שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת חול המועד (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: האם יש ללבוש בגד שבת?

ת: ראוי ללבוש בגדים יפים כדי לכבד את חול המועד. כמובן, מי שעובד, רשאי ללבוש בגדי עבודה (עיין תקל מב א. שעה"צ ד).

ש: האם חייבים לאכול בשר ולשתות יין?

ת: כן עבור מי שאוהב בשר ויין. או כל מאכל אחר שאהוב על האדם, לכבוד חול המועד (פס"ת תקל ה).

ש: האם חייבים לאכול לחם בחול המועד?

ת: יש בזה מעלה, אך לא חייבים (שם).

ש: שכח יעלה ויבוא בברכת המזון?

ת: אינו חוזר. אבל אם שכח יעלה ויבוא בשמונה עשרה צריך לחזור (קצשו"ע יט יא).

ש: מי ששכח לומר הלל, או לא היה יכול, עד מתח יכול להשלים?

ת: עד השקיעה.

ש: מי שלא התפלל מוסף, עד מתי יכול להשלים?

ת: עד שקיעה.

ש: מותר לעבוד בחול המועד?

ת: תלוי אלו מלאכות. עיין שמירת שבת כהלכתה. או ספר חיי אדם בו יש התייסחות לכל ל"ט מלאכות לפי הסדר.

ש: מעבר דירה מותר?

ת: לא, כי יש בזה טרחה יתירה, גם אם אין בזה מלאכה (פס"ת תקלה א).

ש: כתיבה מותרת?

ת: כללית לא, אלא אם כן זה דבר האבד או צורך מועד וכו' (פס"ת תקמה ב).

ש: וכתיבה במחשב?

ת: מותרת, וכן מסרון בסלולרי (שם).

ש: מותר להדפיס במדפסת?

ת: זו מלאכת הדיוט המותרת לצרכי מועד (שם).

ש: ללמוד לבחינות מיד אחרי חול המועד?

ת: בלי כתיבה מותר. עם כתיבה במחשב מותר. עם כתיבה רגילה, מותר אם זה דבר האבד (שם).

ש: מותר להתגלח בחול המועד?

ת: לא. אמנם יש פוסקים שהתירו למי שרגיל להתגלח כל יום (שו"ת נודע ביהודה א יג. שו"ת אגרות משה או"ח א קסג, ד קיא. הגרי"ד סולוביצ'יק מובא בנפש הרב עמ' קפט-קצ. והג"ר אהרן ליכטנשטיין מובא בתחומין ב קלג הערה 37), אך הפסיקה הרווחת בארצנו היא שאסור (שו"ת חת"ס או"ח קנד. ואמר הגרי"ש אלישיב שהגרמ"פ מתיר בדוחק גדול לגלח בחוה"מ למי שרגיל לגלח כל יום, אבל כאן בא"י נתקבל דבר זה לאיסור גמור. מנשים באהל עמ' קלח. וכן בשו"ת עשה לך רב א לט אוסר אפילו בשעת הדחק).

ש: מותר לכבס בגדי ילדים אם נגמרו הנקיים?

ת: כן. וכן בגדי מבוגרים אם נגמרו (פס"ת תקלד ג).

ש: מותר לנקות כתם?

ת: אם אין לו בגד אחר, מותר. וגם אם יש לו בגד אחר, יש מתירים (אשרי האיש פ' יא אות י).

ש: מותר לקנות דברים בחול המועד?

ת: אם זה לצורך המועד או שזו הזדמנות בלתי חוזרת כגון שוק בזול או שנזדמן לעיר (שמירת שבת כהלכתה פ' סז סעי' כא-כג).

ש: צחצוח נעלים מותר?

ת: יש מתירים (פס"ת תקמא ד). ש: מותר לתקן נקר באופנים לצרכי המועד?

ת: כן, זו מלאכת הדיוט .

ש: מותר ללכת לרופא שיניים בחול המועד?

ת: כן. כדי להרגיש טוב בחוה"מ. שש"כ (סו כו והגה פס. קצט). אך אגר"מ מתיר רק אם יש לו צער, שאם לא כן אסור משום מלאכה (שו"ת אגרות משה או"ח ג עח).