שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכ' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־17:45, 11 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''משיח''' '''שאלה:''' שמעתי בשם תלמידי הגר"א שהזמן מאדם עד דוד הוא כמו מדוד עד משיח. לפי זה אפש...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

משיח

שאלה: שמעתי בשם תלמידי הגר"א שהזמן מאדם עד דוד הוא כמו מדוד עד משיח. לפי זה אפשר לדעת מתי ימות המשיח?

תשובה: אדם הוא ראשי תיבות אדם-דוד-משיח. דוד באמצע. דוד נולד ב-2854, כפול שנים זה 5708, הקמת המדינה. אבל לא לעסוק בחשבונות משיח.


משיח – אדם או תקופה

שאלה: שמעתי שהרב קוק סובר שהמשיח אינו אדם אלא תקופה?

תשובה: לא נכון. הוא שניהם. ועיין רמב"ם מלכים פרק יא על האיש משיח, ופרק יב על ימות המשיח.


רדיד

שאלה: האם יש ענין לאשה להתעטף ברדיד?

תשובה: כן. זה צנוע. בתנאי שאינו מושך עין.


זקן

שאלה: האם יש איסור לקצר זקן?

תשובה: מותר. זו רק מעלה לא לגעת כלל (שו"ע יו"ד קפא י. זוהר נשא קל. נשאל הג"ר חיים מוולוז'ין, איך הוא מתקן את זקנו כנגד דברי הזוהר, אמר: "עיין בזוהר שלי". בגליון היתה המילה: "בתער". כלומר, מה שאסור לגעת בזקן הכוונה בתער. אמנם מרן הרב קוק אמר פעם לתלמיד חכם שלא לעגל או לסדר את זקנו. אגרות הראיה ב קא – רשם מ"צ).


שיחה בתפילה

שאלה: ממתי אסור לדבר בתפילה?

תשובה: מברוך שאמר. אבל דברי חול אסורים בבית הכנסת גם מחוץ לתפלה (שו"ע או"ח קנא א – רשם מ"צ).


שמחה

שאלה: האם יש מצוה להיות בשמחה? מה המקור?

תשובה: כן. רמב"ם הלכות דעות א ד.


עבודה דרך האינטרנט

שאלה: האם מותר לפרסם מוצרים שונים דרך האינטרנט, למדינות שונות, בעיקר ערביות, ולקבל עמלה על הפרסום? ויש לציין שהפרסום רץ גם בשבת?

תשובה: כן, אם רוב המסתכלים בשבת הם גויים, כמו שערים מצויינים בהלכה לגבי מכונה אוטומטית (פ סג – רשם מ"צ).


כרטיס אשראי

שאלה: האם אפשר לקנות טבעת נישואים בכרטיס אשראי?

תשובה: כן אם זמן הגביה הראשונה היא לפני החתונה. אם לא, לשלם שקל אחד במזומן.


רב מקל

שאלה: האם עקרונית מותר לי לחפש תמיד בכל דבר רב שמקל?

תשובה: כן. הרוצה לעשות כדברי בית שמאי - עושה, כדברי בית הלל – עושה. עירובין ו ב. אך לא קולות סותרות - שזה נדיר.


דירה למחלל שבת

שאלה: האם מותר להשכיר דירתו למחלל שבת, או זה לפני עוור?

תשובה: זה לא לפני עוור, כי ממילא יחלל. וגם מסייע אין, כי אין משכירים לו בשעת העבירה אלא לפני כן. עיין בה"ט קסט סק"ד בשם הב"ח. וגם זה דרך מסחר, שו"ת משיב דבר (ב לב – רשם מ"צ).


קבר רבי עובדיה מברטנורה

שאלה: האם יש הוכחות שקבר רבי עובדיה מברטנורה הוא למרגלות הר הזיתים בעיר דוד?

תשובה: אין הוכחה ברורה, אך יש מסורות עתיקות רבות.

שאלה: האם יש מקור שנפטר בג' סיון?

תשובה: אין מקור ברור. כבר לקדמונים לא היה ידוע זמן פטירתו, לא יום ולא חודש, ואפילו על שנת פטירתו יש דעות שונות.


מאחר לתפלה

שאלה: מי שמאחר לתפילה ידלג על פסוקי דזמרא כדי להתפלל 18 עם הציבור, כדעת השו"ע, או כמשכנות יעקב מובא במ"ב שאמירת ברוך שאמר אשרי ישתבח עדיפה מתפילה בציבור. כמי לנהוג?

