שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכא' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מזון מלכות

שאלה: האם מזון מלכות מותר?

תשובה: מה שיוצא מן הטמא, טמא, מלבד דבש (בכורות ז ב). ויש ספק אם מזון מלכות דינו כדבש. לכן אינו מותר אלא לחולה (שו"ת ציץ אליעזר יא נט. שו"ת תשובות והנהגות ד קפח – רשם מ"צ).


לו צדיקים

שאלה: האם בין לו צדיקים יש גם נשים?

תשובה: ודאי.


נסיון או סימן

שאלה: איך אפשר להבחין בין סימן מן השמים לבין נסיון?

תשובה: על פי ההלכה. אם זה דבר מצוה שמזדמן, זה סימן. אם זו עבירה, זה נסיון (עי' התקופה הגדולה מהגרמ"מ כשר פרק טו – רשם מ"צ).


לוחם יס"ם

שאלה: איך לוחם יס"ם ביחידת מסתערבים הנמצא בכפר ערבי יניח תפילין?

תשובה: העוסק במצוה פטור מן המצוה.


מכות לילד

שאלה: יש מצבים שיש להרביץ לילד?

תשובה: כן במצבים חריגים, בפיקוח נפש, למשל.


כשרות ג'ירפה

שאלה: האם גירפה היא כשרה?

תשובה: כן. היא מעלה גרה ומפריסה פרסה. והרס"ג מפרש שזה זמר. אך אסור לאוכלה בהעדר מסורת.

שאלה: שמעתי שאסור לאוכלה כי עקב אורך הצוואר לא יודעים איפה לשחוט?

תשובה: הבלים של ילדים. אדרבה יש מקום רב איפה לשחוט (שו"ע יו"ד כ. ילקוט יוסף קסג – רשם מ"צ).


ספרות לא נקייה

שאלה: האם מותר לקרוא ספרות עם חלקים לא צנועים?

תשובה: ודאי לא. שו"ע או"ח שז טז. חמור מאוד.


זוגיות

שאלה: יש לנו בעיות בזוגיות, כדאי לבדוק המזוזה בחדר השינה?

תשובה: כדאי לפנות ליועץ נישואים. כמובן טוב לבדוק כל המזוזות מידי פעם כדי לקיים המצוה כתיקונה (עי' פירושו של הרב על קצשו"ע סוף סי' יא – רשם מ"צ)


משיח – איש או תקופה

שאלה: האם המשיח הוא איש או תקופה?

תשובה: גם. רמב"ם הלכות מלכים פרק יא: איש. פרק יב: תקופה.


עקירת ישובים

שאלה: כיצד להתיחס למדינה שהחריבה גוש קטיף ועוד, כעשרת אלפים אנשים?

תשובה: זו אותה מדינה שהושיבה ביהודה ושומרון 350 אלף אנשים. כלומר החורבן הוא 3% לעומת הבנין. אדם צריך לראות הכל קצת בפרופורציה בחיים, אם לא, נישואיו יעלו על שרטון.


קנית עבודה סמינריונית

שאלה: אני לומד באוניברסיטה וחייב להגיש עבודה. האם אני יכול לשלם למישהו שיעשה אותה עבורי?

תשובה: אם המרצה מסכים.


נגיעה בדודה

שאלה: האם יש מתירים לחבק ולגעת בדודה?

תשובה: לא. כך נפסק ברמב"ם ושו"ע. גם קצשו"ע קנב ח-ט-י.


ספר קודש בכיס

שאלה: האם אפשר לשים משניות בכיס אחורי של המכנסיים?

תשובה: לא, כי יושבים עליהן.


שיר השירים מ' יום

שאלה: מי שרוצה לקיים הסגולה של אמירת שיר השירים או פרק שירה ארבעים יום, האם יום הוא מערב עד ערב, או מבוקר עד הלילה?

תשובה: כלשון בני אדם, מבוקר עד לילה. הרי זו המצאה חדשה ואין עליה הלכות, אלא לשון בני אדם, כאמור (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).


