה: זה הבל והעלבת אברהם אבינו – הרי ד' צוה לו? (עי' נסיכי אדם 50-39).

שאלה: הוא הסביר שלא תמיד יש לשמוע לקפריזות של ד', הוא לא תמיד צודק ולא תמיד מבין, אלא סתם עושה נסיונות בבני אדם.

שאלה: הרמב"ם בסוף הלכות טומאת צרעת צדק בחכמתו הגדולה: זה מתחיל בבזיון רבותינו הצדיקים, ממשיך בהעלבת הנביאים שהם מלאכי אלהים וגומר בכפירה ופתיחת פה נגד רבונו של עולם (בעניין לימוד תנ"ך באמונה עיין ספר תורת אמת, קונטרס לימוד תנ"ך בסוף פירושו של הרב על ספר יהושע וס' נסיכי אדם פרק א – רשם מ"צ).


שמירת עיניים

שאלה: כיצד לשמור עיניים בהליכה ברחוב?

תשובה: לא להסתכל אנה ואנה אלא להוריד מבט.


תפקיד חדש

שאלה: אני מורה ומציעים לי תפקיד הוראה יותר חשוב שהוא מצוה גדולה, אבל מקומי יחסר. האם להסכים?

תשובה: אין עושים מצוה חדשה על ידי שמחריבים מצוה אחרת. לכן ללכת רק אם יש לך מחליף. אך הוא לא חייב להיות ברמתך אלא ברמה סבירה (עי' רמב"ם ביאת המקדש ב ו. כסף משנה – רשם מ"צ).


טלית קטן בשירותים

שאלה: מותר להיכנס לשירותים עם טלית קטן מעל הבגדים?

תשובה: כן. אך באופן כללי, יש ללבוש טלית קטן תחת הבגדים בגלל צניעות ובגלל דברי האר"י שטלית קטן הוא אור פנימי (עי' מ"ב ח כו. כה"ח ח מג – רשם מ"צ).


חסרות ויתרות

שאלה: כתוב בקידושין ל שהאמוראים לא היו בקיאים בחסרות ויתרות וקל וחומר אנחנו. אם כן, התורה שבידינו אינה זו שניתנה למשה רבינו?!

תשובה: הבדלים זניחים לגמרי, ובעיקר גם הם רצון ד'.


אותיות במאכל

שאלה: מותר בשבת לעצב מאכל בצורת אותיות או ציורים?

תשובה: לא. איסור בונה או כותב. אבל מותרות צורות פשוטות , כגון עיגול, רבוע, כדור. פסקי תשובות תק א.


עבר הירדן

שאלה: האם עבר הירדן זה ארץ ישראל, ואם כן למה לא מתיישבים שם?

תשובה: ודאי ארץ ישראל, שמתחלקת לשלשה חלקים: יהודה, עבר הירדן וגליל (עי' משנה ביכורים א י. פסחים נב). אבל כרגע אינינו יכולים. הגאולה קמעא קמעא (ירושלמי ברכות א א – רשם מ"צ).


עודפים ממתנה

שאלה: אספנו כסף למתנה ונותר סכום קטן. מה לעשות איתו?

תשובה: כפי כוונת הנותנים – למטרה זהה, או לצדקה.


רחיצה ביום טוב

שאלה: מותר להתקלח במים חמים ביום טוב?

תשובה: ספרדים כן, אשכנזים אם מצטערים. פסקי תשובות תקיא ד-ה.


שום גבישי

שאלה: האם שום שבישי אסור משום גילוי בלילה?

תשובה: יש מתירים שום ובצל בלילה כיון שאין ענין זה מופיע ברמב"ם ובשו"ע. שו"ת מנחת יצחק (ב סח יג. ו עד). שו"ת יביע אומר (א יו"ד ט. ב יו"ד ז. ד או"ח ה – רשם מ"צ).


בית היהודי

שאלה: האם יש חשיבות להתפקד לבית היהודי?

תשובה: כן אם רצונו להצביע עבורם.

שאלה: האם אפשר להכניס לא דתי בבית היהודי?

תשובה: יש מעלה למפלגה דתית, אך לעיתים יש מעלה למפלגה כללית, אבל אז מפלגה כזו כבר קיימת.


מקובלים אמיתיים

שאלה: כיצד אפשר להבחין בין מקובלים אמיתיים שמרפאים לבין שקרניים?