תשובה: כשו"ע. כן פסק רבנו הרב צבי יהודה בעולת ראיה (שו"ע או"ח נב א. מ"ב ו. עולת ראיה א רסה – רשם מ"צ).


נהג נרדם

שאלה: נרדמתי 15 פעם על ההגה ולא קרה לי כלום. לברך הגומל?

תשובה: לא. אך לעשות תשובה על החטא הגדול של נהיגה במצב זה. והעיקר לא לחטוא בזה יותר.


צמיד עם פסוק

שאלה: מותר להיכנס לשירותים עם צמיד בו כתוב אם אשכחך ירושלים וכו'?

תשובה: צריך כיסוי. בכלל, כל הדורות, גם גדולי ישראל לא נהגו כן (עי' שו"ת ציץ אליעזר טז ל – רשם מ"צ).


חילול השם

שאלה: מה ההגדרה של חילול השם?

תשובה: יש כמה סוגים, רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה.


מסיונר

שאלה: בשכונתנו יש מסיונר. מה לעשות?

תשובה: לפרסם לכולם שייזהרו.


מוקצה

שאלה: ממתי תקן איסור מוקצה?

תשובה: ממשה רבנו. ערוך השולחן או"ח שח (סעי' ד – רשם מ"צ).


כיוון תפילה

שאלה: האם עדיף שאתפלל לכיוון ירושלים על אף שאנשים שעוברים יפריעו לי בכוונה או לכיוון אחר ביתר כוונה?

תשובה: לכיוון ירושלים, הכיוון הוא הלכה. יתר כוונה הוא מעלה (עי' באר היטב צד ג. שו"ת משיב דבר א י. שו"ת תשובות והנהגות א עט – רשם מ"צ).


אבנט

שאלה: האם חובה לחגור באבנט, גרטל, לתפילה?

תשובה: פעם היה צריך לשם תקינות הלבוש. בימינו לא חייבים (שו"ת שאילת שלמה ג, לג – רשם מ"צ).


בית כנסת החורבה

שאלה: למה קוראים בית כנסת חורבת רבי יהודה החסיד, הרי הוא בנוי?

תשובה: כך נקרא בעבר כדי לציין שאין זה מצב נורמלי וקבוע ושסופה להיבנות. עיין נצח ישראל למהר"ל פרק א' שהגלות היא יסוד אמונת הגאולה. ואולי עתה יש לשנות (כאשר האדר"ת עלה לארץ, הוא הביע את צערו על הצמדת השם "חורבת" ר' יהודה החסיד, בשעה שאין זה חורבה, וכתב להגר"ח ברלין: "כבר אמרתי שצריך לשנות את השם של גנאי 'חורבה' ולקרות 'חצר ביה"כ', ובדעתי איה"ש להדפיס פתקאות על זה ולהכריז, והגר"ש סלנט נ"י הסכים לזה". גאון ההוראה על הגרצ"פ פראנק א 311 – רשם מ"צ).


מנהג טוב

שאלה: האם יש חובה להתיר כל מנהג טוב שנהגתי שלוש פעמים?

תשובה: לא. די לזה בהתרה של ערב ראש השנה ובכל נדרי.


כושר בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לעשות כושר ולהרים משקלות?

תשובה: כן אם זה לתענוג (שו"ע או"ח שא ב – רשם מ"צ).


מגש תינוק

שאלה: האם מותר להשתמש באותו מגש בכסא תינוק לחלבי ולבשרי גם אם מניחים את המזון ישירות?

תשובה: כן, אם הוא נקי. כיון שהמזון לא חם.


שמע על המיטה

שאלה: אם פעמים רבות אני נרדם בלי שמע על המיטה האם עדיף שאגיד מוקדם ואמשיך בדברים שונים?

תשובה: כן. על אף ההפסק (מ"ב רלט ד – רשם מ"צ).


מידת הזריזות

שאלה: איפה אוכל ללמוד על מידת הזריזות?

תשובה: מסילת ישרים ו ז ח ט.


עמלק

שאלה: מי הם צאצאי עמלק בימינו?

