שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קשר לתלמידי חכמים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תלמיד חכם

ש: האם ללכת לשיעור של תלמיד חכם בעל מידות רעות?

ת: כתוב שהרב צריך להיות דומה למלאך ד' צבאות (מועד קטן יז א).


התקשרות לצדיק

ש: מה המקור והתועלת של התקשרות לצדיק?

ת: יש להידבק בד', והרי אש אכלה הוא, אלא להידבק לתלמידי חכמים, וכך דבקים בד'. אך להיזהר לא להידבק בחסרונותיו, שהרי אין אדם צדיק בארץ שלא יחטא. וכן עיין רמב"ם דעות ו א-ב שדרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחביריו, לכן יתחבר לתמידי חכמים וצדיקים.


ברכת רבנים

ש: לאיזה רב ללכת לבקש ברכה אם אני חולה?

ת: רב המכיר אותך, כמו שכתוב "חכם שבעיר". שו"ע יו"ד שלה, י הגה. שו"ת שבט הלוי ג יו"ד קסג.

[הסביר הגר"מ פיינשטיין שאם רוצים שברכה תהיה מתקיימת צריכים שני תנאים: א. צריך להאמין במברך שהוא מסוגל לעשות את אותו הדבר שיתגשם. ב. צריך המברך להכיר ולדעת את המתברך, ולדעת שהוא ממש צריך לאותו הדבר המבוקש. והביא דוגמא לכך, שהיה מעשה באדם גדול שהיה צריך לברכה לאחד מבני משפחתו, והוא הלך לעיר אחרת בכדי להתברך מאדמו"ר ידוע, ואמר הגרמ"פ שברכתו לא הועילה בנידון, כי היה חסר א' מהתנאים הנ"ל. אבל גם מסתמא לא יזיק לו במה שרצה להתברך מאותו אדמו"ר. ובאמת כך היה שלא הועילה הברכה. רשומי אהרן כב. ועיין מה שכתב בשו"ת מהרש"ם [מהדת"ל רכה] על שילוח טלגרם בשבת לצדיקים "לצורך חולה שאין בו סכנה אסור, ואפילו נכתבה מערב שבת זולת במקום צורך גדול שמתירין ע"י כתב שלהם [כלומר, לא בעברית], - אך לצורך חולה שיבס"כ, למאמינים בצדיקים, י"ל דהו"ל כמקום סכ"נ, דמותר לחלל שבת אפילו באיסור תורה, אבל צריך שיהא אתמחי אותו צדיק שיפעול בתפילותיו, ועובדא ידענא בחולה מסוכן שהתיר דיין אחד לכתוב ע"י עכו"ם בשב"ק שם החולה ואמו ולשלחם למו"ר הגה"ק מהור"ש זצ"ל מבעלז, והרעיש הגאון מהורש"ק ז"ל ופסל את הדיין מלהורות עוד, ומו"ר הגה"ק התרעם ג"כ, ואמר עכשיו אני מחויב להתאמץ שישיג החולה רפואה שלא יוגרם ע"י חילול שב"ק, וכן היה שנתרפא. וכל כה"ג אין להקל ובפרט בדור הזה, מכמה טעמים (ומובא בפסקי תשובה נה). וכן הגר"ח מבריסק היה סבור שמותר לשלוח טלגרמה בשבת לצדיק שיתפלל בעד החולה המסוכן, דאף כה"ג נמי הוי בכלל ספק פיקוח נפש שדוחה את השבת (נפש הרב עמ' קסז) – רשם מ"צ.]