תשובה: כמה תנאים: א. הם תלמידי חכמים גדולים. ב. לא לוקחים כסף. ג. לא מדריכים לדברים אסורים או מוזרים. ד. אישור מתלמידי חכמים מוסכמים (בענין ללכת ל"מקובלים" אמר הסטייפלר – הם מקלקלים יותר ממה שמועילים, היום אין בכלל מקובלים, "קבלה" צריך ללמוד מפני "רב" ואין ממי ללמד קבלה, הם לא יודעים כלום! וסיפר הסטייפלר שמקובל אמר לאדם אחד לעשות גורל הגר"א ויצא שאין לעשות את השידוך, ואע"פ שהבחור רצה נהרס השידוך – הם רק מחריבים! אסור ללכת אליהם, וממה שלפעמים הם מצליחים אין ראיה – כל אחד מצליח פעם, הם אומרים כל כך הרבה פעמים וממילא פעם מצליחים . הליכות והנהגות ממרן בעל ה"קהילות יעקב" מא – רשם מ"צ).


חזרה אחר גירושים

שאלה: אני והגרוש שלי מאוד מתלבטים אם לחזור או לא?

תשובה: ודאי טוב, אך רק אחרי יעוץ נישואים לתקופה מסויימת, כאשר היועץ יאמר שהדבר יצליח. כי לחזור לאותו מצב של מריבות ומתחים – אין תועלת.


חשמל ביום טוב

שאלה: שמעתי שהתירו להדליק חשמל ביום טוב. זה נכון?

תשובה: לא. אסור. זו דעת יחיד. כמעט כל הפוסקים אסרו. פסקי תשובות תקב ב.


הוספת שם

שאלה: אני קרוי על שם סבי שנפטר בגיל צעיר. אני מתקרב לגילו כשנפטר. האם כדאי להוסיף שם?

תשובה: אין צורך. זה מצויין. שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח ה – רשם מ"צ).


תוכנית התנ"ך החדשה

שאלה: התוכנית החדשה לתנ"ך גרמה קרע בציונות הדתית. מה אפשר לעשות?

תשובה: אפשר לתקן. התשובה בתוך השאלה עצמה: לחזור למצב הקודם. בכך נרוויח שתים: א. חזרה לדרך הקודש המסורתית. ב. תיקון הקרע.


גובה תנ"ך

שאלה: באיזה גובה חש ללמוד תנ"ך?

תשובה: גובה שמים. הרי התורה היא מן השמים (עי' תורת אמת – רשם מ"צ).


שכח באוטובוס

שאלה: שלחתי חבילה דרך חבר והוא שכח אותה באוטובוס. האם עליו לשלם?

תשובה: זה אונס והוא פטור. שערים מצויינים בהלכה קפח סק"ב.


חצאית צנועה

שאלה: האם אפשר ללבוש חצאית צרה עם סדק?

תשובה: לא. צריך חצאית צנועה רחבה 10 ס"מ תחת הברך (שו"ת שאילת שלמה א תמט – רשם מ"צ).


בכורות

שאלה: מה המקור לכך שבעתיד הבכורות יחזרו לתפקידים?

תשובה: אור החיים בראשית מט כח.


נדרים

שאלה: האם כדאי לידור נדרים כדי להתחזק בעבודת ד'?

תשובה: לא כדאי לידור, שמא לא נעמוד בנדר, אלא קבלה חזק כמו נדר – בלי נדר (קהלת ה ד – רשם מ"צ).


שתי ארצות לשני עמים

שאלה: למה לא לקבל את הרעיון שתי ארצות לשני עמים, ושלום על ישראל?

תשובה: כוונתך שלוש ארצות לשני עמים, כי עבר הירדן כבר גזלו מאתנו. אנו מאמינים שהגזל תחזור. אך לא לבצע עוד אחד.


אבלות של גוי

שאלה: האם אדם יכול לשבת שבעה על אב לא יהודי?

תשובה: לא חייב אבל יכול (שו"ת יחוה דעת ו ס – רשם מ"צ).


דברי הבל

שאלה: האם מותר לרב לומר על דברי רב אחר שהם דברי הבל, או שיש בזה פגיעה?

תשובה: אין בזה פגיעה. וכך דרך ויכוח בתורה וכן נהגו רבותינו הראשונים. שו"ת אגרות משה אה"ע ב יא.


יראת שמים

שאלה: איך להתחזק ביראת שמים?

תשובה: לזכור תמיד שד' מסתכל בנו. "צופה ויודע סתרינו" (יגדל). "אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותיו" (י"ג עיקרים).


שחמט עם בת

שאלה: מותר לבן לשחק שחמט עם בת?

תשובה: ודאי לא. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קצשו"ע קנב ח.


צניעות חצאית

שאלה: האם החצאית חייבת להגיע עד הרצפה?

תשובה: חומרה מאוד טובה, אבל יש מקילים שדי ב10 ס"מ תחת הברך (גן נעול 38-37 – רשם מ"צ).


טרמפ

שאלה: אם אני נוסע בטרמפ, ורוצה לשמוע באוזניות שיעורי תורה או מוסיקה, עליי לבקש רשות מהנהג?

תשובה: אין צורך כי זה לא מפריע לו.