תשובה: לא ידוע (הגרי"ד סולוביצ'יק אמר בשם אביו הג"ר משה שכל אומה המתנכלת לכלות את כנסת ישראל הופכת, על פי ההלכה, לעמלק. חמש דרשות. קול דודי דופק הערה 23. נפש הרב פז. אלא רבנו הרב צבי יהודה לא היתה דעתו נוחה מזה, ואמר שאינו אלא דרוש ויש להימנע מלומר דברים כאלו. מלומדי מלחמה 25 – רשם מ"צ).


חולצה עם פסוק

שאלה: האם מותר להיכנס לשירותים עם חולצה עם פסוק?

תשובה: לא. יש לכסות. ובכלל אין ענין לכתוב פסוקים על חולצות אלא לכתוב אותם בלב ולקיימם (שו"ת ציץ אליעזר טז ל – רשם מ"צ).


טרמפ לחייל

שאלה: האם מותר לחייל לעצור טרמפים מישוב שלו?

תשובה: אם זה מאנשים שהוא מכיר אישית, נראה שאין בזה איסור צבאי. אבל לשאול את קו החיילים של הרבנות הצבאית 057-817-5767.


גוי בקידוש

שאלה: מותר שחייל דרוזי ישתתף בקידוש?

תשובה: כן. מותר לו להיות נוכח, ואפשר למזוג לו יין בכוס שלו.


צבא – מצוה

שאלה: האם הצבא נחשב בימינו למלחמת מצוה גם לא בשעת מלחמה?

תשובה: כן. הרתעה (מורה נבוכים ג כז. על הארץ לבטח – שו"ת אינתיפאדה 18-17 – רשם מ"צ).


כומתה בתפלה

שאלה: האם חייל במדים צריך לחבוש כומתה בתפלה מצד עומד לפני מלך שהרי הוא שם כומתה במסדר או לפני קצין?

תשובה: לא צריך. לא תמיד יש לו כומתה.


הגומל על שחרור

שאלה: האם חייל שמשתחרר צריך לברך הגומל?

תשובה: אם היה בסכנת נפשות שעוד לא הספיק לברך עליה.


מעשר כספים

שאלה: האם חיילים חייבים לעשר כספים ממשכורתו?

תשובה: כן. ככל אדם. וזה תלוי ביכולת. אם בינוני – 10%. אם עשיר – יותר. אם עני – פחות. הכל כפי היכולת (חפץ חיים בסו"ס אהבת חסד – רשם מ"צ).


הקפצה בשבת

שאלה: האם אני חייב להישאר בבסיס ולא לצאת הביתה, אם יש סיכוי סביר שיקפיצו אותי בשבת?

תשובה: אפשר להיות בבית. מותר לאדם להכניס עצמו למצב שיצטרך לחלל שבת משום פקוח נפש. מדין מפליג בספינה (שו"ע או"ח רמח ד – רשם מ"צ).


עוגיות לא כשרות

שאלה: האם מותר לי לאכול עוגיות שחברים מביאים מן הבית בו לא מקפידים על כשרות?

תשובה: ודאי לא. צריך להיות בטוח שכשר. כמובן, לסרב בנימוס בלי לפגוע.


מלחמת היצר

שאלה: אני בצבא ואיני מצליח להתגבר על היצר. מה לעשות?

תשובה: התעודד. הילחם. קרא הרבה מסילת ישרים ועשה חשבון נפש כמה פעמים ביום בכתב ובעל פה.


נטילת ידיים בטנק

שאלה: אני בתוך טנק ואיני יכול לצאת. האם אפשר ליטול ידיים בתוך טנק על פחות מים?

תשובה: כן, רביעית על שתי הידיים, 86 סמ"ק, 3 קופסאות גפרורים, חצי כוס חד פעמית רגילה. אך לא להפיל את המים במקום בו דורכים. בכלל לשאול את הקו הפתוח לחיילים של הרבנות הצבאית 0578175767.


נעלים צבאיות

שאלה: מי שפושט נעלים האזרחיות כדי לנעול נעלים צבאיות, האם יפשוט קודם ימין כיון שזה של מצוה כמו לברכת כהנים?

תשובה: רגיל, כיון שזה רק אמצעי (חידש מרן הרב קוק שבחליצת נעליים לנשיאת כפים וביום כיפור חולצים את של ימין תחלה, כיוון שיש יתרון קדושה בחליצת הנעליים. אגרות הראיה ב עה. מועדי הראי"ה תקמו. לוח ארץ ישראל של הגרי"מ טוקצינסקי יום א' של ראש השנה. שו"ת אורח משפט או"ח כח – רשם מ"צ).

==


==