שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שאלות שונות - פסיקה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


מחלוקת ערוך השולחן ומשנה ברורה

ש: ראיתי בס' ההר הטוב הזה (עמ' 358), שנשאל הג"ר שלמה מן ההר: מה עושים כשיש מחלוקת בין ערוך השולחן לבין המשנה ברורה? וענה: צריך ללכת אחרי מי שגדול יותר בחכמה ובמנין. בחכמה - אי אפשר לדעת מי גדול יותר. במנין - אין ספק, שספר ההלכה של החפץ חיים, המשנה ברורה, התקבל ברוב קהילות ישראל.

אמנם מובא בשו"ת בנים בנים (ח"ב עמ' רט), שהג"ר יוסף אליהו הענקין אמר: גדול כח ערוך השולחן בהוראה מכח המשנה ברורה, ובמקום שהם חולקים - יש ללכת אחרי ערוך השולחן. (ועל החפץ חיים אמר שהיה צדיק הדור, אבל צדיק הדור לא יכול להיות פוסק הדור מפני שצדקתו מטה אותו להחמיר יותר מדי. [עם כל זה, החשיב את הספר משנה ברורה מאוד. היה הוגה בו תמיד וידע אותו בעל פה]).

א"כ, במחלוקת בין ערוך השולחן והמשנה ברורה – כמי יש לפסוק?

ת: משנה ברורה, אך לא ידוע מי גדול יותר.

[ומסר לנו הרב דב פרימר, שברבעון אור המזרח (כרך לא, חוברת ג-ד [קי-קיא]), הרב ישראל שאול פרימר מביא את דברי הגרא"י הענקין, שהוסיף: "וכדומה שמענו ממו"ר הרה"ג דוד קאהן שליט"א (הפוסק האמריקאי הנודע) בשם הרה"ג משה פיינשטיין שליט"א. וכן הוא הקבלה במשפחתנו מהגמו"ז זצלה"ה הרב משה זאב הכהן, מחבר ספר תפארת משה (שהיה מחשובי הפוסקים בשיקאגו)". וידוע שכן סבר הגרי"ד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, אשר גם היה נוהג לומר שמי שרוצה ללמוד הלכה - ילמד את ערוך השולחן, ומי שרוצה לדעת איך לפסוק הלכה - יעיין בחיי אדם.

וכתב הג"ר חיים דב אלטוסקי, חתנו של הגרח"פ שיינברג, בחידושי בתרא פסחים (עמ' מח): ידוע אמרת הגר"מ פיינשטיין ז"ל, שהמ"ב היה צריך להסכמת ערה"ש, אבל ערה"ש לא היה צריך להסכמת המ"ב, עכ"ל. אמנם פעם אמר הגמרי"ש אלישיב: "ומה שכתוב בשו"ע באורח חיים, זה רק מה שנפסק במשנה ברורה". ופעם שאלו תלמיד: אם אפשר לסמוך על החיי אדם כאשר הוא חולק על המ"ב? וענה, שצריך לילך אחרי המ"ב מפני שהוא רואה את כולם והכריע, וכעין מה שהתבטא החזו"א (מעשה איש ח"א עמ' כג), שהמ"ב הוא הפוסק האחרון. אבל הוסיף הגריש"א, שאפשר ללמוד חיי אדם ולנהוג על פיו כשאינו חולק. וידוע מכתבו של חזו"א בקובץ אגרות (ח"ב סי' מא) הוא כותב "ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הבית יוסף ןמגן אברהם והמשנה ברורה היא הוראה מקויימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית ואין שום צד קולא בזה" (הסוד עמ' קכד-קכה) – רשם מ"צ.]


משנה ברורה וביאור הלכה

ש: מה ההבדל בין מה שמובא במשנה ברורה למה שמובא בביאור הלכה?

ת: מה שמובא במשנה ברורה זה ביאור ההלכה. מה שמובא בביאור הלכה זה העיון בהלכה.


תקשורת

ש: האם יש עניין להיאבק נגד התקשורת על ציטוטים לא נכונים של רבנים?

ת: ודאי. "הנחשד צריך לנקות את עצמו ולהודיע את חושדו שאין בו אותו דבר מגונה". רש"י ברכות לא ב ד"ה שצריך להודיעו.