שיעורי רבנית

שאלה: האם מותר לאיש לשמוע שיעורים מוקלטים של רבנית?

תשובה: בודאי מותר. כמובן אם היא מסכימה.


צבא הגנה

שאלה: למה השם צבא הגנה לישראל, הרי נצטוינו גם על מלחמות שאינן הגנה כגון עמלק?

תשובה: בפועל, כל מלחמותינו מאז קום המדינה, היו, על פי סדר ההנהגה האלהית, מלחמות הגנה. ולא די להודיע שיש מצות מלחמה, אלא יש למשוך העם. והעם היושב בציון יוצא במסירות נפש למלחמות הגנה, מלחמות דלית ברירה.


שמח בחלקו

שאלה: אני מקנא בכל מיני אנשים שמוצלחים בלימוד תורה, בקיום מצוות ובמידות טובות. ואז אני מרגיש אפס.

שאלה: אל תקנא בחלקו של אחר. זה לא חלקך. היה שמח בחלקך ומרוצה בו מאוד. שמונה קבצים ב רל.


לימוד נסתר

שאלה: לאור דברי מרן הרב קוק באגרות א עמ' רלב על הסכנה של גרסת נסתר לנפשות בוסריות, האם להימנע מלגרוס זוהר במוצאי שבת כמו הספרדים?

תשובה: זו רק קריאה בענווה.


ר' נחמן

שאלה: יש אצל רבי נחמן מברסלב הרבה מאוד דברים שסותרים את התורה – דברים נוראים!?

תשובה: חלילה. הוא אדם קדוש. לכן, אין להבין דברים אלה כפשוטם, אלא להסביר אותם בהתאם לתורה.


חשופיות

שאלה: יש חשופיות שנכנסות לביתנו. האם מותר לפזר מלח כדי למנוע כניסתם? שמעתי שיש בעיה?

תשובה: מותר. אין שום בעיה.


לידה – חלק ב

קניה לפני לידה

שאלה: יש בעיה לקנות עבור התינוק לפני לידתו?

תשובה: אין שום בעיה.


זירוז לידה

שאלה: האם מותר לעשות זירוז לידה?

תשובה: כן. אם יש הוראה רפואית, לעשות (משא"כ לנוחות. ב'האפריון' עה"ת מבעל קצשו"ע תמה [פ' תולדות]: משום מה התארך הריונה של רבקה אמנו עד גמר ט' חודשים למרות שהיה קשה, ואילו הריונה של תמר היה קצר, וילדה לאחר ו' חודשים למרות שהיה קל? ותירץ שבבטנה של תמר היו ב' צדיקים ולמה תתעכב יציאתם, ולכן ילדה בגמר ו' חודשים. אולם רבקה שבבטנה היה גם עשו וביום שמלאו לעשו י"ג שנה מת אברהם אבינו, כדי שלא יצטער בראותו יוצא לתרבות רעה, ונתקצרה ה' שנים מחייו, ולכן אילו היתה יולדת בגמר ו' חודשים, היו מתקצרים חיי אברהם בג' חודשים נוספים, עכ"ל. מכאן אנו למדים שזמן הלידה מחושב ומדוקדק בשמים ואין להקדימה. אא"כ יש הוראה מרופא. תורת היולדת פ"א בהתחלה – רשם מ"צ).

שאלה: אין זה משנה לגבי הנשמה?

תשובה: זה רצון ד' שנעשה על פי הרופאים (שו"ת אגרות משה יו"ד ב עד. הגר"ע יוסף בטהרת הבית נט. שו"ת שבט הלוי ו רכח – רשם מ"צ).


סגולה ללידה א'

שאלה: אני צריכה ללדת בקרוב, האם יש סגולה ללידה קלה?

תשובה: תשובה, תפילה וצדקה.


סגולה ללידה ב'

שאלה: העובר במצג עכוז, ואמרו לנו שיש סגולה לשתות מהסטף. אכן?


תשובה: כך אמרו כמה רבנים, אבל אין לזה מקור. אלא לעשות כהדרכת הרופאים.


תינוק לא אהוב

שאלה: כל כך ציפיתי לתינוק לפני ההריון ובזמן ההריון ועכשיו אני מרגישה שאיני אוהבת אותו וכל הטיפול בו הוא סתם מעמסה, ואני סוחבת. בכלל, אני לא נהנית מכלום. במה חטאתי?

תשובה: לא חטאת. זה דכאון אחר לידה, תופעה ידועה, 10% עד 15%. פני לפסיכולוגית. הכל יסתדר.


לידה קשה

שאלה: אני אחרי לידה קשה עם הרבה תפרים ורוצה לנוח אצל אימי, אך בעלי מתנגד כי הוא רוצה שהברית תהיה אצל הוריו. מה לעשות?

תשובה: את קודמת. כשבעלך ילד אחרי הריון, הברית תהיה אצל הוריו.

==
==