שקר

שאלה: אם אני נפגשת עם בחור לשם שידוך ולא מעונינת שידעו, מותר לי לשקר?

תשובה: כן. אין בזה נזק לזולת רק הצלת עצמך. דומה להיתר פוריא (יבמות סה ב. וכן כתב בספר תתן אמת ליעקב [ה יז] בשם הגרי"ש אלישיב שמותר לבחור החוזר מפגישת שידוך, ונשאל אודות עסקו באותו הערב, להמציא סיפור בשביל לחסוך מעצמו אי נעימות. כמו כן הוסיף שם שמותר לאישה שיולדת בן לאחר הפלה, שאין הבן הזה חייב בפדיון, לומר שהיא בת לוי, ובכך לחסוך מעצמה אי נעימות – רשם מ"צ).

שאלה: אם איני רוצה שידעו שאני בהריון, מותר לי לשקר?

תשובה: כן. כנ"ל.


כעס

שאלה: כיצד להתגבר על כעס?

תשובה: נושא מורכב לסמ"ס. עיין מסילת ישרים יא.


עקירת ישובים

שאלה: מה לעשות עם ישובים שהוקמו על אדמות של ערבים?

תשובה: קודם כל יש לערבים האלה להביא הוכחות שהן שלהם. ואם זה ניתן להם במתנה על ידי מלך ירדן, יש להביא הוכחות כיצד זה שייך למלך ירדן. אם יוכח שהן שלהם, יש לשלם, כדברי מרן הרב קוק במכתבו לקק"ל (מאמרי הראיה 252 – רשם מ"צ).


כשרות טווס

שאלה: האם הטווס הוא כשר?

תשובה: יש לו סימני עוף כשרים, אך אין לו מסורת, לכן הוא אסור (עי' חולין סג ב. רש"י חולין קטז א. יו"ד פג – רשם מ"צ).


סוד הגלגול

שאלה: ראיתי שהרב כתב בשם האר"י ז"ל שהאמונה שאותה נשמה מתגלגלת תמיד אינה כפשוטה. מה המקור? ומה כן?

תשובה: המקור בשער הגלגולים לאר"י הקדמה יד. לא אותה נשמה מתגלגת אלא ניצוצות ממנה שלא נתקנו תחלה.


רדיד

שאלה: האם זה טוב שאשה תתעטף ברדיד – שאל?

תשובה: כן. זה צנוע. אך באופן שלא מושך עין.


סעודה מעורבת

שאלה: יש הלכה שאומרת שצריכים להיזהר שבסעודת נישואים לא יאכלו אנשים ונשים בחדר אחד, ואם אוכלים, אין אומרים שהשמחה במעונו. כיצד בימינו הרבה חתונות אינן נפרדות?

תשובה: אכן, לצערנו. ויש לתקן (ב"ח אה"ע סב. קצשו"ע קמט א. עי' לבוש החור מנהגים לו – רשם מ"צ).


הגומל

שאלה: ילדנו הקטן רץ לכביש ותפסתי אותו בזמן. האם לברך הגומל?

תשובה: לא כי אין מברכים על אחרים. אלא לתת צדקה.


אכילה מרובה

שאלה: האם יש בעיה לאכול במסעדה של "אכול כפי יכולתך"?

תשובה: אין לזלול סתם ללא צורך בריאותי.


יציאה לחו"ל

שאלה: החלטתי לא לצאת לחו"ל לטיול. יצאתי פעם אחת. האם החלטתי עדיין תקפה?

תשובה: זה לא תלוי בהחלטתך, אלא איסור הלכתי. עיין רמב"ם מלכים ה ט. שו"ע או"ח תקלא ד.


מיסיון

שאלה: האם מותר לזרוק לפח חומר מיסיונרי שבו יש פסוקים בשם ד'?

תשובה: כן. אין בו שום קדושה כספר תורה שכתבו מין (שו"ת אגרות משה יו"ד קעב. שו"ת שאילת שלמה ד רלד).


