שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת כי תצא - ההורים המושלמים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת כי תצא - ההורים המושלמים

[עריכה: יוסף אברמסון]


בן סורר ומורה "ותפסו בו אביו ואמו" (דברים כא יט). במס' סנהדרין נאמר כי עליהם לתפוס אותו ביחד. כלומר שניהם צריכים להיות שווים גם בקול , במראה ובקומה (סנהדרין עא א). כדי לתפוס אותו ביחד ולא שכל אחד מושך לכיוון אחר, מסביר המהר"ל בחידושי אגדות, כי על ההורים להיות זהים. והרי זה בלתי אפשרי! לכן מסביר כי זה אחת ההוכחות בגמרא כי בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות כי לא יתכן ויהיו זהים! אם אינם זהים וכל אחד מושך לכיון אחר אז אתה תמיה שיוצא בן סורר ומורה?!

המהר"ל בחידושי אגדות במקום אחר (פרקי אבות, פי' דרך חיים, ד א) במשנה "על שלושה דברים העולם עומד...ועל גמילות חסדים". מבואר שם כי יצחק ורבקה היו שונים. יצחק מדת הדין ורבקה מדת החסד. מכיון שהיו שונים נולד יעקב אבינו שלם. כי מכל הורה קיבל דבר אחר. אם כן אומר המהר"ל כי ניתן ללמוד מכאן כי על ההורים להיות שונים ומשלימים!

אלא מתרץ כי אין בכוונת השוויון שיהיו אותו בן אדם. אלא שיהיו מתואמים שיחשבו באותו כיוון. הם יכולים להיות שונים אך הם צריכים לתאם ביניהם. אחרת הילד יצא מבולבל.


  • פורסם בשאילת שלמה 353