עיתון

שאלה: האם עיתון צריך גניזה?


תשובה: דברי תורה שבו (שו"ת מלמד להועיל ב פט. שו"ת מנחת יצק א יז-יח. שו"ת שאילת שלמה א שפח. ד רלג).


בעזרת ד'

שאלה: דף שכתוב עליו בעזרת ד' טעון גניזה?

תשובה: לא. אין זה פסוק או דברי חז"ל. ואותו ד' היא ראשי תיבות (שו"ע יו"ד רעו י. ערה"ש כח).


מחברות וספרי קודש של ילדים

שאלה: האם יש לגנוז מחברות וספרי קודש של ילדים?

תשובה: כן. כל דברי תורה (שו"ת שאילת שלמה א שפד, שפט. ג שא).


זוהר בעייתי

שאלה: מחלקים פרשיות של הזוהר על ידי מכון לחקר הקבלה שהרבנים פסקו לא להשתמש בו. אז מה

לעשות איתו?

תשובה: לעטוף אותו היטב כדי שלא יוציאו ולגנוז אותו (שו"ת וישב הים ב יז).


שם ד'

שאלה: אם רשום שם בן ד' אותיות, האם אפשר להאריך את אות ה שתהיה ק ואז לזרוק אותו?

תשובה: לא. כי בעצם ההארכה הזאת יש מחיקה.


דגל המדינה

שאלה: האם יש לדגל מדינת ישראל קדושה וחייבים לנשקו אם נפל, ולגונזו אם נתבלה?

תשובה: לא. אין לו קדושה. כמובן יש לכבדו (ע' נפש הרב צט-ק. שו"ת אגרות משה או"ח א מו. שמענו מהרב אהרן רקפת שהגר"מ פיינשטיין אמר פעם שהוא לא מתחרט על כל התשובות שכתב, מלבד מה שהשתמש בתשובה זו בביטוי "רשעים" על אלה שעשו את דגל המדינה – רשם מ"צ).


עלוני שבת לחילוניים

שאלה: האם לחלק עלוני שבת לחילוניים אם יש חשש שיזרקו לפח?

תשובה: כן, אם יקראו. בלפני עוור, תולים (משנה גיטין ה ט). וכן אינו בעיה מיידית (עיין בה"ט קסט סק"ד בשם הב"ח).


פסוק בהזמנה

שאלה: האם לכתוב פסוק בהזמנה לחתונה או תודה לד'?

תשובה: לא. כי ייזרק לאשפה, והוא חייב גניזה. עיין ראש השנה יח שחכמים קבעו חג ביום שהצליחו לבטל הזכרת שם ד' בשטרות (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלה. שו"ת שאילת שלמה ד רלג, רלה. ומספר הרב יהודה עמיטל: כשבאתי להזמין את הרב חרל"פ לחתונתי יחד עם חותני, הרב צבי יהודה מלצר ז"ל, רבה של רחובות, מסרתי לו את ההזמנה שהייתה פשוטה ביותר ללא פסוקים או עיטורים. נתן הרב מבטו בהזמנה והעיר לי בעדינותו המיוחדת על כך שלא מוזכרת בה ירושלים ושלא העליתיה על ראש שמחתי. חתם הרב עמיטל את סיפורו בצער ואמר: "לאחר הערה זו חשתי נזוף". שירת הי"ם . 176. אמנם אפשר להזכיר את ירושלים בלי פסוק או אם ציור).


אנציקלופדיה

שאלה: האם מותר לזרוק אנציקלופדיה לפח?

תשובה: יש להוציא משם דברי התורה ולגונזם (מ"ב מ ד. קנד ז. חזו"א יו"ד קסד ג).


ספרים עם כפירה

שאלה: מה לעשות עם ספרים עם דברי קודש שיש בהם כפירה – לזרוק או לגנוז?

תשובה: לגנוז, אבל אחרי עטיפה טובה, כי יש אנשים מחפשים בגניזה (גנזי הקודש קא).

==
==